ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Τέταρτη έκδοση - 2018 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Έννοια....................... σελ.23

Υπόχρεος Καταβολής Εισφορών....................... σελ.23

Εξαρτημένη Εργασία....................... σελ.23

Υπεύθυνος Εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά έργα....................... σελ.24

Μεταβίβαση ιδιωτικού οικοδομικού έργου που είναι

σε ημιτελή κατάσταση....................... σελ.25

Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων....................... σελ.29

Προσωπική Ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα....................... σελ.29

Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες που γίνονται από τον ενοικιαστή....................... σελ.31

Άρθρα 953 & 954 του Αστικού Κώδικα....................... σελ.32

Εμπράγματα Δικαιώματα....................... σελ.33

Οριζόντιος, Κάθετη Ιδιοκτησία....................... σελ.33

Κυριότητα ή πλήρης κυριότητα....................... σελ.34

Επικαρπία....................... σελ.35

Ψιλή Κυριότητα....................... σελ.35

Χρησικτησία....................... σελ.35

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)....................... σελ.36

Αναγκαστική προσκύρωση....................... σελ.37

Προικώα ακίνητα....................... σελ.37

Γονική Παροχή....................... σελ.38

Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές....................... σελ.38

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδ/κών Έργων....................... σελ.39

Υπόχρεοι απογραφής....................... σελ.40

Τόπος απογραφής - Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.40

Διαδικασία απογραφής-Δικαιολογητικά....................... σελ.41

Υποχρέωση υποβολής Δήλ. Μεταβολών Οικοδ/κου Έργου....................... σελ.42

Υποχρέωση υποβολής της Αν. Περ. Δήλωσης (Α.Π.Δ.)....................... σελ.43

Υποχρέωση διευκόλυνσης των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.43

Άρθρο 26 παρ. 9 & 11 του Α.Ν. 1846/51 (κατά κρίση έλεγχος)....................... σελ.44

Υποχρέωση Συμπλήρωσης Αποδεικτικού Απασχόλησης....................... σελ.44

Φυσικό πρόσωπο (Έννοια)....................... σελ.45

Νομικό πρόσωπο (Έννοια)....................... σελ.45

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)....................... σελ.45

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)....................... σελ.45

Δημοτική Επιχείρηση....................... σελ.46

Υπεύθυνοι Νομικών Προσώπων....................... σελ.47

Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) ....................... σελ.49


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Παλαιοί ασφαλισμένοι, Νέοι ασφαλισμένοι ....................... σελ.50

Ασφάλιση σε ένα φορέα....................... σελ.51

Απογραφή ασφαλισμένου....................... σελ.52

Αρμόδιο Υποκ/μα απογραφής ασφαλισμένου....................... σελ.52

Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους....................... σελ.53

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης....................... σελ.53

Απώλεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων-ΥΔΑΑΒ....................... σελ.53

Απώλεια µηχανογραφικών Αποσπασµάτων Ατοµικών Ασφαλιστικών Λογαριασµών (Α.Α.Α.Λ)....................... σελ.58

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)....................... σελ.61

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα σε Οικοδ/κές Εργασίες....................... σελ.61

Εργάτες-Εργατοτεχνίτες ....................... σελ.62

Τεχνικές και Οικοδομικές Εργασίες ....................... σελ.62

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα από τον Οικοδομικό Κανονισμό του Κ.Α του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.64

Νέος Πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού  Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων-Κ.Β.Α.Ε. ....................... σελ.65

Διαδικασία Επανέκδοσης Ενηµερωτικού Σηµειώµατος Δωροσήμου....................... σελ.65

Αποδεικτικό Απασχόλησης εργαζομένων σε οικοδομοτεχνικές εργασίες ....................... σελ.66

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στους οικοδόμους....................... σελ.67 

Ημέρες αδείας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων....................... σελ.69

Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εργολάβων-υπεργολάβων....................... σελ.70

Ασφάλιση οικοδόμων μελών Ο.Ε ....................... σελ.72

Ασφάλιση Εµπειροτεχνών εργολάβων ....................... σελ.73

Ασφάλιση οικοδόμων που αμείβονται κατ’ αποκοπή ....................... σελ.73

Ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομές συγγενικών προσώπων....................... σελ.74

Ασφάλιση εργατοτεχνιτών σιδήρου μπετόν αρμέ οικοδομικών έργων....................... σελ.76

Αναγνώριση πλασματικών ημερών εργασίας στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους ....................... σελ.79

Ασφάλιση εργαζομένων που έχουν αποσπασθεί  από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ....................... σελ.79

Ασφάλιση εργατών εκσκαφής και αρχαιολόγων που απασχολούνται σε ιδιωτικά οικοδομικά έργα....................... σελ.80

Ειδικός Λογ/σμος Δώρου & Αποδοχών Αδείας Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) ....................... σελ.81

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου....................... σελ.82

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος ....................... σελ.83

Έλεγχος για το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο της υποβολής....................... σελ.85

Έλεγχος για την διαπίστωση απασχόλησης ....................... σελ.86

Συσχετισμός της Καταγγελίας με τα κατ’ ελάχιστα ημ/σθια ....................... σελ.87

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την εκκαθάριση και καταλογισμό εισφορών....................... σελ.88

Επιτόπιος έλεγχος σε αποπερατωμένη οικοδομή παρουσία του εργοδότη ....................... σελ.88

Υπεύθυνες δηλώσεις ως μαρτυρικές καταθέσεις ....................... σελ.89

Προθεσμία διεκπεραίωσης  Καταγγελίας ....................... σελ.89

Απασχόληση εργαζομένων τις Κυριακές ....................... σελ.89

Επίσχεση Εργασίας ....................... σελ.90

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων ....................... σελ.94

Μέσο ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της προκαταβολής ....................... σελ.95

Πίνακες αποδοχών Σ.Σ.Ε οικοδόμων από 2003-2009 ....................... σελ.96

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012 ....................... σελ.99

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε........................ σελ.100

Νόμιμος μισθός....................... σελ.101

Συμβατικός μισθός....................... σελ.101

Τριετίες εργατοτεχνιτών οικοδόμων....................... σελ.106

Κωδικοί Ειδικότητας εργατοτεχνιτών οικοδόμων....................... σελ.106

Ποσοστά ασφάλισης εργατοτεχνιτών οικοδόμων....................... σελ.108

Ανάλυση ποσοστών του ΚΠΚ 781 από 1/1/2003 έως 31/5/2022....................... σελ.113

ΛΠΕα.Α.Ε....................... σελ.116

ΛΕΠΕΕ ή ΕΛΠΕΚΕ....................... σελ.116

ΕΚΛΑ....................... σελ.116

Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ)....................... σελ.117

Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «Παλαιών» και «Νέων» ασφαλισμένων....................... σελ.118

Πακέτα Κάλυψης Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων ....................... σελ.122

Ασφαλιστικές Κλάσεις ....................... σελ.126

Μετατροπή καθαρών αποδοχών σε μικτές ....................... σελ.126


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική διαδικασία απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικούέργου....................... σελ.127

Σύστημα υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα....................... σελ.129

Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)....................... σελ.130

Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων (Εγκ. 16/1997)....................... σελ.130

Διευκρινίσεις στον Πίνακα 1 της Εγκυκλίου 16/1997....................... σελ.132

Ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια ....................... σελ.134

Ακάλυπτος χώρος....................... σελ.135

Λοιπές επιφάνειες....................... σελ.137

Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης ....................... σελ.137

Πίνακας 2 (Λυόμενα-Προκατ)....................... σελ.139

Πίνακας 3 ....................... σελ.144

Ανεμογεννήτριες....................... σελ.146

Κατασκευές αντιστήριξης πρανών....................... σελ.146

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 (Εγκ. 13/99)....................... σελ.147

Μείωση των ημερών εργασίας κατά 10% σε έργα μικτών χρήσεων....................... σελ.148

Τροποποιήσεις που κοινοποιήθηκαν με την Εγκ. 52/02 ....................... σελ.149

Έλεγχος εισφορών έργων του πίνακα 2 και  πίνακα 3....................... σελ.150

Υπολογισμός ημερομισθίων για μεγάλα έργα με χρήση (Μ.Ζ.Μ.Σ.)....................... σελ.151

Πολεοδομικές έννοιες....................... σελ.151

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες....................... σελ.153

Δικαιολογητικά απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου ....................... σελ.153

Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής ....................... σελ.154

Αυτεπάγγελτη απογραφή....................... σελ.155

Υπολογισμός προκαταβολής Ιδιωτικού Οικοδ/κού Έργου....................... σελ.155

Ακύρωση αδείας-Επιστροφή προκαταβολής ....................... σελ.157

Ενημερωτικό σημείωμα «Υποχρεώσεις Εργοδοτών»....................... σελ.157

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος ασφ/κών εισφορών βάσει του άρθρ. 38, Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.158

Κανόνες εκκαθάρισης Ιδιωτικού Οικοδ/κού Έργου ....................... σελ.160

Χρονική περίοδος καταλογισμού....................... σελ.163

Χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών πέραν της δεκαετίας - Παραγραφή εισφορών ....................... σελ.163

Εκκαθάριση έργων για φάσεις εργασιών που ξεκίνησαν πριν την 1/1/93 και ολοκληρώθηκαν μετά ....................... σελ.163

Εκκαθάριση έργων για τα οποία δεν έγινε χρήση της άδειας ....................... σελ.164

Διάρκεια ισχύος της Οικοδομικής άδειας....................... σελ.164

Διαχείριση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών για οικοδοµικές εργασίες ....................... σελ.165

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την εκκαθάριση και καταλογισμό εισφορών βάσει του άρθ. 38....................... σελ.166

Άρθρο 23 Ν. 2434/96 ....................... σελ.167

Επιτόπιος Έλεγχος ....................... σελ.167

Έλεγχος Εισφορών μετά από επιτόπιο έλεγχο ....................... σελ.174

Έλεγχος Εισφορών για εργασίες που έγιναν

καθ’υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ....................... σελ.180

Άδειες Μικρής Κλίμακας....................... σελ.182

Διαχείριση σημειωμάτων Αυθαιρέτων....................... σελ.186

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 ....................... σελ.187

Άρθρο 5 Ν.3843/10- Υπερβάσεις δόμησης και αλλ. χρήσεως. ....................... σελ.188

Β΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 ....................... σελ.200

Περιπτώσεις που καταλαμβάνονται ....................... σελ.200

Διαχείριση  των περιπτώσεων ....................... σελ.203

Ειδικό βιβλίο αυθαιρέτων ....................... σελ.205

Έκδοση αδείας ή αναθεώρησης αδείας σε δηλούμενο κτίριο ....................... σελ.206

Έκδοση οικοδομικής αδείας για νομιμοποίηση λόγω ένταξης περιοχής σε πολεοδομικό σχεδιασμό ....................... σελ.207 

Εκτέλεση εργασιών επισκευής ....................... σελ.207

Αυθαίρετα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 ....................... σελ.208

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011  ....................... σελ.210

Γ΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4178/2013 ....................... σελ.213

Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων  ....................... σελ.214

Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης εισφορών ....................... σελ.215

Εισφορές για τις ειδικές περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 ....................... σελ.218

Εκτέλεση εργασιών επισκευής ....................... σελ.219

Συμπληρωματικές οδηγίες-Διευκρινίσεις-Επισημάνσεις....................... σελ.221

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ή Φωτοβολταϊκά Πάρκα ....................... σελ.224

Σοφίτες, Υπόστεγα....................... σελ.227

Προσθήκες Μεταλλικών ή Ξύλινων Παταριών ....................... σελ.227

Δεξαμενές καυσίμων ....................... σελ.228

Προσθήκη στέγης....................... σελ.228

Φέρων οργανισμός από μορφοσίδnρο σε ανακ/σκευή κτιρίου....................... σελ.228

Διαχείριση περιπτώσεων κτιρίων με ημιτελή υπόγεια....................... σελ.228

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Γενικά....................... σελ.230

Γενικές Μειώσεις-Μειώσεις κατά φάση ....................... σελ.232

Μείωση Ημερομισθίων λόγω προσωπικής απασχόλησης ....................... σελ.234

Βαθμοί συγγένειας....................... σελ.241

Μείωση για Παλιννοστούντες Ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση ....................... σελ.242

Μείωση ημ/σθίων σε κτίρια εφαπτόμενα σε ήδη υπάρχοντα ....................... σελ.249

Μείωση ημ/σθίων σε κτίρια κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ....................... σελ.250

Μείωση ημ/σθίων λόγω μετατροπής υπάρχουσας πιλοτής κτιρίων σε χώρους κύριας χρήσης  ....................... σελ.251

Μείωση ημ/σθίων σε υπόγεια κυρίας χρήσης που καλύπτονται από το έδαφος ....................... σελ.252

Μείωση ημ/σθίων σε εργασίες σοβάδων με ανάμειξη χρώματος ....................... σελ.253

Μείωση ημ/σθίων σε τοιχοποιίες από ελαφρού τύπου υλικά....................... σελ.253

Μείωση ημερομίσθιων αγροτικών κατασκευών....................... σελ.254

Μείωση ημερομίσθιων για επισκευές οικιών ....................... σελ.258

Μείωση ημ/σθίων σε εργασίες στεγασμένων επαγγελμάτων ....................... σελ.259

Μείωση λόγω κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, βιομ. δαπέδων, μαρμαρικών εργασιών, τοιχοποιίας με γυψοσανίδες,....................... σελ.262

Μείωση ημ/σθίων για πλαστικά πλακάκια ή  Laminate ....................... σελ.267

Μείωση ημ/σθίων για μεταλλικές στέγες ή ξύλινες αυτοφ/νες ....................... σελ.269

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 κατά 10% (Εγκ.13/99)....................... σελ.271

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά, οικοδομής....................... σελ.273

Βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας λοιπών ακινήτων πλην οικοδομών....................... σελ.275

Χορήγηση βεβαίωσης σε διοικούντες Νομικά Πρόσωπα....................... σελ.276

Έναρξη εφαρμογής συστήματος on line  χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ....................... σελ.277

Είδη  ασφαλιστικής  ενημερότητας ....................... σελ.279

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για μη απογεγραμμένα ιδιωτικά και Δημόσια έργα ....................... σελ.280

Χειρόγραφη  ασφαλιστική  ενημερότητα ....................... σελ.281

Διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής  ενημερότητας ....................... σελ.284

Παρακράτηση εκκαθαρισμένης απαίτησης ....................... σελ.285

Διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής  ενημερότητας ....................... σελ.285

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου ....................... σελ.285

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε έργο που έχει υποβληθεί καταγγελία ....................... σελ.287

Χορήγηση ασφ/κής ενημ/τας σε οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.289

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για χρήση στο εξωτερικό ....................... σελ.290

Βεβαιώσεις Ασφ/κής Ενημερ/τας για ιδιωτικά Τεχνικά έργα....................... σελ.290

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού ....................... σελ.291

Υπηρεσιακά σημειώματα....................... σελ.297

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου ....................... σελ.298

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ....................... σελ.300

Έλεγχος και Εκκαθάριση Ιδιωτικών Τεχνικών έργων ....................... σελ.301

Πίνακες 1, 2 & 3 (έντυπα)....................... σελ.303


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Γενικές αρχές....................... σελ.308

Πεδίο Εφαρμογής-Εξαιρέσεις....................... σελ.309

Ειδικές έννοιες και ορισμοί....................... σελ.311

Τρόπος κατασκευής - Διαδικασίες επιλογής αναδόχου....................... σελ.311

Συστήματα υποβολής προσφορών....................... σελ.312

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης....................... σελ.315

Διοίκηση του έργου-Επίβλεψη -Υπερημερία....................... σελ.315

Ημερολόγιο του έργου....................... σελ.317

Προθεσμίες περάτωσης του έργου....................... σελ.318

Προκαταβολές....................... σελ.318

Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις....................... σελ.319

Γενικά Έξοδα – Εργολαβικό όφελος (Γ.Ε.-Ο.Ε.)....................... σελ.323

Αναθεώρηση τιμών....................... σελ.323

Απολογιστικές εργασίες....................... σελ.324

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)....................... σελ.326

Συμπληρωματική Σύμβαση....................... σελ.326

Ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα)....................... σελ.326

Έκπτωση αναδόχου, πτώχευση, θάνατος....................... σελ.329

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών....................... σελ.331

Διοικητική παραλαβή για χρήση....................... σελ.332

Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών....................... σελ.334

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων....................... σελ.334

Οριστική παραλαβή του έργου....................... σελ.335

Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία....................... σελ.335

Υπόχρεος για το  ΙΚΑ ΕΤΑΜ Εργοδότης Δημοσίων Έργων ....................... σελ.336

Απογραφή  Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων ....................... σελ.337

Δικαιολογητικά απογραφής Δημοσίων Έργων....................... σελ.339

Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής ....................... σελ.340

Απογραφή έργων ΔΕΗ ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ....................... σελ.341

Δημόσια Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδ/κές εργασίες....................... σελ.341

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμοδιότητα - Διαδικασία....................... σελ.342 

Καθορισμός ΠΕΔ από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο....................... σελ.343

Τρόπος υπολογισμού Εργατικής Δαπάνης....................... σελ.345

Πίνακες Συντελεστών Εργατικής Δαπάνης....................... σελ.347

Παράδειγμα υπολογισμού Ποσοστού Εργατ. Δαπάνης (ΠΕΔ)....................... σελ.351

Υπολογισμός Π.Ε.Δ. για  Μελέτες κατασκευής....................... σελ.353

Άσφαλτος Απολογιστικά....................... σελ.354

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση για είσπραξη λογ/μού Δημοσίου Έργου ....................... σελ.357

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης

για είσπραξη λογ/σμού ....................... σελ.358

Έλεγχος για χορήγηση βεβαίωσης ....................... σελ.360

Υλικά επί τόπου ....................... σελ.363

Η προκαταβολή κατά την εφαρμογή ΠΕΔ ....................... σελ.363

Προθεσμία καταβολής εισφορών βάσει Π.Ε.Δ. ....................... σελ.363

Ποσά λόγω αναθεωρήσεως τιμών....................... σελ.364

Εισφορές προσωπικού στεγασμένης επιχείρησης....................... σελ.364

Καταβολή αναδρομικών εισφορών βάσει Σ.Σ.Ε........................ σελ.366

Xορήγηση βεβαιώσεων σε μικρά Δημοτικά Έργα ....................... σελ.367

Βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού μέσω Ο.Π.Σ. ....................... σελ.368

Βεβαίωση οφειλής Δημοσίου Έργου....................... σελ.370

Βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες ....................... σελ.376  

Έλεγχος για την Εκκαθάριση Δημοσίων Έργων....................... σελ.377

Έλεγχος Δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Ο.Τ.Α........................ σελ.382

Κωδικοί για τις εργασίες Δημοσίου έργου ....................... σελ.385


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  (Α.Π.Δ.)

Γενικά....................... σελ.386

Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων....................... σελ.386

Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδ/κών Έργων....................... σελ.387

Ανακριβής Α.Π.Δ. ....................... σελ.389

Τύπος Δήλωσης 01 Κανονική ΑΠΔ ....................... σελ.389

Τύπος Δήλωσης 02 Έκτακτη ΑΠΔ-Κατάργηση ....................... σελ.389

Τύπος Δήλωσης 03 Επανυποβολή ΑΠΔ ....................... σελ.390

Τύπος Δήλωσης 04 Συμπληρωματική ΑΠΔ ....................... σελ.391

Έλεγχοι επεξεργασίας ΑΠΔ ....................... σελ.392

Ταχυδρομική αποστολή Α.Π.Δ ....................... σελ.393

Συμπλήρωση του πεδίου ¨Αριθμός Μητρώου Ασφ/νου¨....................... σελ.393

Τύποι αποδοχών ΑΠΔ ....................... σελ.394

Κωδικοί κατασκευαστικής φάσης Οικοδ/κών έργων....................... σελ.395

Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ....................... σελ.398

Μεταφορά οριστικοποιημένης εγγραφής από ΑΜΑ σε ΑΜΑ, λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης....................... σελ.400

Διαδικασία ταυτοποίησης εκκρεμών εγγραφών ασφ/νων ....................... σελ.402

Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ....................... σελ.407

Διαχείριση ΑΠΔ Οικοδ/κών έργων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ....................... σελ.411

Εικονική ασφάλιση ....................... σελ.413

Δόλια ασφάλιση ....................... σελ.415

ΑΠΔ μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν  ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ....................... σελ.416

Υποχρεωτική καταχώρηση χειρόγραφων Α.Π.Δ. στο Ο.Π.Σ ....................... σελ.422


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών ....................... σελ.423

Τρόπος καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών....................... σελ.423

Καταβολή οφειλών με επιταγές ή με μετρητά....................... σελ.432

Καταβολή οφειλών με επιταγές....................... σελ.432

Ακάλυπτες επιταγές ....................... σελ.434

Προθεσμία καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών....................... σελ.437

Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών....................... σελ.438

Πρόσθετα Τέλη - Χρονική εξέλιξη ....................... σελ.439

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.)....................... σελ.440

Σύνταξη ΠΕΕ κατ’ ανεξέλεγκτη κρίση των αρμοδίων οργάνων....................... σελ.442

Αιτιολόγηση ΠΕΕ Οικοδομοτεχνικών Έργων....................... σελ.443

Έκθεση Ελέγχου Οικοδομοτεχνικού Έργου ....................... σελ.444

Αναγραφή των υπευθύνων κατά τη σύνταξη των καταλογιστικών Πράξεων....................... σελ.445

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης ....................... σελ.446

Έλεγχος Δηλωθέντων – Καταβληθέντων....................... σελ.449

Πάγια διαδικασία διενέργειας ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων....................... σελ.450

Κεντρικός Έλεγχος Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Κ.Ε.Δ.Κ.) ....................... σελ.450

Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.)....................... σελ.456

Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.)....................... σελ.464

Επίδοση των Καταλογιστικών Πράξεων....................... σελ.466

Επίδοση Αποφάσεων των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.468

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών....................... σελ.469

Παραγραφή  δικαιώματος  επιστροφής εισφορών....................... σελ.470

Ασθένεια των εργαζομένων ....................... σελ.471

Επίδομα ασθενείας ....................... σελ.474

Εργατικό Ατύχημα....................... σελ.475

Προθεσµία αναγγελίας ατυχήµατος ....................... σελ.480

Διαπίστωση συνθηκών Ατυχήµατος  ....................... σελ.482


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΑΝΑΓΚ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (αιτήσεις θεραπείας)

Τρόπος  υποβολής ....................... σελ.484

Η υποβολή Ένστασης δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη εισφορών ....................... σελ.484

Ένδικα μέσα κατά Διοικητικών Πράξεων....................... σελ.486

Άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών ....................... σελ.487

Κατάργηση του δικαιώματος των Διευθυντών άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. ....................... σελ.488

Δυνατότητα εκ νέου άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε για υποθέσεις άνω των 2.000 ευρώ ....................... σελ.491

Εκτελεστότητα των Διοικητικών Πράξεων ....................... σελ.492

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα-Αυτόφωρη  Διαδικασία ....................... σελ.495

Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα Νομικά Πρόσωπα ....................... σελ.497

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης Βεβαιωμένων οφειλών ....................... σελ.498

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης....................... σελ.500

Επιβολή κατάσχεσης επί ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών....................... σελ.501

Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου....................... σελ.502

Εγγραφή υποθήκης....................... σελ.503

Πλειστηριασμός....................... σελ.503

Πτώχευση επιχειρήσεων....................... σελ.504

Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφ/κών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)....................... σελ.505

Επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο........................ σελ.507


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παραγραφή εισφορών-Αναστολή και Διακοπή παραγραφής....................... σελ.512

Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων ....................... σελ.512

Παραγραφή δικαιώματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για βεβαίωση & είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλ. μετά την εφαρμογή της ΑΠΔ....................... σελ.513

Παραγραφή απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του δημοσίου ....................... σελ.515

Διαχείριση Παραγραφών, διαγραφή παραγεγραμένων....................... σελ.516

Αναστολή παραγραφής-Διακοπή παραγραφής....................... σελ.518

Λόγοι Διακοπής παραγραφής ....................... σελ.519

Παραγραφή εισφορών οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί ....................... σελ.520

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ....................... σελ.520

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου ....................... σελ.520


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΣΚΟ (CD)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κανονισμός Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Α.Δ.Υ.)

Γενικά για τα έγγραφα και την αλληλογραφία ....................... σελ.4

Διακίνηση αλληλογραφίας, Είδη εγγράφων  ....................... σελ.4

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων  ....................... σελ.6

Υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.)....................... σελ.7

Επικύρωση εγγράφων που  απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα........................ σελ.8

Υποχρέωση αποστολής δειγµάτων υπογραφής (Σύμβαση Χάγης) ....................... σελ.9

Πρόσβαση σε έγγραφα, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα....................... σελ.13

Διοικητικά έγγραφα, Ιδιωτικά έγγραφα....................... σελ.16

Ειδικό έννομο συμφέρον....................... σελ.17

Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, Απόρρητο....................... σελ.17

Χορήγηση Εγγράφων (Αντίγραφα στοιχείων φακέλου)....................... σελ.19

Εισαγγελική παραγγελία χορήγησης αντιγράφων στοιχείων φακέλου....................... σελ.21

Δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων για αναζήτηση στοιχείων εργοδοτών από Δ.Υ., Τράπεζες κ.λ.π....................... σελ.22

Λήψη στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών....................... σελ.24

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....................... σελ.26

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ......................... σελ.27

Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης ......................... σελ.31

Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα....................... σελ.32

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ισχύουσες Προθεσμίες  ....................... σελ.32

Προθεσμίες αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ....................... σελ.33

Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση των προθεσμιών ....................... σελ.35

Περί νομικής προστασίας και δικαιώματος αποζημίωσης υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ....................... σελ.35

ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

Νομιμοποίηση αιτούντος....................... σελ.37

Ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από δημόσια αρχή ....................... σελ.38

Άρθρα 443 & 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας....................... σελ.38

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ....................... σελ.38

Μεταπληρεξούσιο ....................... σελ.40

Αυτοσύμβαση και εκχώρηση δικαιώματος αυτοσύμβασης ....................... σελ.41

Συμβολαιογραφική Πράξη ....................... σελ.41

Νομιμοποίηση αντιπροσώπων ασφαλισμένων....................... σελ.41

Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή ....................... σελ.48

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών ....................... σελ.48

Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/86, για λογαριασμό τρίτων....................... σελ.50

Γνωστοποίηση αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελική Αρχή....................... σελ.51

Εκτέλεση παράνομων εγγράφων διαταγών            σελ.52

 

 

 

 

 
Comments