PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ

To unikalne przełomy rzeczne strefy krawędziowej Roztocza i Puszczy Solskiej w postaci szeregu niewielkich wodospadów zwanych ,,szumami" lub ,,szypotami", tworzących niezwykle, malowniczy, trochę górski charakter tej puszczańskiej krainy...

FORMY OCHRONY
  • Rezerwat ,,CZARTOWE POLE" jest rezerwatem krajobrazowo - leśnym, utworzonym w 1958 r. Zajmuje on powierzchnię 63,71 ha, z czego 26,66 ha objęte jest ochroną ścisłą, a 37,05 ha częściową. Celem utworzenia rezerwatu jest objęcie ochroną naturalnego krajobrazu roztoczańskiego i malowniczej doliny rzeki Sopot, przecinającą strefę krawędziową Roztocza środkowego i Równiny Puszczańskiej. nazwa ,,Czartowe Pole" wzięła się od legendy głoszącej, że kiedyś ,,jeno czarci tam hasali" i odnosi się do śródleśnej polany - usytuowanej w jego obrębie... więcej ...

    WODY i KLIMAT
  • Cały obszar Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej należy do zlewni Tanwi, która jest główną rzeką Parku. Tanew wraz z dopływami (Sopot, Jeleń, Szum, Niepryszka), przecinając strefę krawędziową, tworzy doliny przełomowe. W strefie wzgórz krawędziowych potoki wcinają się głęboko w podłoże i rozcinają pokrywę aż do skały litej. W korytach rzek odsłonięte zostały progi skalne tzw. ,,szypoty". Na rzece Jeleń znajduje się największy na terenie Roztocza wodospad, którego próg wapienny wynosi 1.5 m... więcej ...

SZATA ROŚLINNA
  • Kompleksy leśne stanowią 86% Parku. W lasach PK Puszczy Solskiej wyróżniono 13 typów siedliskowych lasów: bór suchy (Bs), bór świeży (Bśw), bór mieszany wilgotny BMw), bór mieszany wyżynny (BMwyż), las mieszany świeży (LMśw), las mieszany (LM), ols (OL), las świeży (Lśw), las mieszany wilgotny (LMw), las wilgotny (Lw) i bór bagienny (Bb). Największą powierzchnię zajmują siedliska boru świeżego: około 43% powierzchni leśnej i boru wilgotnego 17% a położone są głównie w N i NW części Parku... więcej ...

FAUNA
  • Ichtiofauna Puszczy Solskiej jest typowa dla wód o charakterze górskim. W zimnych i czystych wodach potoków Parku żyją dwa cenne, również dla wędkarzy gatunki ryb: pstrąg potokowy i lipień. Górne odcinki biegu strumieni przyjęto nazywać krainą pstrąga i lipienia. Na terenie PK Puszczy Solskiej i jego otuliny stwierdzono co najmniej 27 gatunków ryb i 1 gatunek minoga. Siedem gatunków objętych jest ochroną prawną: minog strumieniowy, różanka, piekielnica, koza, piskorz, śluz i głowacz białopłetwy... więcej ...


  • Baza turystyczna na terenie Parku jest dość dobrze rozwinięta. Głównymi ośrodkami turystycznymi są znane już miejscowości letniskowe jak: Susiec, Józefów, Narol, Huta Różaniecka.
  • Przez Park przebiega 7 znakowanych szlaków turystycznych. Są to: szlak ,,Walk Partyzanckich" - oznaczony kolorem czarnym, ,,Ziemi Józefowskiej" - zielonym, ,,Szumów" - niebieskim, ,,Południowy" - żółtym, ,,Krawędziowy" - czerwonym, ,,Im. Wł. Podobińskiej" - zielonym i ,,Łącznikowy" - czarnym. Na terenie Parku wytyczono dwie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w rezerwatach: ,,Nad Tanwią" i ,,Czartowe Pole".

Tekst: Jarosław Orchowski