คู่มือการสมัคร ม.1คู่มือการดำเนินงาน
การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
(สอบคัดเลือก รอบที่ 1)
สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
www3.ipst.ac.th/genius

คำชี้แจง
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
จะคัดเลือกนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
สำหรับการดำเนินการคัดเลือกนั้น มีการทำงานหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสมัครและการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอน ดำเนินไปด้วยความสะดวก ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวเดียวกัน สาขาโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานการรับสมัครและการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เล่มนี้ขึ้น
คู่มือการดำเนินการเล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดและแนวปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจน
การบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติ
แต่ละขั้นตอนที่ได้อ้างถึงเอกสารหรือแบบรายงาน โปรดศึกษาตัวอย่างในภาคผนวกควบคู่กันไป สำหรับ
รายละเอียดและเอกสารการรับสมัครสอบ สสวท. ได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
สสวท. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัย
ประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โทรศัพท์ 0 - 2392 - 4021 ต่อ 2202 - 2207 โทรสาร 0 - 2381- 4044 ในเวลาราชการ
สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

__________________
กิจกรรม กำหนดเวลา สถานที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับสมัคร (สมัครออนไลน์) 1-15 กันยายน 2554 โรงเรียน /นักเรียน
โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในระบบ 16-18 กันยายน 2554 โรงเรียน
สพป./ศูนย์ฯ กทม.จัดการข้อมูลการ
สมัครสอบในระบบ
19-30 ตุลาคม 2554 สพป. / ศูนย์ฯ กทม.
ส่งข้อสอบให้ สพป. 14 พฤศจิกายน 2554 สสวท.
ศูนย์ฯ กทม. มารับข้อสอบ 18 พฤศจิกายน 2554 สสวท.
สอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554
09.30-11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
13.00-15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ส่งข้อสอบคืน สสวท. 21 พฤศจิกายน 2554 สพป./ศูนย์ ฯ กทม.
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 29 ธันวาคม 2554 สสวท. /สพป. / ศูนย์ฯ กทม.
โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ
ส่งข้อสอบให้ สพป. 23 มกราคม 2555 สสวท.
ศูนย์ฯ กทม. มารับข้อสอบ 27 มกราคม 2555 สสวท.
สอบคัดเลือก รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
09.30 - 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
13.00 - 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
สพป. เขต 1 / โรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบในกรุงเทพฯ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 24 กุมภาพันธ์ 2555 สสวท./สพป. / โรงเรียนที่มีนักเรียน
เข้าสอบ
สอบภาคปฏิบัติ
( เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ )
มีนาคม 2555
สสวท.
ส่งเกียรติบัตรให้นักเรียน มีนาคม 2555 บ้านนักเรียน
มอบเหรียญรางวัล มีนาคม 2555 สสวท.
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมษายน - พฤษภาคม 2555 สสวท.
ส่งสื่อให้นักเรียน มิถุนายน - กรกฏาคม 2555 สสวท.
2
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
แนวปฏิบัติสำหรับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร
เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครจาก สสวท. แล้ว ขอความร่วมมือดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
2. ศึกษาประกาศฯ ในภาคผนวก
3. การรับสมัครสอบ สมัครสอบด้วยระบบออนไลน ์ดูรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครในเว็บไซต์
สสวท. www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th
4. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
5. การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ประกอบด้วย
5.1 ประธานอำนวยการสอบแข่งขันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/โรงเรียนศูนย์
สมัคร/สอบ กทม. 1 คน
5.2 กรรมการกลาง ณ สนามสอบ
จำนวนกรรมการกลางขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ โดยกำหนด กรรมการกลาง 1 คน
ต่อจำนวนนักเรียนสมัครสอบ 400 คน
5.3 กรรมการคุมสอบ
จำนวนกรรมการคุมสอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องสอบ โดยให้พิจารณาจากวิชาที่มีจำนวน
ห้องสอบมากที่สุด การจัดห้องสอบให้จัด 35 คน ต่อ 1 ห้อง กำหนดให้มีกรรมการคุม
สอบ ห้องสอบละ 2 คน แต่ถ้าห้องสอบใดมีผู้สมัครสอบน้อยกว่า 18 คน ให้มีกรรมการคุม
สอบ 1 คน
5.4 กรรมการให้เลขประจำตัวสอบ (จัดการข้อมูลในระบบสมัครออนไลน์)
5.5 กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ
กรุงเทพมหานคร จัดกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน
รวม 2 คน
ต่างจังหวัด ขอให้กรรมการกลาง ณ สนามสอบ เป็นผู้ดำเนินการ
5.6 นักการ – ภารโรง กำหนดนักการ 1 คน ต่อห้องสอบ 6 ห้องในหนึ่งวัน(พิจารณาจากวิชาที่มี
จำนวนห้องสอบรวมกันมากที่สุด)
3
6. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ขอให้ปฏิบัติดังนี้
6.1 อัตราการเบิกจ่าย
6.1.1 ประธานอำนวยการสอบฯ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ
และกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ (ให้เฉพาะ ศูนย์ฯ กทม.)
- ปฏิบัติงานในวันทำการ เบิกได้วันละ 300 บาทต่อคน
- ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. เบิกได้วันละ
500 บาทต่อคน
6.1.2 นักการ-ภารโรง และพนักงานขับรถ(ให้เฉพาะ ศูนย์ฯ กทม.)
- ปฏิบัติงานในวันทำการ เบิกได้วันละ 150 บาท
- ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. เบิกได้วันละ
250 บาทต่อคน
6.2 ประธานอำนวยการสอบฯ กรรมการกลาง และนักการ – ภารโรง เบิกได้ 2 วัน
(วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554)
6.3 กรรมการคุมสอบเบิกได้ 1 วัน (19 พฤศจิกายน 2554)
6.4 กรรมการรับ– ส่งข้อสอบและคนขับรถ(ให้เฉพาะ ศูนย์ฯ กทม.) เบิกได้ 2 วัน (วันรับข้อสอบวัน
ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 และวันส่งกระดาษคำตอบ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554)
6.5 กรรมการให้เลขประจำตัวสอบ (จัดการข้อมูลในระบบสมัครออนไลน์) สสวท. คิดเหมาจ่ายค่าออก
เลขประจำตัวสอบ 300 บาท ต่อนักเรียน 200 คน
6.6 ค่าใช้สถานที่สอบ สสวท. คิดเหมาจ่าย 1,500 บาท ต่อ สพป.
6.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งข้อสอบ ค่าเอกสาร และ
อื่น ๆ เป็นต้น สสวท. คิดเหมาจ่าย 5 บาทต่อนักเรียนสมัครสอบ 1 คน ถ้ามีนักเรียน
สมัครสอบรวมทั้งหมดน้อยกว่า 100 คน คิดเหมาจ่าย 500 บาท
7. ค่าดำเนินการสอบ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
7.1 สสวท. จะเป็นผู้คำนวณค่าดำเนินการสอบให้ โดยคำนวณจากจำนวนนักเรียนที่สมัคร
สอบแล้วจะส่งเงินค่าดำเนินการสอบมาให้ก่อนกำหนดวันสอบแข่งขันรอบที่ 1
7.2 สสวท. จะส่งค่าดำเนินการสอบ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นตั๋วแลกเงิน
หรือเช็คเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
7.3 เมื่อได้รับเงินแล้วขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/โรงเรียนศูนย์สมัคร/
สอบ กทม. ออกใบเสร็จรับเงิน (ดังตัวอย่างหน้า 32) เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับแล้ว
ส่งคืน สสวท. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
7.4 ค่าดำเนินการสอบที่ สสวท. ส่งมาให้นั้นจะต้องดำเนินการผ่านการเงินของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการเบิกจ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม
คู่มือการดำเนินงานฯ ของ สสวท. หรือตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
4
8. ประกาศโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ(อฉ.4) การกำหนดโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ(สพป.)ให้เลือก
โรงเรียนในสังกัดของรัฐ โดยจัดทำประกาศสถานที่สอบในระบบรับสมัครออนไลน์ แล้ว แจ้ง
กรรมการกลาง ณ สนามสอบ และแจ้งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบทราบ
9. มอบหมายการรับ – ส่งข้อสอบกับกรรมกลาง ณ สนามสอบ หรือกรรมการรับ – ส่ง ข้อสอบ
10. การดำเนินการสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส่ไม่มีการทุจริตใน
การสอบ จึงควรมีการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินการสอบให้คณะกรรมการทราบ
1. หนังสือนำส่ง การดำเนินการรับสมัครสอบ
2. สรุปจำนวนนักเรียนสมัครสอบในแต่ละวิชา/ชั้น
3. รายชื่อกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
4. ประกาศสถานที่สอบคัดเลือก (อฉ.4)
ทั้งนี้ ให้ส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือด้วยตัวเอง ถึง
เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ต้องส่ง สสวท. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554
หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
10110
5
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนได้รับประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใบสมัครและเอกสาร
ต่าง ๆ แล้ว ขอความร่วมมือดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียน
ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทราบโดยทั่วกัน
2. ติดโปสเตอร์ ประกาศฯ และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในที่ที่นักเรียนสามารถอ่านได้โดยสะดวก
3. การสมัครสอบ เป็นการสมัครสอบแบบออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
3.1 นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง
3.2 โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสมัครสอบให้นักเรียน
ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ในเว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius หรือ
www.ipst.ac.th
4. แต่งตั้งกรรมการรับสมัครสอบ และดำเนินการรับสมัครนักเรียนในโรงเรียน โดยเปิดรับสมัครสอบ
ด้วยระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1- 15 กันยายน 2554
5. แจ้งสถานที่สอบให้นักเรียนทราบก่อนวันสอบ
6. แจ้งนักเรียนให้นำดินสอดำ 2 B ไปในวันสอบด้วย
7. สสวท. กำหนดสอบรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.30-11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-15.00 น.
8. ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius
ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นโดยไม่เปิดเผยคะแนน
ของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอให้แจ้ง
นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วย
6
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการรับสมัครสอบที่โรงเรียน
1. กรุณาอ่านประกาศฯ ให้ละเอียด
2. การสมัครสอบ เป็นการสมัครสอบแบบออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
2.1 นักเรียนสมัครสอบได้ด้วยตนเอง
2.2 โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสมัครสอบให้นักเรียน
3. ประกาศรับสมัครนักเรียน โดยให้นักเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบกับทางโรงเรียน พร้อมส่ง
รายละเอียดและเอกสารการสมัครประกอบการสมัคร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียน
บ้าน (ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) และไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4. การสมัครสอบออนไลน์ โดยให้บันทึกข้อมูลนักเรียนที่สมัครสอบเข้าในระบบรับสมัครสอบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครในเว็บไซต์ สสวท.
www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th
5. ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสอบของนักเรียนในระบบให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 16-18 กันยาน 2554
6. ก่อนวันสอบคัดเลือกให้ ปริ้นบัตรประจำตัวสอบให้แก่นักเรียน
7. แจ้งสถานที่สอบให้นักเรียนที่สมัครสอบทราบ
8. กำชับให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ดินสอดำ 2 B และยางลบดินสอ ไปในวันสอบด้วย
9. สสวท. กำหนดสอบรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.30-11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-15.00 น.
10. ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius ทั้งนี้จะประกาศ
เฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นโดยไม่เปิดเผยคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
และผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอให้แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วย
7
รายชื่อโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์สมัคร/ สอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
______________________
หมายเหตุ
แต่ละศูนย์ฯ รับสมัครนักเรียนได้ในจำนวนจำกัด หากศูนย์ฯ ใดที่รับสมัครเต็มจำนวนแล้ว โรงเรียน
ต้องไปยื่นใบสมัครที่ศูนย์ฯ อื่น ๆ ตามรายชื่อข้างต้น ต่อไป
หมายเลข
ที่ โรงเรียน ถนน แขวง เขต รหัส
โทรศัพท์ โทรสาร
1 พญาไท ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี 10400 0-2245-7427
0-2247-2359
0-2245-8152
2 บางบัว พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร 10900 0-2579-1941 0-2579-5301
3 อนุบาลพิบูลย์เวศม์ สุขุมวิท 71 คลองตัน คลองเตย 10110 0-2391-2625
ต่อ 428
0-2391-2625
ต่อ 402
4 วัดพลับพลาชัย หลวง ป้อมปราบฯ ป้อมปราบฯ 10100 0-2224-0568 0-2224-2637
5 ประถมทวีธาภิเศก อรุณอัมรินทร์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ 10600 0-2465-3300 0-2466-6990
6 วัดประยุรวงศาวาส เทศบาลสาย 1 วัดกัลยา ธนบุรี 10600 0-2465-2860 0-2466-2001
7 ราชวินิตประถมบางแค เพชรเกษม บางแคเหนือ ภาษีเจริญ 10160 0-2413-0607 0-2413-1699
8 อนุบาลวัดนางนอง วุฒากาศ บางอ้อ จอมทอง 10150 0-2468-2653 0-2476-7395
9 ทุ่งมหาเมฆ อาคารสงเคราะห์ ทุ่งวัดดอน สาทร 10120 0-2286-1748 0-2287-3240
10 ดาราคาม สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย 10110 0-2391-2422 0-2381-4265
11 บ้านหนองบอนฯ สุขุมวิท 103 หนองบอน ประเวศ 10260 0-2393-0308 0-2383-8805
12 ประถมนนทรี เชื้อเพลิง ช่องนนทรี ยานนาวา 10120 0-2240-0697 0-2249-1446
13 ปราโมชวิทยารามอินทรา รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน 10220 0-2521-0386 02-9706263
14 โสมาภานุสสรณ์
รามอินทรา
พระยาสุเรนทร์ 35
(รามอินทรา 109)
บางชัน คลองสามวา 10510 0-2175-3100 0-2175-3095
15 ประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาล
รังรักษ์เหนือ
ลาดยาว จตุจักร 10900 02588-4028 02588-4321
16 ราชวินิต ราชสีมา ดุสิต ดุสิต 10300 0-2281-2156 0-2282-9828
17 บ้านบางกะปิ 93 ถ.นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ 10240 02 3741372 0-2733-7068
18 วัดบางปะกอก ซอยสุขสวัสดิ์ 19 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ 10140 02 4272607 0-2428-1984
8
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
--------------------------------------
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการให้เลขประจำตัวสอบ (จัดการข้อมูลในระบบสมัครออนไลน์)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ โรงเรียนศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร จะได้รับข้อมูลการ
สมัครสอบออนไลน์ จากโรงเรียน/นักเรียนที่สมัคร
2. จัดการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครสอบ ในระบบสมัครออนไลนใ์ห้ถูกต้อง ดูรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดำเนินการ ในเว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th
3. การให้เลขประจำตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบในระบบ โดยใช้รหัส 8 หลัก มีรายละเอียดดังนี้
เลขประจำตัวสอบ ( 8 หลัก ) X X X X X X X X
หลักที่
1 แสดง รหัสระดับชั้น (3,6)
2 - 4 แสดง รหัสสนามสอบ (001-196)
5 - 8 แสดง ลำดับผู้สมัครสอบ (0001-9999)
ตัวอย่าง เช่น 3 002 0100 หมายความว่า สมัครสอบชั้น ป.3 สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สมัครสอบลำดับที่ 100
6 183 0009 หมายความว่า สมัครสอบชั้น ป.6 สนามสอบโรงเรียนพญาไท
สมัครสอบลำดับที่ 9
4. ให้ออกเลขประจำตัวสอบในแต่ละวิชา แต่ละชั้น แยกจากกัน โดยเรียงลำดับจากผู้สมัครสอบทั้งหมด
เริ่มต้นจากผู้สมัครลำดับที่1 (XXXX0001) จนถึง ลำดับสุดท้าย ของแต่ละวิชา แต่ละชั้น ( ตามข้อ 3)
5. กำหนดสถานที่สอบและจัดห้องสอบในระบบออนไลน 
6. ปริ้นบัตรประจำตัวสอบหรือป้ายชื่อ-เลขประจำตัวสอบสำหรับจัดที่นั่ง/ห้องสอบ อฉ.3 อฉ.4 และอฉ.5
จากระบบออนไลน์
7. ส่งเอกสารตามข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์
สมัคร/สอบ กรุงเทพฯ
9
รหัสประจำสนามสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส
กระบี่ 1 001 เชียงราย 1 029
กาญจนบุรี 1 002 2 030
2 003 3 031
3 004 4 032
4 005
เชียงใหม่ 1 033
กาฬสินธุ์ 1 006 2 034
2 007 3 035
3 008 4 036
กำแพงเพชร 1 009 5 037
2 010 6 038
ขอนแก่น 1 011 ตรัง 1 039
2 012 2 040
3 013 ตราด 1 041
4 014 ตาก 1 042
5 015 2 043
จันทบุรี 1 016 นครนายก 1 044
2 017 นครปฐม 1 045
ฉะเชิงเทรา 1 018 2 046
2 019 นครพนม 1 047
ชลบุรี 1 020 2 048
2 021 นครราชสีมา 1 049
3 022 2 050
ชัยนาท 1 023 3 051
ชัยภูมิ 1 024 4 052
2 025 5 053
3 026 6 054
ชุมพร 1 027 7 055
2 028
1 0
รหัสประจำสนามสอบ (ต่อ)
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส
นครศรีธรรมราช 1 056 พระนครศรีอยุธยา 1 083
2 057 2 084
3 058 พะเยา 1 085
4 059 2 086
นครสวรรค์ 1 060
พังงา 1 087
2 061 พัทลุง 1 088
3 062 2 089
นนทบุรี 1 063 พิจิตร 1 090
2 064 2 091
นราธิวาส 1 065 พิษณุโลก 1 092
2 066 2 093
3 067 3 094
น่าน 1 068 เพชรบุรี 1 095
2 069 2 096
บุรีรัมย์ 1 070 เพชรบูรณ์ 1 097
2 071 2 098
3 072 3 099
4 073 แพร่ 1 100
ปทุมธานี 1 074 2 101
2 075 ภูเก็ต 1 102
ประจวบคีรีขันธ์ 1 076 มหาสารคาม 1 103
2 077 2 104
ปราจีนบุรี 1 078 3 105
2 079 มุกดาหาร 1 106
ปัตตานี 1 080 แม่ฮ่องสอน 1 107
2 081 2 108
3 082 ยโสธร 1 109
2 110
1 1
รหัสประจำสนามสอบ (ต่อ)
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส
ยะลา 1 111 สงขลา 1 139
2 112 2 140
3 113 3 141
ร้อยเอ็ด 1 114 สตูล 1 142
2 115 สมุทรปราการ 1 143
3 116 2 144
ระนอง 1 117 สมุทรสงคราม 1 145
ระยอง 1 118 สมุทรสาคร 1 146
2 119 สระแก้ว 1 147
ราชบุรี 1 120 2 148
2 121 สระบุรี 1 149
ลพบุรี 1 122 2 150
2 123 สิงห์บุรี 1 151
ลำปาง 1 124 สุโขทัย 1 152
2 125
2 153
3 126 สุพรรณบุรี 1 154
ลำพูน 1 127 2 155
2 128 3 156
เลย 1 129 สุราษฎร์ธานี 1 157
2 130 2 158
3 131 3 159
ศรีสะเกษ 1 132 สุรินทร์ 1 160
2 133 2 161
3 134 3 162
4 135 หนองคาย 1 163
สกลนคร 1 136 2 164
2 137 3 165
3 138
1 2
รหัสประจำสนามสอบ (ต่อ)
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต รหัส โรงเรียนศูนย์สมัคร/ สอบ กทม. รหัส
หนองบัวลำภู 1 166 พญาไท 183
2 167 บางบัว 184
อ่างทอง 1 168 อนุบาลพิบูลย์เวศม  185
อำนาจเจริญ 1 169 วัดพลับพลาชัย 186
อุดรธานี 1 170 ประถมทวีธาภิเศก 187
2 171 วัดประยูรวงศาวาส 188
3 172 ราชวินิตประถม บางแค 189
4 173 วัดบางปะกอก 190
อุตรดิตถ์ 1 174 อนุบาลวัดนางนอง 191
2 175 ทุ่งมหาเมฆ 192
อุทัยธานี 1 176 ดาราคาม 193
2 177 บ้านหนองบอนฯ 194
อุบลราชธานี 1 178 ประถมนนทรี 195
2 179 ปราโมชวิทยารามอินทรา 196
3 180 โสมาภาพัฒนา 197
4 181 ประชานิเวศน์ 198
5 182 ราชวินิต 199
บ้านบางกะปิ 200
1 3
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ
กรรมการคุมสอบจะได้รับเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือแผนป้ายชื่อ-เลขประจำตัวสอบ
2. ข้อสอบ กระดาษคำตอบ เท่ากับจำนวนผู้สมัครสอบ ตามข้อ 1 และสำรองอีก 1 ชุด
3. แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ (อฉ.5)
4. แบบรายงาน อฉ.6
5. ใบปะหน้าซองกระดาษคำตอบ
เมื่อตรวจนับเอกสารในซองข้อสอบเรียบร้อยแลว้ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่แสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามเลขประจำตัวสอบ
2. ให้ผู้เข้าสอบวางบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบบนโต๊ะ
3. แจกกระดาษคำตอบและข้อสอบ ดังนี้
3.1 อ่านข้อแนะนำในการระบายรหัสประจำตัวสอบตามรายละเอียดที่อยู่ในกระดาษคำตอบให้นักเรียนฟัง
3.2 ให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุล (ตัวบรรจง) และระบายรหัสประจำตัวสอบ (8หลัก) ตัวแรกในช่องซ้ายสุด
ให้ ถูกต้องชัดเจนที่กระดาษคำตอบ โดยดูตัวอย่างการกรอกและระบายรหัสด้านหลังกระดาษคำตอบ
สำหรับช่องรหัสวิชา และรหัสชุดข้อสอบ ไม่ต้องระบาย ถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจ กรุณาชี้แจงโดย
ละเอียดด้วย
3.3 แจกข้อสอบให้นักเรียน กำชับให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงก่อนทำข้อสอบโดยละเอียด
4. ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ (อฉ.5) ผู้ใดขาดสอบให้เขียนว่า “ ขาดสอบ” ในช่องลง
ลายมือชื่อ
5. ระหว่างที่ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ ให้ตรวจสอบว่านักเรียนเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครหรือไม่ จากบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบ
6. เมื่อหมดเวลาสอบให้เก็บรวบรวมเฉพาะกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบให้ผู้เข้าสอบนำออกไปได้
7. ตรวจกระดาษคำตอบว่านักเรียนทุกคนระบายรหัสเลขประจำตัวสอบเรียบร้อยหรือไม่ หากนักเรียนคนใด
ระบายไม่ถูกต้องชัดเจน กรุณาแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
8. รวบรวมกระดาษคำตอบของผู้มาสอบ เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ โดยห้ามพับหรือเย็บด้วยลวดเย็บ
กระดาษ เนื่องจากสสวท. จะตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ ส่วนกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบ
ให้แยกรวบรวมต่างหาก แล้วส่งคืน สสวท. ( ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนกระดาษคำตอบของนักเรียนที่
เข้าสอบ ขาดสอบ และส่วนที่เหลือ )
9. ทำรายงานตามแบบ อฉ.6
10. รวบรวมกระดาษคำตอบพร้อมแบบ อฉ.5 และแบบ อฉ.6 ใส่ลงในซองกระดาษคำตอบ แล้วส่งคืนกรรมการกลาง
ณ สนามสอบ
1 4
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
____________________
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกลาง ณ สนามสอบ
1. ขอรับประกาศ สถานที่สอบฯ ตามแบบ อฉ.4 และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือป้ายชื่อ-
เลขประจำตัวสอบ ได้จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศูนย์สมัคร/ สอบ กรุงเทพมหานคร
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือป้ายชื่อ-เลขประจำตัวสอบ เพื่อใช้สำหรับจัดที่นั่ง/ห้องสอบ โดยแยกเป็น
ห้องและวิชาตามแบบ อฉ.4
3. ดูแลให้ภารโรงจัดห้องสอบตามแบบ อฉ.4 ให้เรียบร้อยก่อนวันกำหนดสอบ
4. ติดประกาศเรื่องสถานที่สอบฯ ที่ป้ายประกาศหน้าโรงเรียน และติดเลขที่ห้องสอบหน้าห้องสอบ
5. ในวันสอบให้นำซองข้อสอบแต่ละวิชาไปส่งที่ห้องสอบ
6. เมื่อกรรมการคุมสอบนำซองกระดาษคำตอบมาคืน ให้ตรวจนับกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง
7. รวบรวมกระดาษคำตอบ พร้อมแบบ อฉ.5 และอฉ. 6 ห้าม ! เย็บกระดาษคำตอบด้วยลวดเย็บ
กระดาษ และ ห้ามพับหรือทำให้กระดาษคำตอบเกิดรอยยับ เนื่องจาก สสวท. จะตรวจกระดาษ
คำตอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ
8. ทำรายงานตามแบบ อฉ.7
9. รวบรวมกระดาษคำตอบตามข้อ 8 ใส่ในซองกระดาษคำตอบ แล้วแยกปฏิบัติ ดังนี้
9.1 กรุงเทพมหานคร ให้กรรมการรับ – ส่ง ข้อสอบ ส่งคืน สสวท. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
9.2 ต่างจังหวัด ส่งคืน สสวท. โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) หรือด้วยตัวเองเท่านั้นภายในวันที่
21 พฤศจิกายน 2554
1 5
แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
-----------------------------
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการรับ – ส่ง ข้อสอบ
การรับ - ส่งข้อสอบ แยกปฏิบัติดังนี้
กรุงเทพมหานคร ให้กรรมการรับ - ส่งข้อสอบไปรับข้อสอบที่ สสวท. ก่อนวันสอบ 1 วัน
(วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว ให้นำกระดาษคำตอบ
ส่งคืน สสวท. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
ต่างจังหวัด สสวท. จะส่งข้อสอบโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกการ อย่างช้าต้องได้รับก่อนสอบ 1 วัน และขอให้ประธาน
อำนวยการสอบเก็บข้อสอบไว้โดยไม่เปิดกล่องข้อสอบจนถึงวันสอบ หากไม่ได้
รับข้อสอบตามวันเวลา ที่กำหนด โปรดแจ้ง สสวท. โดยด่วน ! ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2381-4044 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว ให้กรรมการกลาง ณ สนาม
สอบ ส่งกระดาษคำตอบคืน สสวท. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 โดยส่ง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือด้วยตนเอง เท่านั้น
1 6
แนวปฏิบัติในการสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
_____________________
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน
นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนสมัครสอบได้ดังนี้ ( นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้าสอบคัดเลือกฯ )
1.1 วิชาที่สอบแข่งขันมี 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถสมัครสอบได้
ทั้งสองวิชา หรือเลือกสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้
1.2 นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีสิทธิ์สมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.3 นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีสิทธิ์สมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. การสมัครสอบ เป็นการรับสมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ สามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ
2.1 สมัครสอบด้วยตนเอง
2.2 สมัครสอบที่โรงเรียน โดยโรงเรียนจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการสมัครสอบของนักเรียนเข้าไปในระบบรับ
สมัครออนไลน์ให้นักเรียน
นักเรียนสามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครสอบออนไลน์ ได้ในเว็บไซต์ สสวท.
www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th
3. กรณีสมัครสอบที่โรงเรียน ให้แจ้งความประสงค์สมัครสอบกับครู/อาจารย์ผู้รับสมัครสอบที่โรงเรียน
4. ส่งเอกสาร หลักฐานสำหรับการสมัครสอบให้กับกรรมการรับสมัครสอบที่โรงเรียน ประกอบด้วย
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
(ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
4.2 ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. ก่อนถึงวันสอบนักเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจากครู/อาจารย์ผู้รับสมัครสอบ กรณีที่สมัคร
สอบด้วยตนเอง นักเรียนสามารถปริ๊นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง
6. นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันสอบด้วย
7. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
8. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ ไปในวันสอบด้วย
9. สสวท. กำหนดสอบรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.30-11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-15.00 น.
10. ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ในเว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius
ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยคะแนนของ
ผู้เข้าสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ภาคผนวก
1 7
ประกาศ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่
กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี
พ.ศ. 2554
การสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเหรียญรางวัล และการรับสื่อการเรียน
1. การสมัคร
วิชาที่รับสมัคร
รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2554
นักเรียนชั้น ป.1 - 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
นักเรียนชั้น ป.4 - 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
(2) มีสัญชาติไทย
วิธีสมัครสอบ
(1) รับสมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครออนไลน์ ได้ในเว็บไซต์
สสวท. www3.ipst.ac.th/geniusหรือ www.ipst.ac.th
(2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
(3) สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
วันรับสมัคร
สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยตนเองหรือที่โรงเรียนที่
นักเรียนศึกษาอยู่
1 8
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. การสอบคัดเลือก
2.1 สอบรอบที่ 1
ผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกไว้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละ 1,000 คนต่อวิชา
สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร/ สอบ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กำหนดและ
ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
(2) ต่างจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้กำหนดและ
ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
กำหนด วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 09.30 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
การประกาศผลสอบ
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ในเว็บไซต์
สสวท. www3.ipst.ac.th/genius และส่งผลสอบไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบ
2.2 สอบคัดเลือก รอบที่ 2
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2
เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง คัดไว้ชั้นละ 100 คนต่อวิชา
สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแจ้งให้ทราบต่อไป
(2) ต่างจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้กำหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
กำหนดวันเวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 09.30 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
1 9
การประกาศผลสอบรอบที่ 2
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ในเว็บไซต์
สสวท. www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th และส่งผลสอบไปยังโรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบ
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติที่ สสวท.
สอบภาคปฏิบัติ ( เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ )
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติเพื่อจัดลำดับรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ
ช่วงเดือนมีนาคม 2555 เวลา 09.00 –12.00น. ที่สสวท. ( กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม )
3. การรับเกียรติบัตรและสื่อการเรียน
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ
1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนโดยใช้เวลาว่างให ้
เป็นประโยชน์
4. การรับเหรียญรางวัล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลในเดือนมีนาคม
2555 ส่วนกำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2392-4021 ต่อ 2202-2207 โทรสาร 0-2381-4044 เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius
ทั้งนี้การประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกครั้ง จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เท่านั้น โดยไม่ประกาศคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
( นางพรพรรณ ไวทยางกูร)
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 0
 
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
วิชาคณิตศาสตร์
สมัครวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวสอบ.........................................
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
ชื่อ...............................................สกุล...........................................
กำลังเรียนอยู่ชั้น ป. ..........
โรงเรียน........................................................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................
.............................. .................................
ลายมือชื่อนักเรียน กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน
(ส่วนที่ 1 สำหรับกรรมการคุมสอบ)
สมัครวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวสอบ...... ..................................
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
ชื่อ..............................................สกุล................................................
กำลังเรียนอยู่ชั้น ป. ..........
โรงเรียน.............................................................................................
สอบที่ โรงเรียน..............................................................................
.............................. .................................
ลายมือชื่อนักเรียน กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน
(ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียน)
สมัครวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวสอบ.........................................
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
ชื่อ...............................................สกุล...........................................
กำลังเรียนอยู่ชั้น ป. ..........
โรงเรียน........................................................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................
.............................. .................................
ลายมือชื่อนักเรียน กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน
(ส่วนที่ 1 สำหรับกรรมการคุมสอบ)
สมัครวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวสอบ...... ..................................
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
ชื่อ..............................................สกุล................................................
กำลังเรียนอยู่ชั้น ป. ..........
โรงเรียน.............................................................................................
สอบที่ โรงเรียน..............................................................................
.............................. .................................
ลายมือชื่อนักเรียน กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน
(ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียน)
ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว
ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว
ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว
ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว
2 1
อฉ.1
แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบของโรงเรียน
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
โรงเรียน
สังกัด [ ] สพฐ. [ ] สช. [ ] สน.ศ.ท. [ ] สน.ศ.กทม. [ ] สกอ. [ ] อปท.
โรงเรียนตั้งอยู่ [ ] จังหวัด อำเภอ สพท. เขต
[ ] กรุงเทพมหานคร เขต
ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ฯ โรงเรียน
จำนวนผู้สมัคร (คน)
สมัครสอบชั้น
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
รวม
(คน)
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
ลงชื่อ..........................................................
( ………………………………….. )
กรรมการรับสมัครสอบ
วันที่……… / ………. / ……….
ลงชื่อ..........................................................
( …………………………………. )
ผู้บริหารโรงเรียน
วันที่ ……… / ……… / ………
2 2
อฉ.2
แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต__________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
จำนวนผู้สมัครสอบ (คน)
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ
ที่
โรงเรียนที่มีนักเรียน
สมัครสอบ
สังกัด *
ป.3 ป.6 รวม ป.3 ป.6 รวม
รวม
ทั้งหมด
(คน)
2 3
อฉ.2 (ต่อ)
จำนวนผู้สมัครสอบ (คน)
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ
ที่
โรงเรียนที่มีนักเรียน
สมัครสอบ
สังกัด *
ป.3 ป.6 รวม ป.3 ป.6 รวม
รวม
ทั้งหมด
(คน)
รวม
* ระบุสังกัด : สพฐ. สช. สน.ศ.ท. สน.ศ.กทม. สกอ. อปท.
ลงชื่อ ………………………………… ลงชื่อ ………………………………
( ……………………………….) ( ……………………………..)
กรรมการให้เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
วันที่……… / ……….. / ……… ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร/สอบ กทม.
วันที่ ……… / ……… / ………
2 4
อฉ.3
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต___________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
วิชา 􀀀 วิทยาศาสตร์ 􀀀 คณิตศาสตร์ สมัครสอบชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล ชั้น โรงเรียน
2 5
อฉ.3 (ต่อ)
วิชา 􀀀 วิทยาศาสตร์ 􀀀 คณิตศาสตร์ สมัครสอบชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล ชั้น โรงเรียน
2 6
อฉ.4
ประกาศ
เรื่อง สถานที่สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต__________
สอบที่โรงเรียน________________________________________________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
วิชา ชั้น กำหนดเวลาสอบ ห้องสอบที่ เลขประจำตัวสอบ
ตั้งแต่ - ถึง
จำนวน
(คน)
ลงชื่อ …………………………………..
(…………………………………..)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร/สอบ กทม.
วันที่…….. / …….. /………
2 7
อฉ.5
แบบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต___________
สอบที่โรงเรียน____________________________________________________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
วิชา 􀀀 วิทยาศาสตร์ 􀀀 คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัว
สอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน ลายมือชื่อ
2 8
อฉ.5(ต่อ)
วิชา 􀀀 วิทยาศาสตร์ 􀀀 คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัว
สอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน ลายมือชื่อ
ลงชื่อ …………………………….. ลงชื่อ ………………………………
(……………..……………..) (………………………………)
กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ
………/ …..…/ ..……. ………. / ………. / ………
2 9
อฉ.6
แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละห้อง
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต___________
สอบที่โรงเรียน_______________________________________________________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
วิชา 􀀀 วิทยาศาสตร์ 􀀀 คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่____________ ชั้น [ ] ป.3 [ ] ป.6
เลขประจำตัวผู้สมัครสอบตั้งแต่………………….ถึง…………………. จำนวน …………คน
จำนวนผู้เข้าสอบ…………….…… คน
ขาดสอบ……………………..…… คน
เลขประจำตัวผู้ขาดสอบ……………………………………………..…………………….
…….……………………………………………………………….………………………
ลงชื่อ…………………………………… ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………..) (………..……………………….)
กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ
วันที่….…. / .……. /….…. วันที่….…. /. ……. /….….
3 0
อฉ.7
แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต___________
สอบที่โรงเรียน________________________________________________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
วิชา ชั้น
ผู้สมัคร ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ
ประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร  ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม (1)
ประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร  ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม (2)
รวมทั้งหมด (1) + (2)
ลงชื่อ…………………………………
(……………………………….)
กรรมการกลาง
วันที่………. / ………. /……….
ลงชื่อ …………………………………..
( ……………………………….)
ผู้อำนวยการสอบ
วันที่………. / ………. /………
3 1
รายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบการส่งกระดาษคำตอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2554
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต _________
สอบที่โรงเรียน_____________________________________________________
[ ] ศูนย์สมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
1. ประธานอำนวยการสอบ
นาย / นาง / นางสาว …………………………………..ตำแหน่ง………………………………
สถานที่ปฏิบัติราชการ………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก………………………………………………………..…
E-mail :…………………………….…...…………….…………………………….…………
2. กรรมการผู้รับผิดชอบการส่งข้อสอบ
นาย / นาง / นางสาว …………………………………..ตำแหน่ง………………………………
สถานที่ปฏิบัติราชการ………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก…………………………………………………………..
E-mail :…………………………….…...…………….…………………………….………….
3 2
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ โรงเรียนศูนย์สมัคร/สอบ กทม.
ที่ต้องออกให้ สสวท.
2554
สาขาโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2392-4021 ต่อ 2202-2207 โทรสาร 0-2381-4044
ww3.ipst.ac.th/genius
Ċ
EDU ALL,
11 ส.ค. 2554 09:04
Comments