การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช

ในการสืบพันธุ์ที่ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ ลูกที่เกิดจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพ่อแม่ทุกประการ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้น้อย มีวิธีต่างๆดังนี้
    1.ฺีการแตกหน่อ(Budding) เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสร้างเนื้อเยื่อข้างลำตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นตัว            เล็ก ๆ ที่มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนตัวแม่ หลังจากติดอยู่กับตัวแม่ระยะหนึ่งก็จะหลุดออกมาไปอยู่อิสระตามลำพัง ในพืชชั้น            สูงก็มีพวก ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้
    2.การสร้างสปอร์(sporulation)  เป็นการสืบพันธุ์โดยการที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสหลาย ๆ ครั้ง จนได้                        นิวเคลียส    เกิดขึ้นจำนวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมาห่อหุ้มรอบ ๆ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า “สปอร์”         เมื่อสปอร์แก่เต็มที่จะปลิวไปโดยอาศัยลม หรือลอยไปกับกระแสน้ำ เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็น                หน่วยชีวิตใหม่เหมือนหน่วยชีวิตที่ให้กำเนิด พบในพืชทุกชนิด
    3. การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน ( Stolon ) การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน พืชบางชนิดมีส่วนของลำต้นงอกออกมาและทอด            ยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า สโตลอน หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ไหล ส่วนนี้สามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ เช่น ต้นเศรษฐี            เรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด ฯลฯ
    4.การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เป็นการสืบพันธุ์โดยการหักหรือขาดออกเป็นท่อน ๆ แล้วแต่ละท่อนจะเจริญ            เติบโตเป็นตัวใหม่
    5.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)
เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพที่ควบคุม เรื่อง                             ความสะอาด  อุณหภูมิ และแสง ด้วยการนำชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชีวิต เช่น ลำต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก   ก้านใบ
        อับละอองเกสร เป็นต้น มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ และชิ้นส่วนนั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่                            สมบูรณ์ มีทั้งส่วนใบ ลำต้น และรากที่สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้  เช่น กล้วยไม้ เบญจมาศ สัปปะรด
        สตอเบอรี่


Comments