ประวัติ

 
 
 
 
 
 
ประวัติพระมหาสุวรรณ รตนวํโส
 
 
                พระมหาสุวรรณ  ฉายา   รตนวํโส  นามเดิม  นายสุวรรณ   นามสกุล  รัตนสินธุ์  ปัจจุบัน   พรรษา  ๙ อายุ ๓๑ ปี  มี พี่น้อง ๒ คน คือ นางอารีรัตน์ คำเคน เป็นพี่สาวคนโต และพระมหาสุวรรณ รตนวํโส เป็นบุตรชายคนเล็ก ของ นาย ละวน รัตนสินธุ์ นางสมนึก
รัตนสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่   ๒๐   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  ปีวอก  อุปสมบทเมื่ออายุได้  ๒๒  ปี  บริบูรณ์  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ณ  พัทธสีมา      วัดโปรดเกศเชษฐาราม             ต.ทรงคนอง    อ.พระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ   มีพระเดชพระคุณ
   พระราชคุณาธาร  (แช่ม สีลคุณมหาเถระ ป.ธ.๕)  เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอุปัชฌาย์    มีพระครูบริหารปริยัติกิจ (ภักดิ์ มุตฺตจิตฺตมหาเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  อาจารย์ใหญ่ฝ่ายนักธรรม  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสิฐธรรมรส (บุญสม ธมฺมรสมหาเถระ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 
 
การศึกษา 
 
            จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดอาษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ และได้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร การศึกษาทางธรรม ได้จบการศึกษาในระดับนักธรรมชั้นเอก จากสำนักศึกษาศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ และสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จากสำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ
 
การปฏิบัติศาสนกิจในปัจจุบัน
 
           ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง "เลขานุการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ ๙ วัดโปรดเกศเชษฐาราม" เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นวาระที่ ๑ และปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นวาระที่ ๒ 
            ปฏิบัติศาสนกิจในตำแหน่ง "เลขานุการ และ เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี" องค์การสาธารณูปการ และการเงิน วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
            ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
            ได้รับปฏิบัติศาสนกิจในหน้าที่พระอาจารย์ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยเริ่มสอนนักธรรมชั้นโท ในวิชาธรรมวิภาค 
            ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง
            ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นครูพระสอนศีลธรรม ประจำโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
            ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับอาราธนา เป็นครูพิเศษ สอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษา วัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ
            ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ สอนกัมมัฏฐาน แก่สาธุชน ในชุมชนวัดโปรดเกศเชษฐาราม และการอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
            ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนา ปุจฉา - วิสัชนา ตามโครงการพัฒนาจิตชีวิตเบิกบาน เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ประจำพรรษากาล
            ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา เป็นทำนองสรภัญญะ โดยได้รับมอบหมายในกัณฑ์ที่ ๒ - ๔ และอื่น ๆ แล้วแต่วาระ
            ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักปฏิบัติธรรมฯ และเป็นวิทยากรอบรมนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
              
Comments