นโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรปะนาเระเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

และมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อความสงบสุขของประชาชนและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมตำรวจ
1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ