สำหรับ ม.1

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

         

          ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนและการอยู่ประจำ

          เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนจุฬาภรณ  ราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

          1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2554 และมีผลการเรียนดังนี้

                   1.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้น

                           ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 

     1.1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้น

             ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 

     1.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้น                   ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

         1.2 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

         1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน

          1.4 มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

         1.5 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)และได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครอง

         1.6 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ               โรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

    

2. จำนวนที่รับเข้าเรียน

          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  จะรับนักเรียนเข้าเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 96 คน (4 ห้อง ห้องละ 24 คน)โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

          2.1 กลุ่มที่ 1 จำนวน ไม่น้อยกว่า 64 คน รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมา  ชัยภูมิ 

ศรีสะเกษ  สุรินทร์  มหาสารคาม

          2.2 กลุ่มที่ 2 จำนวน ไม่เกิน 32  คน ยกเว้นกรณีคะแนนเท่ากัน โดยรับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่อไปนี้

                   2.2.1 โรงเรียนดีประจำตำบล  ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   2.2.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

                   2.2.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

                   2.2.4 โรงเรียนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

                   2.2.5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

                   2.2.6  โรงเรียนในฝัน /โรงเรียนดีใกล้บ้าน/ โรงเรียนดีประจำอำเภอ

ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)    ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  มหาสารคาม
 

 3. พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

          นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรียน     จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  มีสิทธิ์สมัคร เข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์เท่านั้นถ้าสมัครผิดที่จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ

 

           พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

โรงเรียน

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ที่ตั้ง  :  299 หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์   31150

โทรศัพท์ : 044681946

โทรสาร: 044681946   

Website : http//www.pccbr.ac.th          

e-mail : pccbr@pccbr.ac.th

บุรีรัมย์  นครราชสีมา  ชัยภูมิ 

ศรีสะเกษ  สุรินทร์  มหาสารคาม

 

 

4.  การสมัครและการสอบรอบแรก  

          4.1  วิธีสมัครสอบ

                   4.1.1  ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ หรือที่โรงเรียนจุฬาภรณ 

                             ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

                   4.1.2  กรอกข้อความลงในใบสมัครและในบัตรประจำตัวผู้สอบให้ครบถ้วนตรงตามความ

                             เป็นจริง

                    4.1.3  นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร/บัตรประจำตัวผู้สอบทั้ง 2 ส่วน

                   4.1.4  นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียน

                             วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้ถือว่าสมัครสอบ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

                             วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554   

                             ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

          4.2  วันรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  เดือนกันยายน พ.ศ. 2554    โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ    ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  หรือ โรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ หรือ สมัครทางไปรษณีย์ โดยนับวันที่สมัครตามวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์  

-

4.3  กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ รอบแรก

                   ตาราง 2  ตารางสอบรอบแรก

วัน

 เวลา

วิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2554

 

เวลา  09.30 น. - 11.30 น.

เวลา  13.00 น. - 15.00 น.

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

4.4   สถานที่สอบรอบแรก  

สอบ ณ โรงเรียน ตามประกาศ สถานที่สอบของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร  ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)     

4.5 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบรอบแรก        

                   4.5.1 คณิตศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                             

                            ถึงปีที่ 6 เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถ

                            พิเศษทางคณิตศาสตร์

                    4.5.2 วิทยาศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                             

                            ถึงปีที่ 6 เน้นการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถ

                            พิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

          4.6 การตรวจข้อสอบ  

การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ  การระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ ต้องใช้ดินสอดำ ชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนชื่อ   เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง

 -

5.  กำหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง   

          5.1 กำหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2554  และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง  

 

5.2 จำนวน และเกณฑ์พิจารณา ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองจะประกาศเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 1) กลุ่มที่ 1 (ดูความหมายในข้อ 2.1) จำนวน 200 คน

                    2) กลุ่มที่ 2 (ดูความหมายในข้อ 2.2) จำนวน 100 คน

                   โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับของแต่ละกลุ่ม

6. การสอบรอบสอง  

          นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่จะประกาศตามข้อ 5 จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง      ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)        ในวันที่ 21- 22  มกราคม  พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดในตาราง 3

 

ตาราง 3  กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบรอบสอง

วัน

เวลา

วิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม   2555

 

เวลา    9.30 น. ถึง  11.30 น.

เวลา  13.30 น. ถึง  16.30 น.

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม  2555

 

เวลา    9.00 น. ถึง 12.00 น.

เวลา   13.30 น.ถึง 15.30  น.

ความถนัดทางการเรียน  

ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย

 

 

 

7. การประกาศผลสอบคัดเลือก  

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2555  จะประกาศ ในวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะตัวจริงและตัวสำรอง  โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้

          7.1  ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะพิจารณาจาก

           7.1.1 ผู้ที่ได้คะแนนที (T- Score) รวมทุกด้าน ตั้งแต่ 55 ขึ้นไป และได้คะแนนที

                   (T- Score) เฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปในการสอบวัดความถนัด

                     ทางการ เรียน (SAT)  และ

           7.1.2 มีคะแนนสอบวิชา 1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ และ 3) ความสามารถ

                  ในการอ่านและเขียนภาษาไทย รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับ (ไม่นำคะแนนการสอบ

                  รอบแรกและคะแนนสอบความถนัดทางการเรียนมารวมด้วย) ดังนี้

                       (1) ลำดับที่ 1 ถึง 64 พิจารณาจากนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบรอบสอง

                                 (2) ลำดับที่ 65 ถึง 96 พิจารณาจากเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เข้าสอบรอบสอง

                                        

7.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองจะพิจารณาจาก

         

           7.2.1  นักเรียนที่เข้าสอบรอบสองที่ได้คะแนนที (T- Score) รวมทุกด้านตั้งแต่ 55 ขึ้นไป

                     และได้คะแนนที (T- Score) เฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปในการสอบวัด             ความถนัดทางการเรียน (SAT) ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อเป็นตัวจริงจะได้รับการ           ประกาศเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองทุกคน

  7.2.2  กรณีที่มีผู้รับการคัดเลือกบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวน จะเชิญผู้

           ได้รับการคัดเลือกบัญชีตัวสำรองมารายงานตัวตามลำดับคะแนน     

8.  การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง

          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยสามารถยื่นคำขอโดยตรงได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน ภายใน  5 วันทำการ หลังประกาศผลสอบ

 

9.  การรายงานตัว  

          นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม) ต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) หรือด้วยวิธีอื่นที่โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป   ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555  

เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 

          เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษา และต้องพักในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจำเป็นต้องมี 1)ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ 2) หลักฐานการศึกษา และ 3) หลักฐานภูมิลำเนา ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  จะแจ้งกำหนดวัน เวลาในการมอบตัวพร้อมทำสัญญา ให้ทราบต่อไป  

          ทั้งนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)   อาจจัดให้มีการ         เข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อทำความคุ้นเคยและเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่าง ๆ  เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

10.  ค่าใช้จ่ายในการเรียน

          นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้น ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของโรงเรียน

         

Ċ
EDU ALL,
27 ก.ค. 2554 21:57
Comments