คำอธิบายรายวิชา

อ32101  ภาษาอังกฤษ 3

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5                                  จำนวน   1  หน่วยกิต                                 เวลา 40  ชั่วโมง                                                                                                  

 

            ปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนสื่อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ สนทนาและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม          โดยใช้ภาษา น้ำเสียงและท่าทางได้อย่างเหมาะสม สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็น วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้          จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

                ต. 1.1  ม.4-6/1,2,3,4

                ต. 1.2  ม.4-6/1,4

                ต. 1.3  ม.4-6/1

                ต. 2.1  ม.4-6/1,2

                ต. 2.2  ม.4-6/1

                ต. 3.1  ม.4-6/1

                ต. 4.1  ม.4-6/1

 

รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด