СИМБОЛИ PASCAL ЈЕЗИКА 
Основни симболи су недељиве јединице језика из којих се образују остале сложеније јединице. Скуп симбола Pascal језика састављен је од:
1. Великих и малих слова енглеске азбуке A..Z a..z
2. Цифара декадног бројног система 0..9
3. Специјалних симбола: # $ & ' ( ) * + , – . / : ; < = > @ [ ] ^ { } и парови симбола: (* (. *) .) .. // := <= >= <>

4. Службених (кључних, резервисаних) речи: Program, Uses, In, Begin, End, Unit, Interface, Implementation, Initialization, Finalization, Procedure, Var, Const, And, Case, ,Div, Do, Else, File, For, Function, If, Mod, Not, Object, Or, Record, Repeat, String, Then, To, Until, While итд.