ประวัติ พ.ต.อ.นฤชา สุวรรณลาภา 
    ๑.พ.ต.อ.นฤชา สุวรรณลาภา ตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ผกก.สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี)

    ๒.คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรทรัพย์สินทางปัญญาจากสำนักอบรมเนติบัณฑิตฯ

    ๓.อายุตัว ๔๘ ปี อายุราชการ ๒๕ ปี อัตราเงินเดือน   ๓๖,๖๖๐บาท  (ส.๔ ขั้น ๑๖.๕ )

    ๔.ผ่านการอบรม

              ๔.๑ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๕๕

              ๔.๒ หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ   

 เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นบ.รบ.รุ่นที่ ๑๕) ของกรมตำรวจ พ.ศ.๒๕๒๘

       ๕.ประสบการณ์และความรู้ความสามารถพิเศษ

                   ๕.๑ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

                   ๕.๒ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

              ๕.๓ โล่รางวัลเกียรติคุณ สาขา มนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๑ จากงานมวลชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดชุมชนย่นคลองเตย ของชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพอาชญากรรม รับมอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์)

              ๕.๔ โล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยากรชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดดีเด่น จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ.๒๕๔๑ รับมอบเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ รร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาในงานวันต่อต่านยาเสพติด

              ๕.๕ ประกาศเกียรติคุณ สถานีตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับผู้กำกับการดีเด่น อันดับ ๑ (สภ.ปะนาเระ) ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี จากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) รับมอบจาก พล.ต.ท.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เมื่อ ๒๗ ส.ค.๕๑

              ๕.๖ เกียรติบัตรยกย่องในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ใส่ใจ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ กรณีวิสามัญคนร้ายก่อความไม่สงบ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๑  จากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) จาก พล.ต.ท.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๑
              ๕.๗ เข็มวชิราวุธานุสรณ์ จาก พล.ท.พิเชษฐ์  วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

              ๕.๘ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกิจกรรมคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒

       ๖.ประสบการณ์

          วิทยากรพิเศษนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

            ๖.๑ สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาคกลาง

            ๖.๒ ศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติดยั่งยืน กรุงเทพมหานคร

            ๖.๓ โครงการโรงเรียนสีขาว กรุงเทพมหานคร

            ๖.๔ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในอนุกรรมการการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน คณะกรรมการการศึกษาและพัฒนาชุมชน สภากรุงเทพมหานคร ตามบันทึก รอง ผบ.ตร.(ปพ.) ลง ๑๑ พ.ย.๒๕๔๒

            ๖.๕ ที่ปรึกษาและวิทยากร สมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดคลองเตย

            ๖.๖.วิทยากรพิเศษสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจในหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕๕๐ (วิชาการก่อการร้ายกับการใช้ความรุนแรง)

       ๗.ไม่อยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด

๘.ประวัติการแต่งตั้งครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย

๑ ก.พ.๒๘ รอง สว.สภ.อ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร คำสั่ง ตร.ที่ ๑๑๔/๒๘ ลง ๒๘ ม.ค.๒๘

๒ ต.ค.๓๐ รอง สว.ผ.คดี กก.อก.น.เหนือ บช.น. คำสั่ง ตร.ที่ ๙๒๒/๓๐ ลง ๒๕ ก.ย.๓๐

๑ เม.ย.๓๓ รอง สว.ผ.๒ กก.๒ กองปราบปราม คำสั่ง ตร.ที่ ๓๕๑/๓๓ ลง ๑๔ มี.ค.๓๓

๑ มี.ค.๓๔ รอง สว.ผ.๓ กก.๒ กองปราบปราม คำสั่ง บช.ก.ที่ ๒๐/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔

๑๖ พ.ค.๓๖ รอง สว.ผ.๑ กก.๔ กองปราบปราม คำสั่ง ป.ที่ ๕๒/๓๖ ลง ๑๔ พ.ค.๓๖

๑ มี.ค.๓๘ สว.งาน ๒ กก.๒ บก.อก.ภาค ๑ คำสั่ง ตร.ที่ ๑๘๐/๓๘ ลง ๒๖ ก.พ.๓๘

๕ มี.ค.๔๐ สวป.ผ.๒ กก.๑ รน.(ตร.สน.ท่าเรือ) คำสั่ง ตร.ที่ ๒๕๓/๔๐  ลง ๒๘ ก.พ.๔๐

๒๔ ก.ค.๔๑ สว.กก.๒ ส.๒  คำสั่ง ตร.ที่ ๑๐๕๗/๒๕๔๑ ลง ๑๗ ก.ค.๔๑

๓๐ ก.ย.๔๑ สว.ชป.๒ ฝรภ.ส.๒  คำสั่ง ส. ที่ ๒๔๕/๒๕๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๔๑

๗ มี.ค.๔๖ รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี คำสั่ง ตร.ที่ ๑๔๙/๔๖ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖

๑ พ.ย.๔๘ รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี คำสั่ง .จว.ปน. ที่ ๙๙๒/๔๘ ลง ๑๙ ต.ค.๔๘

๑ พ.ย.๒๕๕๐ ผกก.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี คำสั่ง ภ.๙ ที่ ๔๔๔/๕๐ ลง ๒๙ ต.ค.๒๕๕๐
๒๗ เม.ย.๒๕๕๓ รรท.ผกก.สภ.เมืองปัตตานี คำสั่ง ศชต.ที่ ๔๑๐/๒๕๕๓ ลง ๒๖ เม.ย.๒๕๕๓ 
--------------------------------------------------------