Teaching‎ > ‎

Wprowadzenie do matematyki II


Zaliczenie

Ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie:
  • wyniku z kolokwium (60% oceny),
  • wyników z kartkówek (40% oceny).
Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium oraz połowy maksymalnej liczby punktów, które można otrzymać z kartkówek. 

Kartkówki odbywają się na początku zajęć i składają się z zadań podobnych do tych, omawianych na poprzednich ćwiczeniach oraz zadań teoretycznych (formułowanie definicji, twierdzeń, kryteriów, itp.) omawianych podczas poprzedzającego wykładu.


Materiały
  • Materiały: