ระดับมัธยมศึกษา

    โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
     เข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขตเบญจวิทยานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการเคหะแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อของนักเรียน เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่หลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ จากมูลเหตุนี้เอง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และนายสุวรรณ จันทร์สม ได้เจรจากับการเคหะแห่งชาติ ขอบริจาคที่ดินในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๓ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา
 
            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเบญจมราชา ลัย ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๑ กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวปนปรุง ฐีระเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย ๒ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้
แต่งตั้งนางสาวสมภาพ คมสัน อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเบญจม ราชาลัย ๒ และไปเช่าโรงเรียนสมพรรัตน์ศึกษา หมู่บ้านชลนิเวศน์ ดำเนินการ ต่อมาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ๒ ได้ย้ายมายัง ๔๒/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก เบญจมราชาลัย ๒ เป็น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ กำหนดอักษรย่อว่า บ.ส.” ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และขอพระราชทานตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน
 
            วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ ๘ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้กำหนดชื่อวันเกิดของโรงเรียน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ของทุกปีว่า “วันรักโรงเรียน” ให้ดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน และชื่ออาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่อของโรงเรียน ได้แก่
                        ๑. อาคารเบญจฉัตร
                        ๒. อาคารราชาฉัตร
                        ๓. อาคารจุลฉัตร
                        ๔. อาคารจอมฉัตร
                        ๕. อาคารเกล้าฉัตร
                        ๖. อาคารนพฉัตร “๖๐ พรรษา”
 
            วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ นายธานี สมบูรณ์บูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างห้องสมุดบริเวณชั้นล่างอาคารนพฉัตร “๖๐ พรรษา” ปรับปรุงสนามฟุตบอล จัดทำห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ตั้งสวัสดิการโรงเรียนและร้านสวัสดิการโรงเรียน จัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องระบายอากาศบนหลังคาหอประชุมและโรงอาหาร จัดตั้งศูนย์ดนตรีและติดตั้งเคเบิลทีวี สร้างอาคารเอนกประสงค์
 
            วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ นายแสวง เอี่ยมองค์ ผู้อำนวยการระดับ ๙ จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ตั้งชื่ออาคารหลังที่ ๗ ว่า “อา คารปิยฉัตร” สร้างอาคารหลังที่ ๘ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ และห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ จัดตั้ง “มูลนิธิผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์” เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มูลนิธินี้ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำมูลนิธิ
 
            วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๙ โรงเรียนประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนได้ร่วมใจกันจัดสร้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะด้วย ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาของปวงชน ชาวไทยและของประเทศชาติโดยส่วนรวม ได้จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน ประตูโรงเรียน ปรับปรุงห้องประชุมเล็กและจัดทำห้องโสตทัศนศึกษา
 
            วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นายอำนวย ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๙ จากโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้ตั้งชื่ออาคารหลังที่ ๘ ว่า “อาคารกาญจนฉัตร” จัดให้มีเครื่อง LCD Projector เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุม อบรม ของโรงเรียนและชุมชน พัฒนาห้องสมุดระบบอัตโนมัติ จัดทำห้องนิทรรศการศิลปะ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน จัดทำห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์โดยความร่วมมือของหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ สร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬา ๕ หลัง ปรับปรุงหอประชุมอาคารจุลฉัตร สร้างสวน “พฤกษา บดินทร์” เป็นที่ระลึกในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ จัดทำ “ห้องเรียนสีเขียว” เป็นห้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียน พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
 
                        วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ นายสุวรรณ เค้าฝาย ผู้อำนวยการระดับ ๘ จากโรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์คนปัจจุบัน และในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการระดับ ๙ โดยได้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
            ๑. โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
            ๒.  ส่งเสริมให้มีครูแกนนำและครูเครือข่ายในแต่ละสาขา
            ๓.  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเรื่องการใช้หลักสูตรใหม่ โดยส่งครูเข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
            ๔.  จัดให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชนสื่อมวลชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน
            ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
            ๖.  จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา ช ๐๔๑ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพ ควบคู่กับการประกอบอาชีพ
            ๗.  ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลและความรู้ในอินเทอร์เน็ตจากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
            ๘.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถในทุกสาขาวิชา
            ๙.  จัดให้มีเว็บไซต์ของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
            ๑๐. ปรับปรุงโรงอาหาร อาคารจอมฉัตร
            ๑๑. ปรับปรุงอาคารปิยฉัตร (สร้างที่กันฝนเชื่อมอาคารราชาฉัตร กับอาคารปิยฉัตร)
            ๑๒. ปรับปรุงห้องพักครูหมวดวิชาภาษาไทย
            ๑๓. ติดตั้งอัฒจันทร์ถาวร ๕ คณะ
            ๑๔. ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบสนามและด้านหน้าโรงเรียน
            ๑๕. สร้างทางเดินเชื่อมอาคารปิยฉัตรกับอาคารนพฉัตร “๖๐ พรรษา”
            ๑๖. สร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมเสาธง
            ๑๗. ปรับปรุงอาคารและทางเดินโดยรอบอาคารจอมฉัตร สร้างห้องล้างจานและห้องรับประทานอาหารสำหรับครู
            ๑๘. ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเบญจฉัตรและราชาฉัตร
            ๑๙. สร้างอาคารประชาสัมพันธ์
            ๒๐. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
            ๒๑. สร้างบ้านพักนักการภารโรง 14 หลัง
            ๒๒. ขยายห้องคอมพิวเตอร์ และจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 50 ชุด
            ๒๓. สร้างทางเดินเชื่อมอาคารเบญจฉัตรกับหอประชุมจุลฉัตร
            ๒๔. ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเบญจฉัตรกับอาคารราชาฉัตร
            ๒๕. สร้างสวนผีเสื้อ
            ๒๖. สร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนชายจำนวน 9 ห้อง ห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิงจำนวน 15 ห้อง
            ๒๗. ติดตั้งระบบเสียงภายในห้องเรียนทุกห้อง
 

ลักษณะชุมชนโดยรอบโรงเรียน
 
            โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๓ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น จึงมีอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
ผสมผสานกันไปในลักษณะที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารคอนโดมิเนียม อาคารห้องชุด ซึ่งมีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้า รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง
ชนิดต่างๆ เช่น รถเมล์ ข.ส.ม.ก. รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อม จึงทำให้ชุมชนมีความเจริญ

เขตพื้นที่บริการ
            โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาใน ๒ อำเภอ คือ
                        อำเภอเมือง ประกอบด้วย ๓ ตำบล
                                    - ตำบลบางเขน หมู่ที่ ๑ ๒ และ ๙
                                    - ตำบลบางกระสอ หมู่ที่ ๙
                                    - ตำบลท่าทราย หมู่ที่ ๑ ๖ ๗ และหมู่ที่ ๒ (ทิศตะวันออกติดถนนติวานนท์)
                        อำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย ๒ ตำบล
                                    - ตำบลบางตลาด หมู่ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ๘ (ทิศใต้ติดถนนแจ้งวัฒนะ)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
หลวงพ่อเบญจมะ
School's Buddha
Luang por Benjama 


ศูนย์รวมใจชาวเบญจมฯ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Center for Unity of BS' Spirit
The King Rama V 


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พระเกี้ยวประดิษฐานบนพานสองชั้น
School's Symbol
Pra Kiao


 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า
School's Flower
Bougain Villia spp.


สีประจำโรงเรียน
เลือดหมู-ขาว
School's Color
Dark red - White


Comments