Дневни финансијски извештај

ЗАВОД ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ
ПАСТЕРОВ ЗАВОД, НОВИ САД

Подрачун број: 840-146661-40


Стање средстава на рачуну на дан 11/10/2017

 Ред.бр.  Опис
Динара
 1  Стање претходног дана

17.126.090,58

 2  Прилив од РФЗО - Филијала Нови Сад
0
 3  Прилив од РФЗО - Београд
0
 4  Уплате из буџета РС
0
 5  Остале уплате
0
 6  Исплаћено

2.636,39

 
 Ново стање

17.123.454,19

Извршена плаћања:
 Ред.бр.     Опис  Динара
1
 Материјални трошкови
0
2
 Остали трошкови
0
3
 Енергија 0
4
 Санитетски и медицински материјал
0
5
 Вакцине 0
6
 Серум 0
7
 Лична примања 0
8
 Рефундација боловања преко 30 дана
0
9
 Превоз 0
10
 Накнаде 2.636,39

Укупно2.636,39