Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД

Подрачун број: 840-146661-40


Стање средстава на рачуну на дан 18/07/2017

 Ред.бр.  Опис
Динара
 1  Стање претходног дана

7.624.605,19

 2  Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
0
 3  Прилив од РФЗО - Београд
0
 4  Уплате из буџета РС
0
 5  Остале уплате
0
 6  Исплаћено

32.320,16

 
 Ново стање

7.592.285,03


Извршена плаћања:
 Ред.бр.     Опис  Динара
1
 Материјални трошкови
32.320,16
2
 Остали трошкови
0
3
 Енергија 0
4
 Санитетски и медицински материјал
0
5
 Вакцине 0
6
 Серум 0
7
 Лична примања 0
8
 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9
 Превоз 0
10
 Накнаде 0

Укупно32.320,16