ประวัติการศึกษา


มัธยมศึกษาตอนต้น     -  โรงเรียนพร้าววิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย  -  โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ปวส.                           -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่              สาขา ช่างโลหะ
ปริญญาตรี                  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่              สาขา ครุศาสตร์อุตสาหการ
Comments