سازمان


سازمان ها در پیاده سازی  و مدیریت سرورها و سرویس ها و داده ها و راهکارهای امنیتی که روزانه پیچیده تر و گرانتر میشوند با چالش روبرو می شوند .

 استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر رایانش ابری جهت کاهش هزینه های و افزایش بهره وری در استفاده بهینه هر چه بیشتر از منایع سخت افزاری موجود در درون سازمان مورد توجه مدیران قرار گرفته است.

 علاوه بر اینترنت تکنولوژی کلود مرتبط با تکنولوژی های زیر می باشد :

 

  •     Virtualization
  •     Storage 
  •     Networking and Elastic IP mamagmnet , routing and bridges , etc
  •     Authentication  &  Security
  •     Images and Image Managmnet
  •     Applications and Services , Servers and API 

با استفاده از سرویس های کلود مدیران می توانند هزینه های مربوط به نگهداری شبکه را پایین آورده و در عین حال بهره وری شرکت را افزایش دهند.


Ċ
Bit Defender,
Sep 7, 2013, 4:25 AM
Comments