ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Έννοια

Υπόχρεος Καταβολής Εισφορών

Εξαρτημένη Εργασία

Υπόχρεος Εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά έργα

Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων

Προσωπική Ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα

Υπόχρεος εργοδότης οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων

Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες

που γίνονται από τον ενοικιαστή

Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπόχρεοι απογραφής

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής

Τόπος απογραφής - Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διαδικασία απογραφής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Γενικά)

Τόπος υποβολής Δήλωσης Μεταβολών Οικοδ/κού Έργου

Διαδικασία υποβολής

Προθεσμία υποβολής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝ. ΠΕΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.)

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ

Συχνότητα Υποβολής ΑΠΔ

Τρόπος (Μέσο) Υποβολής ΑΠΔ

Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ

Υποχρέωση διευκόλυνσης των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Υποχρέωση Χορήγησης Εκκαθ/κών Σημειωμάτων Αποδοχών

Υποχρέωση Συμπλήρωσης Αποδεικτικού Απασχόλησης

Πίνακας Υπευθύνων Νομικών Προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Παλαιοί ασφαλισμένοι

Νέοι ασφαλισμένοι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απογραφή ασφαλισμένου

Αρμόδιο Υποκ/μα απογραφής ασφαλισμένου

Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφ/νου

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας

Απεικόνιση της ασφάλισης

Διόρθωση προσωπικών στοιχείων ασφαλισμένου

Διαδικασία Επανέκδοσης Αποσπάσματος

Αποστολή αποσπασμάτων

Ετικέτα Ασφαλιστικής Ικανότητας

Αυτόματη θεώρηση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας

Επέκταση ισχύος Οικογενειακού Γιατρού

Χρονική διάρκεια Ασφ/κής Ικανότητας

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ασφάλιση οικοδόμων

Εργάτες-Εργατοτεχνίτες

Τεχνικές και Οικοδομικές Εργασίες

Μικροέργα για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής Άδει­ας

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα από τον Οικοδομικό Κανονισμό του Κ.Α του ΙΚΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ

Βεβαίωση ασφάλισης σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αποδεικτικό Απασχόλησης» εργαζομένων σε οικοδομοτεχνικές εργασίες

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στους οικοδόμους

Ημέρες αδείας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εργολάβων και υπεργολάβων

Ασφάλιση οικοδόμων μελών Ο.Ε

Ασφάλιση οικοδόμων που αμείβονται κατ’ αποκοπή

Ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς τους

Βαθμοί συγγένειας

Ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομές συγγενικών προσώπων

Ασφάλιση των μελών των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου

Ασφάλιση εκπροσώπων εργαζομένων Οικοδ/κών και εργοταξιακών έργων

Τρόπος ασφάλισης εργατοτεχνιτών σιδήρου μπετόν αρμέ οικοδομικών έργων

Αναγνώριση πλασματικών ημερών εργασίας στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καθεστώς ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων μέχρι 31/12/2001

Ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις Εντολών ασφάλισης

Εισφορά δωροσήμου

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

Δικαιολογητικά

Διαδικασία καταβολής

Καταβολή αδειοδωροσήμου στους εργατοτεχνίτες

οικοδόμους μέσω τραπεζικών λογαριασμών

Διαδικασία Δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού

Απορριφθέντες λογ/μοί από τράπεζες
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος

Έλεγχος για το εμπρόθεσμο ή το εκπρόθεσμο της υποβολής

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου

Έλεγχος για την διαπίστωση απασχόλησης

Συσχετισμός της Καταγγελίας με τα κατ΄ ελάχιστα ημ/σθια

Επιτόπιος έλεγχος σε αποπερατωμένη οικοδομή παρουσία του εργοδότη

Υπεύθυνες δηλώσεις ως μαρτυρικές καταθέσεις

Προθεσμία Διεκπεραίωσης  Καταγγελιών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Αύξηση εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Ε.

Νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο

Συμβατικός μισθός

Σύνθεση συνεργείων

Μέσο ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της προκαταβολής

Επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου

Σ.Σ.Ε οικοδόμων από 1999-2009

Τριετίες Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων

Ασφαλιστικές Κλάσεις

Μετατροπή καθαρών αποδοχών σε μικτές

Κωδικοί Ειδικότητας

Πακέτα Κάλυψης Οικοδόμων

Ποσοστά Ασφάλισης

Ανάλυση Ποσοστών του ΚΠΚ 781

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική διαδικασία απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού έργου

Σύστημα υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών

στα ιδιωτικά οικοδομικά έρ­γα

Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών  από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)

Πίνακες 1, 2 & 3 της Εγκ. 7/93

Συμπλήρωση – Υποβολή Πίνακα

Χρήση του Πίνακα 1 στα αυθαίρετα κτίσματα

Ακάλυπτος χώρος

Πίνακας Ι - Οδηγίες συμπλήρωσης

Πίνακας 1 (Εγκ.16/97)

Λοιπές επιφάνειες

Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Πίνακας 2 (Εγκ.16/97) (Λυόμενα-Προκατ)

Πίνακας 3 (Εγκ.16/97)

Πολεοδομικές Έννοιες

Μείωση των Συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3

Τροποποιήσεις που κοινοποιήθηκαν με την Εγκ. 52/02

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής

Διαδικασία απογραφής

Αυτεπάγγελτη Απογραφή

Διάρκεια ισχύος οικοδομικής άδειας

Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα Μικρής Κλίμακας (μικροέργα)

Υπολογισμός της προκαταβολής

Πίνακες 1 & 2 (Έντυπα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδηγίες για τη Διεκπεραίωση σημειωμάτων

Οδηγίες για τον Έλεγχο εισφορών Επιτόπιος έλεγχος

Έλεγχος Εισφορών μετά από επιτόπιο έλεγχο

Έλεγχος Εισφορών για εργασίες που έγιναν καθ΄υπέρβαση Αδείας

Έλεγχος εισφορών βάσει προϋπολογισμού

Χρονική περίοδος καταλογισμού

Χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών πέραν της δεκαετίας

Αιτιολογία των εκθέσεων ελέγχου

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την εκκαθάριση

Άρθρο 23 του Ν. 2434/96

Τροποποιήσεις με την Εγκ 13/99

Τροποποιήσεις με την Εγκ. 52/13-6-2002

Διευκρινίσεις για Εκκαθάριση ιδιωτικών έργων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μείωση των ημερών εργασίας κατά 10%

Εκκαθάριση έργων για τα οποία δεν έγινε χρήση της άδειας

Ακύρωση αδείας-Επιστροφή προκαταβολής 

Αφαίρεση αδείας οικοδομής

Αυθαίρετα Κτίσματα-Κατηγορίες

Γ.Ο.Κ (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός)-Άρθρο 22 & 5

Διαχείριση σημειωμάτων Αυθαιρέτων

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Γενικές Μειώσεις - Μειώσεις Κατά Φάση

Μείωση λόγω Προσωπικής Απασχόλησης

Διευκρινίσεις για την πρώτη κατοικία

Μείωση για Παλιννοστούντες Ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση

Μείωση ημερομίσθιων αγροτικών κατασκευών

Μείωση απαιτούμενων ημερομίσθιων για επισκευές οικιών

Μείωση λόγω εργασιών Κατασκευής Ξύλινων Πατωμάτων, Βιομηχανικών

δαπέδων, Τοιχοποιίας με Γυψοσανίδες, Μαρμαρικών Εργασιών

Τρόπος υπολογισμού των Η.Ε που μειώνονται

Κτίρια Εφαπτόμενα σε ήδη Υπάρχοντα

Ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή

από οπλισμένο σκυρόδεμα

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 κατά 10% (Εγκ.13/99)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για Πώληση, Γονική Παροχή ή Δωρεά, Οικοδομής

ή Αυτοτελούς Ιδιοκτησίας

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας λοιπών ακινήτων πλην οικοδομών

Προσδιορισμός οφειλής σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε έργο

που έχει υποβληθεί καταγγελία

Διάρκεια Ισχύος Βεβαιώσεων

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω Fax

Χορήγηση βεβαιώσεων μη οφειλής σε εργοδότες μέσω διαδικτύου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Υπηρεσιακά σημειώματα-Γενικά

Υπηρεσιακά σημειώματα από ταμεία και οι ταμειακές υπηρεσίες

Διάρκεια ισχύος Υπηρεσιακών Σημειωμάτων

Αρμόδιο όργανο υπογραφής των βεβαιώσεων

Αντίγραφα βεβαιώσεων – χαρτοσήμανση

Αρχειοθέτηση βεβαιώσεων υπηρεσιακών σημειωμάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές

Θεσμικό πλαίσιο

Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Τρόπος κατασκευής  - Διαδικασίες επιλογής αναδόχου

Σύμβαση κατασκευής του έργου

Ποσοστό έκπτωσης

Ημερολόγιο του έργου

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, έκπτωση του αναδόχου,

ελαττώματα του έργου, κίνδυνος

Συμπληρωματική Σύμβαση – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα)

Απολογιστικές εργασίες

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Παραλαβή του έργου

Υπόχρεος Εργοδότης

Απογραφή  Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων

Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής

Δημόσια έργα που εκτελούνται σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές περιοχές (Διάσπαρτα)

Απογραφή έργων ΔΕΗ ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ

Δημόσια Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμοδιότητα - Διαδικασία

Καθορισμός ΠΕΔ από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο

Τρόπος Υπολογισμού εργατικής δαπάνης

Υπολογισμός  Π.Ε.Δ. Δημοσίων έργων

Πίνακες Συντελεστών Εργατικής Δαπάνης

Παράδειγμα υπολογισμού Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (ΠΕΔ)

Εφαρμογή συντελεστή

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση για είσπραξη λογ/μων-Πιστοποίησεις

Δικαιολογητικά - έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/σμού

Έλεγχος για χορήγηση βεβαίωσης

Υλικά επί τόπου

Εισφορές προσωπικού στεγασμένης επιχείρησης (στεγασμένα)

Βεβαίωση μη οφειλής – οφειλής

Διάρκεια ισχύος Βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμού

Έργα πρασίνου (μη οικοδομικά)

Βεβαιώσεις συμμετοχής δημοπρασίες 

Διάρκεια ισχύος – Χορήγηση αντιγράφων

Αναθεώρηση τιμών

Εκκαθάριση λογαριασμού εισφορών

Διαχείριση εκκρεμών δημοσίων έργων πέραν της πενταετίας

Εργασίες δημόσιου έργου για τη συμπλήρωση της ΑΠΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  (Α.Π.Δ.)

Γενικά.

Εκπρόθεσμη Α.Π.Δ. 

Ανακριβής Α.Π.Δ.

Συχνότητα και τρόπος υποβολής των Α.Π.Δ.

Έντυπο «Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου»

Χρόνος Υποβολής

Υποβολή ΑΠΔ σε έγγραφη μορφή

Υποβολή ΑΠΔ σε μαγνητικό μέσο

Τύπος Δήλωσης 01 Κανονική

Τύπος Δήλωσης 02 Έκτακτη-Κατάργηση

Τύπος Δήλωσης 03 Επανυποβολή

Τύπος Δήλωσης 04 Συμπληρωματική-Διαδικασία-Κυρώσεις

Έλεγχοι επεξεργασίας ΑΠΔ

Διόρθωση λαθών ΑΠΔ μέσω Internet

Οδηγίες συμπλήρωσης ΑΠΔ

Τύποι αποδοχών ΑΠΔ

Κωδικοί Κατασκευαστικής Φάσης Οικοδ/κών έργων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΔ

Υποβολή ΑΙΙΔ και καταβολή τρεχουσών εισφορών από

οικοδομοτεχνικά έργα σε νησιωτικές περιοχές

Υποβολή ΑΠΔ με εξουσιοδότηση

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδ/κού έργου πριν τη λήξη του μήνα αναφοράς

Μορφή του εντύπου της ΑΠΔ

Ταχυδρομική αποστολή Α.Π.Δ

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού Έργου από

υπεργολάβο ή κοινοπρακτούν μέλος

Παλαιός ασφαλισμένος αποδοχές που υπερβαίνουν

το ανώτατο όριο υπολογισμού

ΔΕΛΤΙΟ   ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ (ΔΜΣΑ)

Υποβολή αίτησης – Απόφαση-Κυρώσεις

Οδηγίες σύνταξης

Τροποποίηση ασφαλιστικής ιστορίας με ΔΜΣΑ

Μεταφορά οριστικοποιημένης εγγραφής από ΑΜΑ σε ΑΜΑ,

λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης

Ενημέρωση Ασφαλιστικής Ιστορίας από Εκθέσεις Έλεγχου

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

Διαδικασία Ταυτοποίησης Εκκρεμών Εγγραφών Ασφαλισμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών

Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές

Παρακράτηση μερίδας ασφαλισμένου

Προθεσμία καταβολής

Τρόπος καταβολής

Πίνακας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες

Καταβολή Εισφορών σε Υποκαταστήματα ΟΠΣ

Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Τράπεζες

ΛΑΘΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Περιγραφή διαδικασίας-Βήματα διόρθωσης

Αταυτοποίητες Καταβολές μέσω Τραπεζών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Περί επιταγών, γενικά

Εγκυρότητα επιταγής

Ακάλυπτες επιταγές

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ποσοστά Προσθέτου Τέλους

Πρόσθετα Τέλη - Χρονική εξέλιξη

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – Π.Ε.Ε.

Γενικά

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης

Σύνταξη ΠΕΕ Κατ' ανεξέλεγκτη κρίση των αρμοδίων

οργάνων του ΊΚΑ-ΕΤΑΜ

Καταγγελία  εργαζομένων  -  επιτόπιος  έλεγχος

με ανασφάλιστους εργαζόμενους  

Αιτιολόγηση ΠΕΕ

Οδηγίες Σύνταξης & Διαχείρισης των Νέων Έντυπων

Καταλογιστικών Πράξεων

Αναγραφή των υπευθύνων κατά τη σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων

Επίδοση των Πράξεων

ΠΕΕ μετά από έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΠΕΠΕΕ)

Αιτιολόγηση ΠΕΠΕΕ

Τρόπος συμπλήρωσης του Έντυπου

Κυρώσεις

Καταλογισμός εισφορών με βάση τους συντελεστές

του άρθρου 38 του Κ.Α. Ι.Κ.Α.

Συρροή παραβάσεων

Παράταση των προθεσμιών υποβολής ΑΠΔ

και Δηλ. Μετ. Στοιχείων Εργοδότη

Άμεση επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

Διαδικασία σύνταξης ΠΕΠΕΕ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΠΕΑΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γνωστοποίηση στο Ι.Κ.Α. των μεταβολών των στοιχείων των Εργοδοτών

Προθεσμίες γνωστοποίησης μεταβολών-Κυρώσεις

Άρθρα 11 &13  του Κανονισμού Διαδικασιών της Α.Π.Δ

Παράταση των προθεσμιών

Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (ΠΕΠΤ)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Επιστρεπτέες εισφορές

Δόλια ασφάλιση

Δικαιούχοι - Διαδικασία - Τόκος

Παραγραφή  δικαιώματος  επιστροφής  αχρεωστήτως

καταβληθεισών εισφορών

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ασθένεια των εργαζομένων

Ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρα 657 και 658 Αστικού Κώδικα 

Αναγγελία, απόδειξη και υπαιτιότητα ασθένειας

Απόλυση μισθωτού κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του  

Υποχρεώσεις των εργοδοτών κατά τη διάρκεια ασθένειας των εργαζόμενων

Χρόνος κατά τον οποίο δικαιούται μισθού ο σε ασθένεια μισθωτός

Καταβολή αποδοχών κατά τη διάρκεια της ασθένειας

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Έννοια

Ατύχημα εκτός εργασίας

Αναγγελία – Δήλωση

Διαπίστωση συνθηκών του ατυχήματος

Έκδοση Απόφασης

Έλεγχος της ασφάλισης

Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές

Παραγραφή αξιώσεων του Ιδρύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (αιτήσεις θεραπείας)

Τρόπος  υποβολής

Κοινοποίηση αποφάσεων Τ.Δ.Ε.

Εκτελεστότητα Των Διοικητικών Πράξεων

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ποινική Δίωξη

Έντυπα μηνύσεων

Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

Ένδικα μέσα κατά Διοικητικών Πράξεων

 

Αρμοδιότητες Ταμείων Είσπραξης  Εσόδων

Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

Πλειστηριασμός

Πτώχευση επιχειρήσεων

Κατάργηση του μέτρου της προσωπικής κράτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Χρόνος γεννήσεως των απαιτήσεων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Παραγραφή απαιτήσεων ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων

Εισφορές του τ. ΤΕΑΕΔΞΕ

Παραγραφή οφειλών μετά την εφαρμογή της ΑΠΔ

Παραγραφή οφειλών πριν την εφαρμογή της ΑΠΔ

Αναστολή παραγραφής-Διακοπή παραγραφής

Διαγραφή Οφειλών

Λόγοι Αναστολής παραγραφής

Λόγοι Διακοπής παραγραφής

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κανονισμός Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Α.Δ.Υ.)

Γενικά για τα έγγραφα και την αλληλογραφία

Διακίνηση αλληλογραφίας

Είδη εγγράφων

Χορήγηση αντιγράφων, καταγγελιών κλπ.

Συνήγορος του Πολίτη

Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προθεσμίες αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών

Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση των προθεσμιών

ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

Ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από δημόσια αρχή

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Μεταπληρεξούσιο

Συμβολαιογραφική Πράξη

Νομιμοποίηση αντιπροσώπων ασφαλισμένων

Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής

Επικύρωση Αντιγράφων

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης φορολογικής

 ενημερότητας

Απόδειξη γεγονότων ή στοιχείων με Υπεύθυνη Δήλωση

Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την Υπεύθυνη Δήλωση

Υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/86,

 με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο

Εκτέλεση παράνομων εγγράφων διαταγών ή προδήλως παράνομων

Αλφαβητικό ευρετήριο

 
Comments