ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Τρίτη έκδοση - 2015 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Έννοια

Υπόχρεος Καταβολής Εισφορών

Εξαρτημένη Εργασία

Υπεύθυνος Εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά έργα

Μεταβίβαση ιδιωτικού οικοδομικού έργου που είναι

σε ημιτελή κατάσταση

Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων

Προσωπική Ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα

Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες

που γίνονται από τον ενοικιαστή

Άρθρα 953 & 954 του Αστικού Κώδικα

Εμπράγματα Δικαιώματα

Οριζόντιος, Κάθετη Ιδιοκτησία

Κυριότητα ή πλήρης κυριότητα

Επικαρπία

Ψιλή Κυριότητα

Χρησικτησία

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Αναγκαστική προσκύρωση

Προικώα ακίνητα

Γονική Παροχή

Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδ/κών Έργων

Υπόχρεοι απογραφής

Τόπος απογραφής - Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διαδικασία απογραφής-Δικαιολογητικά

Υποχρέωση υποβολής Δήλ. Μεταβολών Οικοδ/κου Έργου

Υποχρέωση υποβολής της Αν. Περ. Δήλωσης (Α.Π.Δ.)

Υποχρέωση διευκόλυνσης των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 26 παρ. 9 & 11 του Α.Ν. 1846/51

Υποχρέωση Συμπλήρωσης Αποδεικτικού Απασχόλησης

Φυσικό πρόσωπο (Έννοια)

Νομικό πρόσωπο (Έννοια)

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Δημοτική Επιχείρηση

Υπεύθυνοι Νομικών Προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Παλαιοί ασφαλισμένοι

Νέοι ασφαλισμένοι

Απογραφή ασφαλισμένου

Αρμόδιο Υποκ/μα απογραφής ασφαλισμένου

Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Απώλεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων-ΥΔΑΑΒ

Απώλεια µηχανογραφικών Αποσπασµάτων Ατοµικών

Ασφαλιστικών Λογαριασµών (Α.Α.Α.Λ)

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Aσφαλιστική ικανότητα ανέργων

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα σε Οικοδ/κές Εργασίες

Εργάτες-Εργατοτεχνίτες

Τεχνικές και Οικοδομικές Εργασίες

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα από τον Οικοδομικό Κανονισμό του Κ.Α του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νέος Πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού  

Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων-Κ.Β.Α.Ε.

Διαδικασία Επανέκδοσης Ενηµερωτικού Σηµειώµατος Δωροσήμου

Αποδεικτικό Απασχόλησης εργαζομένων σε οικοδομοτεχνικές εργασίες

Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στους οικοδόμους

Ημέρες αδείας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εργολάβων-υπεργολάβων

Ασφάλιση οικοδόμων μελών Ο.Ε

Ασφάλιση Εµπειροτεχνών εργολάβων

Ασφάλιση οικοδόμων που αμείβονται κατ’ αποκοπή

Ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομές συγγενικών προσώπων

Ασφάλιση εργατοτεχνιτών σιδήρου μπετόν αρμέ οικοδομικών έργων

Αναγνώριση πλασματικών ημερών εργασίας στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ασφάλιση εργαζομένων που έχουν αποσπασθεί  από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ασφάλιση εργατών εκσκαφής και αρχαιολόγων που απασχολούνται σε ιδιωτικά οικοδομικά έργα

Ειδικός Λογ/σμος Δώρου & Αποδοχών Αδείας Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.)

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος

Έλεγχος για το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο της υποβολής

Έλεγχος για την διαπίστωση απασχόλησης

Συσχετισμός της Καταγγελίας με τα κατ’ ελάχιστα ημ/σθια

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την εκκαθάριση και καταλογισμό εισφορών

Επιτόπιος έλεγχος σε αποπερατωμένη οικοδομή παρουσία του εργοδότη

Υπεύθυνες δηλώσεις ως μαρτυρικές καταθέσεις

Προθεσμία διεκπεραίωσης  Καταγγελίας

Απασχόληση εργαζομένων τις Κυριακές

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων

Μέσο ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της προκαταβολής

Πίνακες αποδοχών Σ.Σ.Ε οικοδόμων από 2003-2009

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε.

Νόμιμος μισθός

Συμβατικός μισθός

Τριετίες εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Κωδικοί Ειδικότητας εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Ποσοστά ασφάλισης εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Ανάλυση ποσοστών του ΚΠΚ 781 από 1/1/2003 έως σήμερα

ΛΠΕα.Α.Ε

ΛΕΠΕΕ ή ΕΛΠΕΚΕ

ΕΚΛΑ

Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ)

Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «Παλαιών» και «Νέων» ασφαλισμένων

Πακέτα Κάλυψης Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων

Ασφαλιστικές Κλάσεις

Μετατροπή καθαρών αποδοχών σε μικτές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική διαδικασία απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού έργου

Σύστημα υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα

Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)

Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων (Εγκ. 16/1997)

Διευκρινίσεις στον Πίνακα 1 της Εγκυκλίου 16/1997

Ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια

Ακάλυπτος χώρος

Λοιπές επιφάνειες

Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Πίνακας 2 (Εγκ.16/97) (Λυόμενα-Προκατ)

Πίνακας 3 (Εγκ.16/97)

Ανεμογεννήτριες

Κατασκευές αντιστήριξης πρανών

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 (Εγκ. 13/99)

Μείωση των ημερών εργασίας κατά 10% σε έργα μικτών χρήσεων

Τροποποιήσεις που κοινοποιήθηκαν με την Εγκ. 52/02

Έλεγχος εισφορών έργων του πίνακα 2 και  πίνακα 3

Υπολογισμός ημερομισθίων για μεγάλα έργα

με χρήση (Μ.Ζ.Μ.Σ.)

Πολεοδομικές έννοιες

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες

Δικαιολογητικά απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου

Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής 

Αυτεπάγγελτη απογραφή

Υπολογισμός προκαταβολής Ιδιωτικού Οικοδ/κού Έργου

Ακύρωση αδείας-Επιστροφή προκαταβολής

Ενημερωτικό σημείωμα «Υποχρεώσεις Εργοδοτών»

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος ασφ/κών εισφορών βάσει του άρθρ. 38, Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κανόνες εκκαθάρισης Ιδιωτικού Οικοδ/κού Έργου 

Χρονική περίοδος καταλογισμού

Χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών πέραν της δεκαετίας - Παραγραφή εισφορών

Εκκαθάριση έργων για φάσεις εργασιών που ξεκίνησαν πριν την 1/1/93 και ολοκληρώθηκαν μετά

Εκκαθάριση έργων για τα οποία δεν έγινε χρήση της άδειας

Διάρκεια ισχύος της Οικοδομικής άδειας

Διαχείριση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών για οικοδοµικές εργασίες

Ασφαλιστική τακτοποίηση για απασχόληση μετά την εκκαθάριση και καταλογισμό εισφορών βάσει του άρθ. 38

Άρθρο 23 Ν. 2434/96

Επιτόπιος Έλεγχος

Έλεγχος Εισφορών μετά από επιτόπιο έλεγχο

Έλεγχος Εισφορών για εργασίες που έγιναν

καθ’υπέρβαση της οικοδομικής άδειας

Άδειες Μικρής Κλίμακας

Διαχείριση σημειωμάτων Αυθαιρέτων

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010

Άρθρο 5 Ν.3843/10- Υπερβάσεις δόμησης και αλλ. χρήσεως

Β΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011

Περιπτώσεις που καταλαμβάνονται

Διαχείριση  των περιπτώσεων

Ειδικό βιβλίο αυθαιρέτων

Έκδοση αδείας ή αναθεώρησης αδείας σε δηλούμενο κτίριο

Έκδοση οικοδομικής αδείας για νομιμοποίηση λόγω ένταξης περιοχής σε πολεοδομικό σχεδιασμό

Εκτέλεση εργασιών επισκευής

Αυθαίρετα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 

Γ΄ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4178/2013 

Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων 

Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης εισφορών 

Εισφορές για τις ειδικές περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 

Εκτέλεση εργασιών επισκευής

Συμπληρωματικές οδηγίες-Διευκρινίσεις-Επισημάνσεις

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ή Φωτοβολταϊκά Πάρκα 

Σοφίτες 

Υπόστεγα 

Προσθήκες Μεταλλικών ή Ξύλινων Παταριών

Δεξαμενές καυσίμων

Προσθήκη στέγης

Φέρων οργανισμός από μορφοσίδnρο σε ανασκευή κτιρίου

Διαχείριση περιπτώσεων κτιρίων με ημιτελή υπόγεια

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Γενικές Μειώσεις

Μειώσεις κατά φάση 

Μείωση Ημερομισθίων λόγω προσωπικής απασχόλησης 

Βαθμοί συγγένειας

Μείωση για Παλιννοστούντες Ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση

Μείωση ημ/σθίων σε κτίρια εφαπτόμενα σε ήδη υπάρχοντα 

Μείωση ημ/σθίων σε κτίρια κατοικιών χωρίς φέρουσα Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Μείωση ημ/σθίων λόγω μετατροπής υπάρχουσας πιλοτής κτιρίων σε χώρους κύριας χρήσης 

Μείωση ημ/σθίων σε υπόγεια κυρίας χρήσης που καλύπτονται από το έδαφος 

Μείωση ημ/σθίων σε εργασίες σοβάδων με ανάμειξη χρώματος

Μείωση ημ/σθίων σε τοιχοποιίες από ελαφρού τύπου υλικά

Μείωση ημερομίσθιων αγροτικών κατασκευών

Μείωση ημερομίσθιων επισκευές οικιών 

Μείωση ημ/σθίων σε εργασίες στεγασμένων επαγγελμάτων

Μείωση λόγω κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, Βιομηχ. δαπέδων, Μαρμαρικών εργασιών, Τοιχοποιίας με γυψοσανίδες

Μείωση ημ/σθίων για πλαστικά πλακάκια ή  Laminate

Μείωση ημ/σθίων για Μεταλλικές στέγες ή ξύλινες αυτοφ/νες

Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 κατά 10% (Εγκ.13/99)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά, οικοδομής

Βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας λοιπών ακινήτων πλην οικοδομών

Χορήγηση βεβαίωσης σε διοικούντες Νομικά Πρόσωπα

Έναρξη εφαρμογής συστήματος on line  χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότηταςΕίδη  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για μη απογεγραμμένα ιδιωτικά και Δημόσια έργα 

Χειρόγραφη  Ασφαλιστική  Ενημερότητα

Διαδικασία χορήγησης Ασφαλιστικής  Ενημερότητας

Παρακράτηση εκκαθαρισμένης απαίτησης

Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστικής  Ενημερότητας

Χορήγηση Ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε έργο που έχει υποβληθεί καταγγελία

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας για χρήση στο εξωτερικό

Υπηρεσιακά σημειώματα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Έλεγχος και Εκκαθάριση Ιδιωτικών Τεχνικών έργων

Πίνακες 1, 2 & 3 (έντυπα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Γενικές αρχές

Πεδίο Εφαρμογής-Εξαιρέσεις

Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Τρόπος κατασκευής  - Διαδικασίες επιλογής αναδόχου

Συστήματα υποβολής προσφορών

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

Διοίκηση του έργου-Επίβλεψη -Υπερημερία

Ημερολόγιο του έργου

Προθεσμίες περάτωσης του έργου

Προκαταβολές

Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Γενικά Έξοδα – Εργολαβικό όφελος (Γ.Ε.-Ο.Ε.)

Αναθεώρηση τιμών

Απολογιστικές εργασίες

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Συμπληρωματική Σύμβαση

Ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα)

Έκπτωση αναδόχου, Πτώχευση, θάνατος

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Διοικητική παραλαβή για χρήση

Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Οριστική παραλαβή του έργου

Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Υπόχρεος για το  ΙΚΑ ΕΤΑΜ Εργοδότης Δημοσίων Έργων

Απογραφή  Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων

Δικαιολογητικά απογραφής Δημοσίων Έργων

Αρμόδιο υποκατάστημα απογραφής

Απογραφή έργων ΔΕΗ ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ

Δημόσια Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδ/κές εργασίες

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμοδιότητα - Διαδικασία

Καθορισμός ΠΕΔ από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο

Τρόπος Υπολογισμού εργατικής δαπάνης

Πίνακες Συντελεστών Εργατικής Δαπάνης

Παράδειγμα υπολογισμού Ποσοστού Εργατ. Δαπάνης (ΠΕΔ)

Εφαρμογή συντελεστή

Υπολογισμός Π.Ε.Δ. για  Μελέτες κατασκευής

Άσφαλτος Απολογιστικά

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση για είσπραξη λογ/μού Δημοσίου Έργου

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης

για είσπραξη λογ/σμού

Έλεγχος για χορήγηση βεβαίωσης

Υλικά επί τόπου

Η Προκαταβολή κατά την εφαρμογή ΠΕΔ

Ποσά λόγω αναθεωρήσεως τιμών

Εισφορές προσωπικού στεγασμένης επιχείρησης

Καταβολή αναδρομικών εισφορών βάσει Σ.Σ.Ε.

Xορήγηση βεβαιώσεων σε μικρά Δημοτικά Έργα

Βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου

Βεβαίωση οφειλής Δημοσίου Έργου

Βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες

Έλεγχος για την Εκκαθάριση Δημοσίων Έργων

Έλεγχος Δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Ο.Τ.Α.  

Κωδικοί για τις εργασίες Δημοσίου έργου  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  (Α.Π.Δ.)

Γενικά

Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδ/κών Έργων

Ανακριβής Α.Π.Δ.

Τύπος Δήλωσης 01 Κανονική ΑΠΔ

Τύπος Δήλωσης 02 Έκτακτη ΑΠΔ -Κατάργηση

Τύπος Δήλωσης 03 Επανυποβολή ΑΠΔ

Τύπος Δήλωσης 04 Συμπληρωματική ΑΠΔ

Έλεγχοι επεξεργασίας ΑΠΔ

Ταχυδρομική αποστολή Α.Π.Δ

Συμπλήρωση του πεδίου ¨Αριθμός Μητρώου Ασφ/νου¨

Τύποι αποδοχών ΑΠΔ

Κωδικοί κατασκευαστικής φάσης Οικοδ/κών έργων

Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ 

Μεταφορά οριστικοποιημένης εγγραφής από ΑΜΑ σε ΑΜΑ, λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης

Διαδικασία ταυτοποίησης εκκρεμών εγγραφών ασφ/νων

Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

Διαχείριση ΑΠΔ Οικοδ/κών έργων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα

Εικονική ασφάλιση

Δόλια ασφάλιση

ΑΠΔ μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν  ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση)

Υποχρεωτική καταχώρηση χειρόγραφων Α.Π.Δ. στο Ο.Π.Σ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών

Τρόπος καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

Καταβολή οφειλών με επιταγές ή με μετρητά

Καταβολή οφειλών με επιταγές

Ακάλυπτες επιταγές

Προθεσμία καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών

Πρόσθετα Τέλη - Χρονική εξέλιξη

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.)

Σύνταξη ΠΕΕ κατ’ ανεξέλεγκτη κρίση των αρμοδίων

οργάνων

Αιτιολόγηση ΠΕΕ ΟικοδομοτχνικώνΈργων

Έκθεση Ελέγχου Οικοδομοτεχνικού Έργου

Αναγραφή των υπευθύνων κατά τη σύνταξη

των καταλογιστικών Πράξεων

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης

Έλεγχος Δηλωθέντων – Καταβληθέντων

Πάγια διαδικασία διενέργειας ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων

Κεντρικός Έλεγχος Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Κ.Ε.Δ.Κ.)

Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.)

Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.)

Επίδοση των Καταλογιστικών Πράξεων

Επίδοση Αποφάσεων των Οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Παραγραφή  δικαιώματος  επιστροφής εισφορών

Ασθένεια των εργαζομένων

Επίδομα ασθενείας

Εργατικό Ατύχημα

Προθεσµία αναγγελίας ατυχήµατος

Διαπίστωση συνθηκών Ατυχήµατος 

Έκδοση Απόφασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΑΝΑΓΚ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (αιτήσεις θεραπείας)

Τρόπος  υποβολής

Η υποβολή Ένστασης δεν αναστέλλει την βεβαίωση και είσπραξη εισφορών

Κοινοποίηση αποφάσεων Τ.Δ.Ε.

Ένδικα μέσα κατά Διοικητικών Πράξεων

Άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Κατάργηση του δικαιώματος των Διευθυντών άσκησης

προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τ.Δ.Ε.

Δυνατότητα εκ νέου άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε για υποθέσεις άνω των 2.000 ευρώ

Εκτελεστότητα των Διοικητικών Πράξεων

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα-Αυτόφωρη Διαδικασία

Χρόνος παραγραφής του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής

Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα Νομικά Πρόσωπα

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης Βεβαιωμένων οφειλών

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Επιβολή κατάσχεσης επί ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών

Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

Εγγραφή υποθήκης

Πλειστηριασμός

Πτώχευση επιχειρήσεων

Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφ/κών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παραγραφή εισφορών-Αναστολή και Διακοπή παραγραφής

Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων

Παραγραφή δικαιώματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για βεβαίωση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ

Παραγραφή απαιτήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του δημοσίου

Διαχείριση Παραγραφών, διαγραφή παραγεγραμένων

Αναστολή παραγραφής-Διακοπή παραγραφής

Λόγοι Διακοπής παραγραφής

Παραγραφή εισφορών οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Παραγραφή δικαιώματος Πληρωμής Δωροσήμου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων  

Πρόσβαση σε έγγραφα, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διοικητικά έγγραφα

Ιδιωτικά έγγραφα

Ειδικό έννομο συμφέρον

Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου

Απόρρητο

Χορήγηση Εγγράφων (Αντίγραφα στοιχείων φακέλου)

Άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Άρθρο 13 Παρ. γ του Ποινικού Κώδικα 

Άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισαγγελική παραγγελία χορήγησης αντιγράφων στοιχείων φακέλου

Δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων για αναζήτηση στοιχείων εργοδοτών από Δ.Υ., Τράπεζες κ.λ.π.

Λήψη στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας

Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Αλφαβητικό ευρετήριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΔΙΣΚΟ (CD)

Κανονισμός Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Α.Δ.Υ.)

Γενικά για τα έγγραφα και την αλληλογραφία

Διακίνηση αλληλογραφίας

Είδη εγγράφων

Υποχρέωση αποστολής δειγµάτων υπογραφής

των αρµοδίων υπαλλήλων (Σύμβαση της Χάγης)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ισχύουσες Προθεσμίες

Προθεσμίες αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών

Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση των προθεσμιών

ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

Νομιμοποίηση αιτούντος

Ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από δημόσια αρχή

Άρθρα 443 & 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Μεταπληρεξούσιο 

Αυτοσύμβαση και εκχώρηση δικαιώματος αυτοσύμβασης

Συμβολαιογραφική Πράξη

Νομιμοποίηση αντιπροσώπων ασφαλισμένων

Διευκρινίσεις σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων

Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/86, για λογαριασμό τρίτων

Γνωστοποίηση αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελική Αρχή Εκτέλεση παράνομων εγγράφων διαταγών

 

 

 

 

 
Comments