เเก้ไขป่าไม้

       การเเก้ไขปัญหามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ปัจจุบันมีโครงการป่าไม้ต่างๆที่ถูกจัดขึ้นเพื่อฟืนฟู่เเละรักษาป่าไม้โดยเฉพาะ หน่วยราชการที่ดําเนินการเรื่องนี้ได้เเก้ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม เเละ โครงการต่างๆตามพระราชดําริ    
กรมป่าไม้นั้นปลูกวนป่าในบริเวณที่ป่าถูกทําลาย เเละยังสร้างศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจํานวน ๑๑ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดส่งหน่วยชาวเขาเคลื่อนที่ออกไปพัฒนาและสงเคราะห์ชาว กองจัดที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ คือโรคงการที่จัดผื้นที่ป่าไม้ต่างๆให้เป็นป่าสงวน
โครงการพระธรรมจาริก ของกรมที่ดิน มีการตั้งสํานักงานขึ้นมา สํานักงานเหล่านี้จากมีการดําเนินการ สำรวจดิน  พัฒนาที่ดิน  อนุรักษ์ดินและน้ำ
กรมส่งเสริมเเละมหาวิทยาลัยต่างๆได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้ชาวเขานำพืชเมืองหนาวที่มีราคาถูกมาปลูก
โครงการป่าผสมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปัจจุบันมีอยู่  ๗๑  โครงการการเเก้ไช้ปัญหาการลักลอบตัดไม้นั้นกรมป่าไม้ได้เข้ามาควบคุมในแบบรายย่อยหรือผูกขาดไปเป็นสัมปทานระยะยาว มีบริษัททำไม้จังหวัดที่เป็นผู้รับอนุญาตก็ได้ป้องกันรักษา และปลูกป่าให้ด้วย ทั้งยังได้นำเงินกำไรประมาณร้อยละ  ๑๐-๑๕ บำรุง