ยินนดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ขณะนี้วันที่ และเวลา


เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวใช้เก็บข้อมูล และเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษา เพื่อสื่อสารกับผู้สนใจทั่วไป ในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต มีความเจริญรุดหน้าอย่างยิ่งยวด ส่งผลให้เกิดสื่อทางสังคมออนไลน์ขึ้นอย่างมากมาย ข้อมูลข่าวสาร ที่ถั่งโถม โหมกระหน่ำกันเข้ามา ผู้เสพที่รู้เท่าทันเท่านั้นจะได้ประโยชน์อันมหาศาลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่วนผู้ที่รู้ไม่เท่าทันก็จะตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี
การนำประเทศเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 หรือจะนำไทยแลนด์ 4.0 การมีความรู้ทางช่องทางดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญ


13 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. โครงการประชารํฐ
 3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
 4. โรงเรียนคุณธรรม
 5. STEM Education
 6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET
 7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 8. การพัฒนาครู
 9. การพัฒนาโรงเรียน ICU
 10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 12. การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม
 13. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ข่าวการศึกษา


ข่าวทั่วไป
กรุณา คลิก ตอบแบบสอบถามด้านล่างนี้ จักขอบคุณยิ่ง

แบบสอบถามความพึงพอใจของเว็บไซต์นี้