ความหมายของ อาเซียน


ความหมายของ ASEAN
  
  
อาเซียน (ASEAN) คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)            
                                เริ่มก่อตั้งเป็นทางการในประเทศไทย ผ่านการลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจในปฏิญาอาเซียน  
                                (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2510 ผ่านทางผู้นำ 5 ชาติ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  
                                อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งสมาชิกที่เพิ่มขึ้นคือ  
                                บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

                                                                                                                               http://bit.ly/12w6dXa           
                                


UploadImage
Comments