พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร

                        หากย้อนไปในอดีตจากยุคเริ่มต้นของการสื่อสารจนถึงปัจจุบัน การสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากสมัยโบราณมากเนื่องจากในยุคเริ่ม ต้นโครงสร้างและสภาพสังคมมีขนาดเล็ก ที่ไม่สลับซับซ้อนมาก รูปแบบการสื่อสารจึงค่อนข้างจำกัดเพราะขนาดของพื้นที่เช่น การสื่อสารได้พัฒนาขึ้นตามสภาพสังคมที่ขยายตัว มีการคิดสร้างภาษาและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เกิดอักษรภาพหรือการเขียนหนังสือลงกระดาษ แต่การสื่อสารก็ยังคงจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงได้ และยังมีความซับซ้อนไม่มาก

                                 
                        เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการค้นพบในเรื่องการพิมพ์ทำให้การสื่อสารแพร่ ขยายออกสู่วงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อได้มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์เพื่อมวลชนขึ้น ซึ่งเป็นสารที่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากในสังคมได้ เนื่องจากหนังสือพิมพ์สามารถถ่ายทอดสารได้ครบถ้วน จึงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสมัยนั้นมาก จนเกิดเป็นวัฒนธรรมมวลชนขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาเรื่อยมาจนเกิดวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งอิทธิพลสูงในการส่งสารและจูงใจผู้บริโภคให้คล้อยตามด้วยการใช้หลักของ การโฆษณาชวนเชื่อ

                                               

                        ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เส้นขีดแบ่งชนิดของสื่อต่าง ๆ ได้จางลงเนื่องจากสื่อสมัยใหม่ (New Media) คือ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถครอบคลุมสารได้ครบถ้วนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และเครื่องเล่นดีวีดี และคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลการเปลี่ยนแปลงของสื่อใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกมาก ในครั้งแรกมีการคาดการณ์ว่าอินเทอร์เน็ตจะทำให้โลกนี้กลายเป็นสังคมเดียวกัน หรือทำให้เกิดหมู่บ้านโลก (Global Village) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับสวนทางเนื่องจากอินเทอร์เน็ตกลับทำให้สังคมแตก ออกเป็นเสี่ยง ๆ กลายเป็นสังคมย่อยท่ามกลางสังคมใหญ่ (Sub Village) โดยมีการจับกลุ่มของสังคมที่มีลักษณะแยกย่อย เพราะผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกับตน เอง จึงเป็นการตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และสังคมลักษณะนี้กำลังเติบโตและแพร่กระจายมากขึ้น

                        เทคโนโลยีจึงถือได้ว่ามีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความคิดเห็น การแสดงออก การถ่ายทอดสาร และรูปแบบการใช้ชีวิตกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ผู้ที่ครอบครองเทคโนโลยีจึงมีอิทธิพล สามารถกำหนดทิศทางของสังคมได้

                        ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้เจริญรุดหน้าไปไกลจนถึงการสื่อสารในรูปแบบ ของภาพ 3 มิติ ที่สามารถถ่ายทอดสารได้ครบถ้วนทุกประสาทสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง หากสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา สิ่งที่ตามมาอาจเป็นผลสัมฤทธิ์ในการผลิตนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งก่อนจะถึงเทคโนโลยีแบบ 3 มิตินั้น เราอาจย้อนกลับไปสำรวจการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในแต่ละยุคสมัยดังต่อไป นี้