späť na stránku pavlínska symbolika

 

  erb na dlažbe  z roku 1638                          erb na stene kláštora                       erb na kazateľnici

            Chorvátsko                                   v Lefantovciach -Slovensko           Svetice  - Chorvátsko     

        

 1.

erb na mosadznom svietniku                erb na mosadznom svietniku                erb na dlaždici

     Mariánka - Slovensko                     Mariánka - Slovensko (detail)               Stará Ľubovňa - Slovensko

                      

 

 2.

     rodový  erb pavlínskeho                 erb z  r. 1774 prekreslený                            pavlínske  konštitúcie   

      rádu z barokového obdobia       z pavlínskej knižnice v Pécz               detail knihy z pavlínskym erbom

              Maďarsko                                 Maďarsko                                   Rím 1725  (majitel: J. Bratulič HR)

                         

 3.

        erb pavlínov    1934                     kreslo s pavlínskym erbom                 kovaná brána do Kaplnky

               podľa návrhu                    v pavlínskej knižnici  18. stor.               sv. Pavla  pustovníka r.1674

     maďarských pavlínov                        Jasná Hora - Poľsko                                     Jasná Hora - Poľsko

                                

 4.

 relikviár   sv. Pavla Thébskeho         detail   na pavlínsky erb                       pohľad na priečelie  r.1732      

v podobe palmy                                na kostole  r.   1732                                  kostola (hore pavlínsky erb)

s dvoma levmi    r.1731                   Sv. Petar u Šumi                                                 Sv. Petar u Šumi

      Jasná Hora - Poľsko                        Chorvátsko                                                                Chorvátsko     

                                             

5.                                                 

       erb pavlínov  1787                                pavlínsky erb                                                vyrezávaný erb

       na doske stola                                 na dlažbe kostola                                             pôvodná kaplnka

    v knižnici na Skalke                               Doylestown -USA                                                 Bachledówka      Krakov -  Poľsko                                                                                                               Poľsko

 6.

    erb pavlínov 17. stor.                                     pavlínsky erb                                     ( hore) pavlínsky erb

        na múre v Kostole                               na dverách kostola                                      orgán  z  r. 1866

 Navštívenia Panny Márie                                     Doylestown                                                     Svetice

Kežmarok - Slovensko                                              USA                                            Chorvátsko

                

7.                     

 brána s pavlínskym                    pavlínsky kamenný erb  detail                     múzeum darov na Jasnej Hore

erbom r. 1686                          na portál nad vchodom  do parku            jedna z vitrín má  vyrezávaný       

Pécs - Maďarsko                       Crikevnica - Chorvátsko                                 pavlínsky erb v hornej časti 

                                                                                                                               Jasná Hora - Poľsko

               

 8.

                                                             detail erbu                              freska v kostole vo Wielgomłynach  

                                                                                                                       r.1994    -       Poľsko

                                                                 

   

 9.

   erb pavlínov z  jasnohorského rukopisu   18.stor.                                                                                                                                                                     Jasná Hora -Poľsko

                                                                 

                                                

 10.

                                                                    pavlínsky erb nad vchodom   

                                                                      do kaviarne  "Par levov"

                                                                   bývalá pavlínska rezidencia

                                                                    Rijeka - Chrovátsko                                                              

                               

  11.

 erb na kláštore                           vyšívaný erb na ornáte                                  jubilejná svieca z príležitosti

noviciát  21. stor.                         Jasná Hora  21. stor.                                    700. výročia schválenia Rádu

Paloszentkut - Maďarsko                      Poľsko                                            pavlínov;  Jasná Hora- Poľsko 

                                             

 12.

erb pavlínov nad obrazom                  pavlínsky erb                                                          pavlínsky erb       

Panny Márie v centre                     v Kostole Najsv. Sviatosti                                         portál nad vchodom

hlavného oltára v kostole                                                                                         z Baziliky do kaplnky   

Satoraljaujhely - Maďarsko              Lisabon - Portugalsko                                v Čenstochovej  -  Poľsko

                  

 13.

                                                            detail erbu pavlínov                          pohľad z výšky na erb pavlínov

                                                        nad vchodom do kostola                      pred  vstupnou bránov Jasnej

                                                            Grünwald - Nemecko                                                Hory - Poľsko

                              

  14.

barokové mramorové umývadlo              erb pavlínov na ozdobnom                                     pavlínsky erb  

v jedálni kláštora z   pol. 18. stor.           oblúku  pred vstupom k  "jazierku"                          nad vstupom

na Jasnej Hore - Poľsko                              v areáli  kláštora na Skalke                                   do kláštora

                                                                Krakov - Poľsko                                              Krakov - Poľsko

                        

 15.

 novodobé vyobrazenie pavl. erbu                pavlínsky erb                                    pavlínsky erb nad vstupom

na dlážke refektória  v pavlínskom               na vrátnici v Krakove                   do "generálskej  izby" v kláštore

kláštore;  Krakov- Skalka - Poľsko              na Skalke - Poľsko                              Krakov-Skalka -  Poľsko

   16.                       

     pavlínsky erb na vstupnej bráne             pavlínsky erb  vo forme                       pavlínsky erb na sedese

         do kláštorneho areálu                    sväteničky v kaplnke                                 v kaplnke v pavlínskom 

        Krakov - Skalka                              pavlínskeho   seminára                                               seminári

                         Poľsko                           Krakov-Skalka-Poľsko                                 Krakov -Skalka - Poľsko

                 

 17.

                                                             pavlínsky erb na vrchnej                            orgán v Bazilike na Jasnej 

                                                            strane mesačníka VOX EREMI                     Hore; v hornej časti je

                                                            r. 1941 vydávali ho klerici                                         pavlínsky erb

                                                            Jasná Hora - Poľsko                                          Jasná Hora - Poľsko

                                                                       

18.

darček pápežovi                             vydavateľstvo Rádu pavlínov                                vyšívaný erb pavlínov

 Jánovi Pavlovi II. v r.1987                 so svojou "tlačovou značkou"                                  chrám sv. Jozefa 

vótum s motívom pavlínskeho                  Jasná Hora                                                               Trnava    2005

   erbu                                                                Poľsko                                                               Slovensko

                     

 19.

 diplom z roku 1748                             súčasný erb z knihy                                  pavlínske erby na orgáne

s pavlínskymi symbolmi                         " Bibliografia zakonu paulinow                               z r. 1695 Topolno

                                                          v rokoch 1500- 1990" Jasná Hora                                Chorvátsko

                                                                 

 20.

  kovaný pavlínsky erb                            detail  kovaného  pavlínskeho  erbu          pavlínsky  erb

 studňa na hradbách Jasnej Hory           studňa na hradbách Jasnej Hory                Claromontana 26

 Jasná Hora - Poľsko   r. 2000                      Jasná Hora - Poľsko   r. 2000

                       

 

                                                

21.

     pavlínske pečate 17.stor               pavlínske pečate 17-18 stor.               pavlínska pečať 1.pol 17.stor.

           rakúska provincia                            rakúska provincia                              rakúska provincia
          Claromontana 27                             Claromontana 27                                Claromontana 27
                            
  
                                                 

22.

pavlínske pečate                                        Vyšívaný pavlínsky erb                       Vyšívaný pavlínsky erb

v rakúskej a švábskej                                 Zbiory Jasnogorske 2002                           bazilika minor

provincii 17.-18.storočie                              Jasná Hora                                    Vranov nad Topľou - Slovensko
Claromontana 27
                               
 
                                      
                                                     

23.

                                                   

24.

 

 návrat na stránku pavlínska symbolika