บุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี

    จังหวัดอุบลราชธานีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 200 ปี บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การศึกษา การศาสนา และศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมา จนถึงปัจจุบันก็เพราะบุคคลในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสร้างความเจริญ ให้กับบ้านเมือง ในการพัฒนาในแต่ละด้านนั้นได้มีบุคคลที่มีบทบาทเด่นชัดในด้านนั้น ๆ เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า สั่งสมชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งควรแก่การภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษาผลงานของท่านเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เจริญรุดหน้าไป และจนได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนแห่งนักปราชญ์" ที่ได้รับการขนานนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีบุคคลสำคัญที่สร้าง คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ดังนี้
  • พระสงฆ์

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระอริยาจารย์ (สุ้ย)
ท่านเทวธมฺมี (ม้าว)
พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร)
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) สังฆนายกรูปแรกแห่งประเทศไทย ตามประกาศตั้งสังฆนายก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2485 , ประธานคณะวินัยธร ชั้นฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
พระอาจารย์ขาว อนาลโย
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
  • นักปกครอง
พระประทุมวรราชสุริยวงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ร้อยตรีไมตรี ไนยกูล
เรือตรีสุนัย ณ อุบล
นายสุพร ศุภสร
นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร
  • นักการเมือง

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์
เลียง ไชยกาล
ฟอง สิทธิธรรม
อรพินท์ ไชยกาล - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทย
ทิม ภูริพัฒน์
สุทัศน์ เงินหมื่น
เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
สมบัติ รัตโน
พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ - อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วิฑูรย์ นามบุตร - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อิสสระ สมชัย - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
สุพล ฟองงาม - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)
สิทธิชัย โควสุรัตน์ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พรชัย โควสุรัตน์ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นักสังคมสงเคราะห์
หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
นายเดช ถิรวัฒน์
ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร
นายวิระ รมยะรูป
นางอุดม ไทยมงคล
นายกมล เจริญศรี
นักสาธารณสุข
นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
นายแพทย์อุทัย สุดสุข
นายแพทย์วิฑูร แสงสิงแก้ว
นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์
นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
  • นักการศึกษา นักศิลปวัฒนธรรม และศิลปิน
ดร.ปรีชา พิณทอง
นายคำหมา แสงงาม - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก) พ.ศ. 2529
นายบำเพ็ญ ณ อุบล
นายสมชัย กตัญญูตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
นายทอใส ทับถนน - ศิลปินครูพิณเมืองอุบลราชธานี
นายทองมาก จันทะลือ (หมอลำถูทา) - ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2529 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานี 1 สมัย
หมอลำเคน ดาเหลา (เคนฮุด) - ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2534
ฉวีวรรณ ดำเนิน (ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีหมอลำ) - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2536
นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2540
นางคำปุ่น ฟุ้งสุข - หมอลำหญิงอาวุโสชื่อดัง
นายทองคำ เพ็งดี (ฉายา นกกาเหว่า) - หมอลำชายชื่อดัง
นายสมาน หงษา - หมอลำชื่อดัง คณะเพชรเสียงทอง
นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นพดล ดวงพร) - คณะเพชรพิณทอง
นายมนัส สุขสาย
นายสลา คุณวุฒิ - นักแต่งเพลงชื่อดัง
นางบานเย็น รากแก่น - หมอลำหญิงชื่อดัง และได้รับการขนานนามว่า "ราชินีหมอลำ"
ป.ฉลาดน้อย (ฉลาด ส่งเสริม) - หมอลำชื่อดังและศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2548
อังคนางค์ คุณไชย - หมอลำชื่อดัง เจ้าของผลงาน เพลงสาวอุบลรอรัก อีสานลำเพลิน และศิลปินพื้นบ้าน สาขา ศิลปะการแสดง
ต่าย อรทัย (นางสาวอรทัย ดาบคำ) - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
เอกพล มนต์ตระการ - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
เทพพร เพชรอุบล
ดอกอ้อ ทุ่งทอง (นางสาวบุปผา บุญมี) - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
บุญตา เมืองใหม่ - นักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ มีชื่อเสียงจากบทเพลง "คนดีที่อ้ายบ่ฮัก"
มด อุบลมณี - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
สนธิ สมมาตร - ศิลปินนักร้อง
สุรสีห์ ผาธรรม - ผู้กำกับภาพยนตร์
วิเศษ เวณิกา - ศิลปินนักร้อง
นคร พงษ์ภาพ - นักแต่งเพลงอาวุโส
ศักดา คำพิมูล - ศิลปินนักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ
หงษ์ทอง หงษา - นักร้องหมอลำซิ่ง ค่ายท็อปไลน์ มิวซิค จำกัด
เฉลิมพล มาลาคำ - นักร้องหมอลำซิ่ง ค่ายท็อปไลน์ มิวซิค จำกัด
รจนา เพชรกัณหา - นางแบบโฆษณา
ศักดิ์ศรี ศรีอักษร - ศิลปินนักร้องผู้ขับร้องเพลง"ผู้ใหญ่ลี"
จั๊กจั่น วันวิสา - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่ โกลด์)
ชรัมย์ เทพชัย - ศิลปินนักร้อง ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2519 จากบทเพลง "รักเหมือนเหล็กไหล"
นายรักพงษ์ คำพีระ - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา คุณธรรมและจริยธรรม - นักศึกษารางวัลพระราชทาน
แมน มณีวรรณ - ศิลปินนักร้อง
กิตติศักดิ์ โคตรคำ - ศิลปินมือกลองวงโลโซ
พีรฉัตร จิตรมาส - ศิลปินนักร้องวง Subtention
คำพูน บุญทวี - ศิลปินแห่งชาติ ผู้แต่งหนังสือ "ลูกอีสาน"
สมบัติ เมทะนี - ศิลปินนักแสดงชื่อดัง
บอย เขมราฐ - ศิลปินนักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ
อั้ม นันทิยา - ศิลปินนักร้อง
ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์ (ปลาทอง KPN) - ศิลปินจากเวที KPN AWARD 2010 (ศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูล)
วิรังรอง อุดมศิลป์ (ปุ๊กกี้ KPN) - ผู้เข้าประกวดรายการ KPN AWARD 20th (ศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูล)
ธีวรา ภาวะพรหม - ปาล์ม The Star2 (ศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)
ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ - เมย์ The Star4 (ศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)
ดวงฤทัย สุวรรณกูฏ (มายด์ Mic Idol 3) - ศิลปินจากเวที Mic Idol 3
จุฑามาศ วิชัย หรือ จอย นักร้องสมาชิกวงราเนีย Rania เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลี กำลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพ์วลัญช์ ศรีเมือง (ใบหม่อน V3 True AF9) - นักล่าฝัน จากรายการ ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 9
  • นักการเกษตร
นายประยงค์ พงศ์มัตสยา
นายชารี มาระแสง
นายสมร ประทุมชาติ
  • นักกีฬา
นายประยูร ถาวรเสถียร
นายสุชาติ มุทุกันต์
นายศักดา สงวนศักดิ์
นายบำเพ็ญ ลัทธิมนต์
นายพรชัย ทองบุราณ
  • ทีมสโมสรฟุตบอลประจำจังหวัด
ทีมสโมสรฟุตบอลอุบลราชธานี เอฟซี (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555)
Comments