Тестирање имунитета кућних љубимаца

    У оквиру Службе за микробиолошку и другу дијагностику врши се одређивање одређивање титра неутрализирајућих специфичних антитела против вируса беснила методом FAVN.

На основу одлуке Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике србије ( Сл. гласник РС 79/05 )

Одређивање титра неутрализирајућих специфичних антитела против вируса беснила

Лабораторијско тестирање серума и одређивања титра специфичних антитела против вируса беснила FAVN тестом, могу обављати само лабораторије овлашћене од стране Европске Уније. У Републици Србији Пастеров Завод, Хајдук Вељкова 1 из Новог Сада испуњава услове међународног стандарда за извођење ове врсте теста и и има сагласност референтне лабораторије ЕУ «AFFSA NENSY» за обављање ове врсте тестирања. Власници кућних љубимаца чији су кућни љубимци вакцинисани инактивисаном вакцином против беснила и који су већ једном обавили тестирање серума својих кућних љубимаца у овлашћеној лабораторији а потом редовно обављали ревакцинацију својих животиња у складу са препоруком призвођача вакцине и за то имају валидну документацију, неће морати накнадно да тестирају своје животиње.

Извод из ИНСТРУКЦИЈЕ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на основу члана 134. става 4. Закона о ветеринарству ( Сл. гласник РС 91/05 ) и члана 47. тачка 3. Закона о државној управи ( Сл. гласник РС 79/05 ), доноси 

ИНСТРУКЦИЈУ 

о начину издавања ветeринарских сертификата за кућне љубимце 
намењене некомерцијалном транспорту у земље чланице Европске Уније 

Транспорт кућних љубимаца у земље чланице Европске уније регулисан је прописима ЕС 998/2003, 2004/2003 ЕС и односи се на следеће животињске врсте: 

псе, мачке и животиње из фамилије куна. Примењиваће се у свим случајевима некомерцијалног транспорта, при чему се под кућним љубимцем у смислу овог прописа сматрају горе побројане животиње и то када путују заједно са власником или другом особом одговорном за дату животнњу а нису намењене продаји или поклону. 

Приликом издавања ветеринарског сертификата за кућне љубимце, који улазе са територија трећих земаља на територију земаља чланица ЕУ осим Ирске, Велике Британије и Шведске, морају бити обезбеђени следећи услови: 

1. кућни љубимци морају бити трајно обележени јасно видљивим тетовир бројем или микрочипом који испуњава ISO стандард 11784 и 11785, 

2. кућни љубимци морају бити вакцинисане против беснила регистрованом инактивисаном вакцином. Као доказ да су животиње вакцинисане власници животиња морају приложити на увид потврду о вакцинацији. 

3. власници кућних љубимаца мора приложити на увид потврду о здравственом стању животиње издату од стране ветеринара најкасније 48h пре путовања, 

4. власници кућних љубимаца морају приложити резултат лабораторије овлашћене од стране Европске Уније, о урађеном прегледу серума крви 
кућних љубимаца на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила и то са граничним титром од најмање 0.5 Иј/мл 

5. власници кућних љубимаца морају поседовати ветеринарски сертификат издат од старне надлежне Републичке ветеринарске инспекције Републике Србије. Ветринарски сертификат се издаје на захтев странке а након пружања на увид доказа да су сви претходни, горе побројани услови задовољени. 

У Великој Британији, Ирској и Шведској на снази су национални прописи ових земаља који прописују обавезно обележавање животиња искључиво микрочиповима и ветеринарске власти ових земаља захтевају обавезно карантинирање кућних љубимаца када долазе са територије трећих земаља.

  • Узорке серума ће за потребе власника кућних љубимаца слати ветеринарске организације које су обавиле вађење крви и припрему узорака.
  • Није дозвољено да власници кућних љубимаца сами шаљу или достављају узорке у лабораторију.
  • Узорци морају бити испоручени лабораторији која одређује ниво специфичних антитела, најкасније 24 часа након издвајања и инактивације серума.

П Р О Т О К О Л ЗА УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ УЗОРАКА КРВИ ЖИВОТИЊА ИМУНИЗОВАНИХ ПРОТИВ БЕСНИЛА, 
ради одређивања титра вирус неутралишућих антирабијских антитела у крвном серуму методом ФАВН (Fluorescent Antibody Virus Neutralization) 


Епрувету за узорак прво означити одговарајућим бројем микрочипа или тетовир бројем животиње или именом власника и животиње и на сваки начин осигурати да ознака одговара узетом узорку. 

Крв за анализу се узима венепункцијом без додатка антикоагуланса (минимум 2 милилитра) пре узимања оброка. Крв из бризгалице преточити у епрувету без игле на бризгалици како би се хемолиза свела на минимум. Крв се до момента издвајања серума држи у фрижидеру на температури од 

+40Ц до +80Ц најдуже 3 дана (не сме се смрзавати). Пошто се шаље серум, коагулисана крв се центрифугира 10 минута на 2000 обртаја. Издвојити серум у чисту епрувету са одговарајућом ознаком узорка и затим инкубирати у воденом купатилу на температури од 56

0

Ц у току пола сата (инактивација).

  

Инактивисан серум (минимум 1 милилитар) се шаље у херметички затвореној пластичној епрувети у лабораторију Завода за антирабичну заштиту - Пастерoв завод, Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 тако да стигне најкасније у року од 24 сата од момента слања (погодан начин је нпр. Путем неке од расположивих курирских служби DHL, DPD, Пост-експрес). Уз узорак обавезно доставити комплетно попуњен формулар са одговарајућим подацима (Формулар 1 – Захтев за лабораторијску анализу), као и оверену уплатницу (образац бр. 1) на износ од
4600,00 динара на жиро рачун Завода за антирабичну заштиту Пастеров завод- Нови Сад број 840-146667-22; са сврхом уплате „ФАВН“. 

Резултат теста се доставља на адресу амбуланте – пошиљаоца узорка, а такође и на адресу власника животиње. Ради тога, у Захтеву за лабораторијску анализу обе ове адресе тачно навести. 

Резултат теста се шаље најкасније 10 радних дана од дана пријема узорка.

 Контакт особе: Драгана Вујин дипл. биолог, Др Срђан Станков. Додатне информације путем електронске поште: favn.paster@gmail.com

или на телефоне 021 420528 и 021 6611003 од понедељка до петка, у времену од 13-14 часова


Прилози које можете преузети:
1. Form 1 - REQUEST FOR DETERMINATION OF RABIES ANTIBODIES BY FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralization) TEST
2. Формулар 1- Захтев за лабораторијску анализу (ћирилични текст)
Ċ
Pasterov zavod,
27.05.2010. 23:24
Ċ
Pasterov zavod,
28.05.2010. 02:07