แบบฟอร์มต่างๆ

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายใต้ภาพประกอบรายงาน

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างเมนูต่างๆ ของโปรแกรม Zotero 
(เชียนด้วยตัว 16pt)


ċ
เจตนิพิฐ แท่นทอง,
10 ธ.ค. 2558 00:06
ć
เจตนิพิฐ แท่นทอง,
8 ก.พ. 2559 00:29
ĉ
เจตนิพิฐ แท่นทอง,
9 ธ.ค. 2558 23:46
ĉ
เจตนิพิฐ แท่นทอง,
9 ธ.ค. 2558 23:34
ĉ
เจตนิพิฐ แท่นทอง,
9 ธ.ค. 2558 23:46
ĉ
เจตนิพิฐ แท่นทอง,
12 ธ.ค. 2558 00:54
Comments