งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพะตง
"พัฒนาคุณภาพชีวิต    ยีดเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงสังคม  ชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม"

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ประจำปี2551

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลพะตง ร่วมกับ อสม. 9 ชุมชนในเขตเทศบาลจัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก ประจำปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการการเติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามวัยที่เหมาะสม ให้โภชนาการศึกษาแก่แม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบ 

 

ครัว  ชุมชน โดยเฉพาะ อสม. ให้สามารถส่งเสริมโภชนาการการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้ อสม. มีความรู้ และตระหนักในเรื่องโภชนาการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งช่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กในชุมชนได้        

 

         เป้าหมาย  เด็กแรกเกิด - 6 ปี (72 เดือน) ของชุมชนเขตเทศบาลตำบลพะตงทั้ง 9 ชุมชน รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 540 คน โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้  ชุมชนย่านยาวออก 68 คน , ชุมชนบ้านสวนมะพร้าว 45 คนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ 55 คน , ชุมชนต้นลุง 55 คน , ชุมชนบ้านอุดมทอง 82 คน ชุมชนบ้านหลบมุม 65 คนชุมชนสวนสุขภาพ 43 คน , 

ชุมชนตลาด  94 คน , ชุมชนบ้านแสนสุข 33 คน