KRASNOBRODZKI PARK KRAJOBRAZOWY

To bory jodłowo-bukowe niemal takie jak w Roztoczańskim Parku Narodowym, ale bez ograniczeń dla zwiedzających, czyli przepiękne lasy o naturalnym charakterze i najpiękniejsze jodły, jakich niewiele już w Europie...

ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY
  • Rezerwat Św. Roch Rezerwat leśny o powierzchni 202,6 ha utworzony został w 1983 r. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu bukowo-jodłowego o charakterze naturalnym. Przyjął on nazwę od znajdującego się tu miejsca kultu religijnego - kaplicy Świętego Rocha. Obok jodły, która zajmuje 71% powierzchni rezerwatu, występuje tu jeszcze buk (10% pow.), a ponadto: klon, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, dąb czerwony... więcej ...
SZATA ROŚLINNA I FAUNA
  • Około 61% powierzchni Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy. Mimo prowadzenia intensywnej gospodarki leśnej, na przeważającym obszarze zachowały one cechy zbiorowisk naturalnych. Przeważającą część Parku stanowią zbiorowiska borowe. Najpospolitszym z nich jest bór świeży. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (ok. 75% pow. lasów). Na 16% powierzchni lasów gatunkiem dominującym w drzewostanie jest jodła. Są to bory jodłowe. Najpiękniejsze fragmentem boru jodłowego występują w leśnictwie Zielone oraz na zachód od Stanisławowa i na wschód od Jacni... więcej ...
WALORY KULTUROWE
  • Teren KPK jest ciągle poznawany. Badania archeologiczne prowadzone przez naukowców i studentów Katedry Archeologii UMCS w Lublinie, rozpoczęte jesienią 2001 roku odkryły koło wsi Ulów istnienie osady Herulów - germańskiego ludu z V w. Osady koło Ulowa zamieszkiwało kilka tysięcy osób... więcej ...

POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU
  • Północno-zachodnią granicę Parku stanowi otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, która przebiega wzdłuż drogi Zamość-Józefów. Na północy przechodzi przez Jacnię i Grabnik, omija Krasnobród i biegnie w kierunku Rogóźna k/Tomaszowa Lubelskiego. Wzdłuż kompleksów leśnych dochodzi do wsi Zawadki i Kunki i dalej biegnie w kierunku Łasoch i Łuszczacza, a następnie do Ciotuszy Nowej... więcej ...
WODY I KLIMAT
  • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy leży w strefie działu wodnego Tanew - Wieprz i częściowo San - Bóg. Wody powierzchniowe na terenie Parku są bardzo ubogie i nieliczne, reprezentowane przez krótkie odcinki Wieprza poniżej Krasnobrodu. Rzeki te mają wiele cech wspólnych, z których najbardziej charakterystyczną jest to, że zaczynają się stosunkowo daleko od działu wodnego II rzędu... więcej ...
Tekst: Krzysztof Kowalczuk i Małgorzata Ciuryło