โครงการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2551


ดำเนินการ ตุลาคม 50 - กันยายน 51

เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการทุกปี

 

 

การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ต้องพัฒนาทั้งด้านตัวแม่ และตัวเด็กให้มีอัตราการตายลดลงเด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมมารดา ตามนโยบายสาธารณสุข ได้รับอาหารเสริมตามวัย และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครบถ้วน กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาประชากรกลุ่มดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2551 ขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มารดาหลังคลอดได้รับความรู้ สามารถปฎิบัติตนได้ถูกต้อง

     ในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุตร

 2. เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้อง

      อีกทั้งได้รับวัคซีน ป้องกันโรค ตามวัยอย่างครบถ้วน

 3. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการให้อาหารเสริมอย่างถูกต้อง

รับผิดชอบโครงการโดย

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพะตง

 - อสม. ชุมชนในเขตเทศบาล 9 ชุมชน