การพัฒนาสื่อการสอนและงานวิจัยของกลุ่มสาระฯ

       

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ชื่อสื่อการสอนที่จัดทำ

ใช้สอนรายวิชา/ชั้น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดทำ

หมายเหตุ

1

นายสุวัฒน์  บุญธิมา

- บทเรียนสำเร็จรูปในการเขียนสะกดคำ

- การค้นคว้าทางอินเทอร์เนต

- หนังสือเรียน

- วิดิทัศน์

 

ภาษาไทย 5

ม. 3

- การพัฒนาการสะกดคำ

- ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

2

นายมานิตย์  เขตสิทธิ์

-Power point ท้องถิ่นล้านนา

-เอกสารประกอบการสอนเรื่องภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา เล่มที่ 1-21

-ซีดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านการเขียนพยัญชนะและสระภาษาล้านนา

-Power point เรื่องเมืองเชียงใหม่

-Power point เรื่องเมืองเชียงใหม่ในอดีต

 

 

1.การสอนออกเสียงภาษาล้านาด้วยเพลงคำเมือง

2.การสอนอ่านและเขียนภาษาล้านาด้วยสื่อ Power point

3.ประโยชน์จากใบลานพับสาที่มีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4.การพัฒนาและการใช้ฝึกทักษะภาษาล้านา

 

 

3

นายประสาธ์น  แพทอง

-เอกสารประกอบการเรียน

-Power point ความงามในภาษา

-วิดีทัศน์ประกอบการสอนภาษาไทย

 

 

รายงานการพัฒนาการเขียนสารคดีเรื่องการเขียนสารคดีโดยใช้แผนผังความคิด

 

 

4

 นางฉันทนา  อัมโรจน์

เอกสารประกอบการเรียน

 

 

 

 

Power point ความงามในภาษา

 

 

 

 

วิดีทัศน์ประกอบการสอนภาษาไทย

 

 

 

 

ใบงาน ใบความรู้

 

 

 

 

                                                               

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ชื่อสื่อการสอนที่จัดทำ

ใช้สอนรายวิชา/ชั้น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดทำ

หมายเหตุ

5

 

นางถนอมนวล  ออรพินท์

นางทนงนิด  สุริยะนันท์

เครื่องเล่น CD และ CDเพลง

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

และรัชกาลที่ 1

การพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และนักเรียนที่ขาดเรียนในรายวิชา ท 32204 ประวัติวรรณคดี 2 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

 

 

Power point

-ตัวละครเรื่อง

รามเกียรติ์

-ภาพอุทยานประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 2

-ภาพสถานที่สำคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

-ภาพพระราชกรณียกิจ   ร.5,ร.6

-รายชื่อกวีและผลงานหลังราชกาลที่ 6

 

6

นางทนงนิด 

สุริยะนันท์

เครื่องเล่น CD

-การอ่านทำนองเสนาะ

-การอ่านออกเสียง

การแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียง ตัว ร ล และคำ

ควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

 

 

รูปภาพ

-ภาพต้นไม้ ดอกไม้ ใน

-ภาพสัตว์ในวรรณคดี

-ภาพเครื่องดนตรีไทยวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

 

Internet

ภาษาไทย2

 

สื่อโทรทัศน์  วิทยุ

ภาษาไทย2


ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ชื่อสื่อการสอนที่จัดทำ

ใช้สอนรายวิชา/ชั้น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดทำ

หมายเหตุ

7

 นางนิตยา  อุทธการ

เครื่องเล่น CD และ CD เพลง

-การอ่านทำนองเสนาะ

 

-การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อการปับตัวของนักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

-การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ

-ปัญหาการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกต้อง

 

 

8

 นางสายทอง  สุดเขต

เครื่องเล่น CD และ CD

การพูด

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดของนักเรียน

 

 

แบบฝึกทักษะ

การพูด

 

 

Internet

ภาษาไทย6 และการพูด

 

 

9

นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์คอลัมน์ “กำค่าวกำคมกวีล้านนาอี่ปู่สอนหลาน”

การวิเคราะห์ค่าววรรณกรรมพื้นบ้าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านการฟังของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2554

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์/อินเทอร์เนต/

การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมพื้นบ้าน

 

 

 

 

10

 

นางเพ็ญจันทร์  พลอยแดง

 

ใบงาน ใบความรู้

 

การเขียนความเรียงขั้นสูง

 

การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปใจความสำคัญ

 

 

ทะเบียนเว็บไซด์

ภาษาไทย  ม.3

 

 

 

 

 

 

 

Comments