Rada parafialna

          Do obecności Parafialnej Rady Duszpasterskiej w każdej parafii nawiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 536, § 1: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii
Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską.
Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej”. Wskazuje on, że ustanowienie Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest fakultatywne, w odróżnieniu
do Parafialnej Rady Ekonomicznej, której ustanawianie nie jest fakultatywne.


    Dyrektorium Apostolorum successores (211) wskazuje, iż obecność tejże rady jest pożądana
w każdej parafii, a biskup diecezjalny – po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej – winien
rozważyć możliwość zobligowania wszystkich parafii do ich ustanowienia.

    W gruncie rzeczy, Parafialna Rada Duszpasterska jest potrzebna w każdej parafii, ponieważ 
każda – nawet najmniejsza parafia – stanowi złożony i wielowymiarowy organizm, który winien mieć swoją reprezentację skupiającą ludzi wierzących, mających głębokie doświadczenie wiary przeżywanej w „świecie”, obdarowaną darami i charyzmatami, silnie zjednoczonych z Bogiem, żyjących życiem sakramentalnym oraz postawą służby. Ludzi – którzy jako radni – jak sama
nazwa wskazuje, mają głos doradczy. Tego głosu nie można ignorować ani bagatelizować, ponieważ – na mocy Chrztu świętego – każdy wierny jest zaproszony do budowania Królestwa Bożego tam, gdzie żyje. Oni – najogólniej mówiąc – uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają
w ożywieniu działalności duszpasterskiej. Zadania i kompetencje tej Rady konkretyzują zazwyczaj synody diecezjalne oraz statuty ogłaszane przez biskupa diecezjalnego.

Wybory odbyły się w dniu 15 października 2017r.

W skład Rady Parafialnej wchodzą:

1.Wąs Marcin (113),
2. Bulanda Stanisław (79),
3. Babicz Teresa (67),
4. Skrzypek Emil (51) ,
5. Rodak Alicja (50),
6. Forczek Ryszard (50),
7. Falisz Barbara (33),
8. Szczepanek Zygmunt (26),
9. Szczepanek Władysław (26),
10. Zięba Józef (26), 
11. Szczepanek Stanisław (18),