การศึกษา

การศึกษาสายสามัญ
    ปี พ.ศ. ๒๕๓๕     จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดอาษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๓๘     จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๔๔     จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกการบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสายปริยัติธรรม
    การศึกษาแผนกธรรม
    ปี พ.ศ. ๒๕๔๖        สอบนักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๔๗        สอบนักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๔๘        สอบนักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ
    การศึกษาแผนกบาลี
    ปี พ.ศ. ๒๕๔๙        สอบเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ สำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒        สอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษา วัดโปรดเกศเชษฐาราม คณะจังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาและฝึกอบรม
    ปี พ.ศ. ๒๕๔๙        เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๐        เข้าร่วมการสัมมนาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๑        เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง
                                   จังหวัดนนทบุรี
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒        เข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับนักเรียนเยาวชน และประชาชน ณ วัดมหาวงษ์ อำเภอเมือง
                                    สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒        เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง
                                    สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓        เข้ารับการฝึอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖ ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด
                                   พระนครศรีอยุธยา
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓        เข้ารับการถวายความรู้ หลักสูตร "พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน"  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔        เข้ารับการอบรมใน "โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติของพระสังฆาธิการ" ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จังหวัด
                                    สมุทรสงคราม
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔        ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเจ้าสำนักปฎิบัติธรรมฯ ร่วมประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด สมัยประชุมที่ ๑/๒๕๕๔ณ วัดหลวงพ่อสด
                                    ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔        เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน รุ่นที่ ๑" ณ วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง
                                    สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
     ปี พ.ศ. ๒๕๕๕        ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ ร่วมประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด สมัยประชุมที่ ๒/๒๕๕๔ ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    
Comments