วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


    วิสัยทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
        เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

    ค่านิยม
        สมรรถนะ(Competency) ,สุจริตเป็นธรรม(Overall Faimess) ,ประชาชนเป็นศูนย์กลาง(People Oriented) ,บริการด้วยหัวใจ(Service Mind) : COPS

    วัฒนธรรมองค์กร
        ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม

    ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
         ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

    พันธกิจ
        1. ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
         2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
         3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

    วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
        วิสัยทัศน์ "เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล"