Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment doliny Bugu od Kryłowa do Horodła. Rzeka ta, jako już jedna z niewielu w Polsce, ma niezmieniony, naturalny charakter, przewija się przez spłaszczone, równoleżnikowo ułożone wzniesienia Grzędy Horodelskiej tworząc liczne zakola. Największe z nich znajduje się w okolicy Zosina i jest to jednocześnie najdalej wysunięta na wschód część Polski.
  • Ogólnie na obszarze NOChK występuje ponad 100 gatunków roślin, z czego wiele zalicza się do gatunków chronionych, a 3 spośród nich wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Są to: kosaciec bezlistny, wisienka karłowata i żmijowiec czerwony. Najcenniejsze tereny objęte zostały różnego rodzaju formami ochrony. Na terenie Obszaru utworzono dwa użytki ekologiczne:
  • ,,Jezioro Kacapka" – pochodzenia kresowego, miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków;
  • ,,Błonia Nadbużańskie" – stanowisko susła perełkowanego, bobra europejskiego, żołny (Polska Czerwona Księga Zwierząt) oraz żmijowca czerwonego (polska Czerwona Księga Roślin).
  • W miejscowości Kosmów znajduje się jedna z większych kolonii czapli siwej - ,,Czapliniec" , określanej na 65 gniazd w większości zamieszkałych. Dolina Bugu jest też bardzo licznie zamieszkała przez bociany białe.
  • Tereny Nadbużańskiego OchK mają bardzo ciekawą historię sięgającą 9 tysiąclecia p.n.e., o czym świadczą odkryte przez archeologów ślady obozowisk i narzędzia pozostawione przez społeczności łowiecko-zbierackie, ludy wczesnych kultur rolniczych, a następnie Gotów. Bug jest i był granicą oddzielającą państwa i jednostki administracyjne oraz szlakiem komunikacyjnym. Na tych terenach ścierały się i przenikały różne kultury, pozostawiając specyficzny klimat.
  • W obrębie Nadbużańskiego OchK znajduje się wiele parków dworskich wpisanych do rejestru zabytków m.in. w : Strzyżowie, Wieniawce, Moroczynie, Kryłowie, Kosmowie i Czumowie.
  • Na wyjątkowo cennym pod względem przyrodniczym i historycznym obszarze wytyczono i oznakowano w terenie ścieżkę historyczno-przyrodniczą o nazwie ,,Królewski Kąt". Turyści, wędrując po niej jak i po pozostałym obszarze, z pewnością odczują szczególny nastrój tych miejsc i wielką życzliwość mieszkających tu ludzi.
  • Tereny, na których położony jest Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu umieszczone są w projekcie Krajowego Systemu Obszarów Chronionych, a także wchodzą w skład Transgranicznego Obszaru Chronionego ,,Przełom Bugu"


Rok utworzenia: 1997

Powierzchnia: 11 970 ha

Otulina: brak

Położenie geograficzne: Wyżyna Wołyńska – Kotlina Hrubieszowska

Położenie administracyjne: gminy: Horodło, Hrubieszów, Mircze.

Cel ochrony: zapewnienie równowagi ekologicznej i ochrona wyróżniających się pod względem krajobrazowym zróżnicowanych ekosystemów Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej.
Tekst: Alina Anasiewicz
Comments