อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 
ไหว้สวย   ยิ้มใส   รักษ์วิถีไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 

  ไหว้สวย 

             ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  นักเรียนทุกคนมีกิริยาการไหว้ที่อ่อนน้อม สวยงามตามมารยาทไทย

 

  ยิ้มใส

             นักเรียนทุกคน มีรอยยิ้มสดใส  แสดงถึงสุขภาพกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตดี  มีอุปนิสัยร่าเริง มีความสุขในการมาโรงเรียน  และมีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลา

 

  รักษ์วิถีไทย 

            

             นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการดำเนินชีวิตตามวิถีไทย มีสัมมาคารวะ  กิริยามารยาทเรียบร้อย จากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทย เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย       การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย  แอโรบิคมวยไทย การเล่นกีฬามวยไทย และการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

              ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

                          

                            โรงเรียนปทุมวัน  มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  จากความร่วมมือของทุกฝ่าย  โดยเฉพาะนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองในการร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทิ้งขยะ การนำขยะมาสู่กระบวนการรี-ไซเคิล  การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน  จนติดเป็นลักษณะนิสัยและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้