Αρχική σελίδα και ιστορικό

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Πρωτοβουλίας Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, η οποία αφορά κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχίου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Τ.Ε.Ι., που εργάζονται σε τομείς, εργαστήρια και κλινικές των ελληνικών πανεπιστημίων και προσφέρουν βοηθητικό διδακτικό ή ειδικό τεχνικό, εργαστηριακό έργο. Σκοπός της είναι η αναγνώριση του εργαστηριακού τους έργου και η ένταξή τους στις οικείες, ειδικές κατηγορίες εργαστηριακού προσωπικού, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) και Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού). 

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπηρετεί επιστημονικό προσωπικό, που λόγω υψηλών προσόντων και εκτεταμένης εμπειρίας, προσφέρει βοηθητικό διδακτικό και ειδικό τεχνικό, εργαστηριακό έργο σε τομείς, εργαστήρια, κλινικές και άλλες μονάδες τεχνικής υποστήριξης των σχολών και των τμημάτων, καλύπτοντας τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν χωρίς όμως καμία κατοχύρωση και αναγνώριση του προσφερόμενου επιστημονικού έργου. Έτσι ξεκίνησε από το 2005 μια προσπάθεια του προσωπικού αυτού να ενταχθεί στις κατηγορίες εργαστηριακού προσωπικού, Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ (Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) και Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού). Μετά από εντατική ενασχόληση, συγκεντρώθηκαν περίπου 400 εργαζόμενοι από 10 διαφορετικά ιδρύματα, όπως το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το ΔΠΘ, το ΓΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, κ.ά. και με συντονισμένες προσπάθειες επιδιώχθηκε η ενημέρωση των αρμοδίων φορέων (Σύνοδος των Πρυτάνεων, Υπουργείο Παιδείας, πολιτικά κόμματα, Βουλή, Α.ΔΙ.Π.) ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την δικαίωση του αιτήματος.

Το 2011 ψηφίσθηκε με το νόμο Διαμαντοπούλου (ν.4009/2011) η ένταξη υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. αλλά μόνο όσων είχαν διδακτορικό τίτλο και μόνον για τον κλάδο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΙΙ (Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ), ο οποίος παράλληλα μετονομάσθηκε σε Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (E.ΔΙ.Π.), ενώ δεν μπήκε άμεσα σε εφαρμογή καθώς συναρτήθηκε με την έκδοση των οργανισμών των ιδρυμάτων. Η νομοθέτηση της δυνατότητας αυτής έγινε δυνατή κατόπιν προσπαθειών του ΠΑ.Σ.Δ.Ι.Δ.Α.Χ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) που ιδρύθηκε το 2010 από υπηρετούντες στα ΑΕΙ, κατόχους διδακτορικού τίτλου. 

Το αίτημα όμως του επιστημονικού προσωπικού που προσέφερε εργαστηριακό έργο ήταν ευρύτερο και αφορούσε στο να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στις κατηγορίες Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., όσων πληρούν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο (ν.4009/2011), δηλ. την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα (συναφών πάντα προς τα γνωστικά αντικείμενα του εκάστοτε ιδρύματος) και έχουν σχετική εμπειρία στο εργαστηριακό έργο. Είναι κρίσιμο να διευκρινισθεί ότι δεν επιδιώκονταν μια αυτόματη μετατροπή, παρά η ένταξη όσων ήδη κάλυπταν τις ανάγκες των των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, με αξιολόγηση του προσφερόμενου έργου από αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες και το 2013 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση πανελληνίου συλλόγου, την οποία όμως πρόλαβαν οι εξελίξεις...

Το Σεπτέμβρη του 2013 δημιουργήθηκε τεράστια αναταραχή στα Α.Ε.Ι. επειδή το Υπουργείο Παιδείας, λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση διοικητικού προσωπικού σε 8 μεγάλα Α.Ε.Ι. Μετά από τρίμηνη απεργία του διοικητικού προσωπικού και με τη συμπαράσταση και των υπολοίπων κλάδων, συμφωνήθηκε με το υπουργείο να μεταφερθούν άμεσα στις κατηγορίες Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. οι υπάλληλοι που προσφέρουν εργαστηριακό έργο, ώστε να αποκατασταθεί η στρεβλή εικόνα του φαινομενικά υπεράριθμου διοικητικού προσωπικού. Το υπουργείο νομοθέτησε την άμεση εφαρμογή της υφιστάμενης διάταξης ένταξης των κατόχων διδακτορικού στο Ε.ΔΙ.Π. και υπέδειξε στα ιδρύματα να προχωρήσουν και σε εντάξεις υπηρετούντων πτυχιούχων στο Ε.Τ.Ε.Π., με εφαρμογή υφιστάμενων (ν.2817/2000) και νέων (ν.4235/2014) νομικών διατάξεων. Έτσι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια προχώρησαν έγιναν εντάξεις στο Ε.Τ.Ε.Π. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η οριστική και ολοκληρωμένη λύση του προβλήματος δίνεται με την έκδοση του ν.4415 στις 6/9/2016, όπου αποτυπώνεται η παραπάνω υποδειχθείσα διαδικασία, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής τους έξι μήνες, ενώ με παρέμβαση της Συνόδου των Πρυτάνεων, η διαδικασία εξειδικεύθηκε ακόμη περισσότερο με τροποποίηση που έγινε στο ν.4452 στις 15/2/2017, ως προς τα εξής: α) την ελάχιστη διάρκεια παροχής εργαστηριακού έργου (3 έτη), β) τον τρόπο τεκμηρίωσής του (βεβαίωση διευθυντή εργαστηρίου, τομέα ή προέδρου τμήματος, ή κοσμήτορα), γ) το αρμόδιο όργανο που θα αποφασίζει (Γ.Σ. αντί του κοσμήτορα) και δ) την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (16/8/17 αντί για 6/3/17). Οι σχετικές διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων στα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας είναι ήδη σε εξέλιξη και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η πραγματοποίηση εντάξεων και στα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. Επιπρόσθετα, στον τελευταίο αυτό νόμο αποκτά πάγια ισχύ η δυνατότητα ένταξης ενός μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στο Ε.ΔΙ.Π., όποτε αποκτήσει τα σχετικά τυπικά προσόντα, δηλ. την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.

Έτσι, ύστερα από μια πολυετή, επίμονη προσπάθεια ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε ένα κλίμα άλλοτε θετικής απήχησης και άλλοτε αρνητικών αντιδράσεων διαφόρων παραγόντων (...), έγινε δυνατή με ολοκληρωμένο τρόπο η άρση μιας στρεβλής κατάστασης που επηρέαζε τη λειτουργία των πανεπιστημίων και αδικούσε μια μεγάλη μερίδα επιστημονικού προσωπικού, που επί πολλά έτη στηρίζει σθεναρά τη λειτουργία των εργαστηρίων. Είναι σίγουρα ευχή όλων να αποτελέσουν παρελθόν αυτές οι στρεβλές καταστάσεις και να προχωρήσει πλέον ομαλά και ανεμπόδιστα η ενδυνάμωση του ελληνικού πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: Απρίλιος 2017


Comments