เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

 
 
                                                           บทที่3.สมดุลเคมี
 
 

1.)  2NH3(g) + 27 O2(g) 2NO2(g) + 3H2O(g) + พลังงาน( mol211 ) (5 mol )

จากสมการเป็นระบบคายความร้อน(เพราะคายพลังงานออกมา)
 

ข้อ ก. ผิด เพราะ เมื่อเพิ่มความดันสมดุลจะเลื่อนไปทางขวา(เลื่อนทางmol น้อย)

ข้อ ข. ผิด เพราะ ระบบคายความร้อน การลดอุณหภูมิ(แช่น้ำแข็ง)สมดุลเลื่อนไปทางขวา

ข้อ ค. ถูก เพราะ การเพิ่มความเข้มข้น(เพิ่มจำนวนโมเลกุล)ของ NH3 สมดุลจะเลื่อน

ไปทางขวา ทำให้ H2O และNO2 เพิ่มมากขึ้น

ข้อ ง. ผิด เพราะค่าคงที่สมดุล ขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้น
 
      ตอบ ข้อ ค.ถูกต้อง
 

2.จากสมการA(s) + B(g)   Þ    C(s) K = 102

จงหาจำนวนโมลของ B ที่เกิดขึ้นที่สภาวะสมดุลในภาชนะปิดขนาด 0.2 dm3   ที่มี   C อยู่ 0.5 g

ก.      0.002                 . 0.02                 . 0.2                         . 2.0

             
 
       ตอบ ก.

A(s) และ C(s)  เป็นของแข็งไม่มีผลต่อระบบ

                K = 102 = 1

                               [B]

     [B] = 0.01 mol/dm3 (ความเข้มข้นที่สภาวะสมดุล)

    ภาชนะปิดขนาด 0.2 dm3 จะมีสาร B = 0.01× 0.2 = 0.002 mol

 

3.) ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ที่อุณหภูมิ600 oC มีค่าเท่าใด

                     2CO ( g) + 2H2O    Þ    2CO (g )  + H (g)

 

ก.  5.95            . 2.44             .  0.82              . 0.17

   
   ตอบ ก.

   จากปฏิกิริยา CO 2(g) + H2 (g)    Þ      CO (g )+ H2O (g)  ....................(1) K1 = 0.41

   ถ้ากลับสมการCO (g) H2       Þ     CO2 (g ) + H2 (g)  ………………(2) K2 =  1  =2.44

                                                                                                                                                                                                                    0.41

จากโจทย์สมการเป็น 2 เท่า แสดงว่าK = (K2)2 = (2.44)2   =  5.95

 

4. เผา NaHCO3ได้แก๊สCO2 ดังสมการ

2NaHCO3(s)  Þ    Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

ที่อุณหภูมิ100 c มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 0.04 mol2 dm -6  ถ้าเผา NaHCO3หนัก 50 g .

ในภาชนะปิดขนาด1 dm3 ที่ภาวะสมดุล NaHCO3 สลายตัวไปร้อยละเท่าใดโดยน้ำหนัก

. 3.36         .6.72         . 33.6        . 67.2

ตอบ ง.

[NaHCO3] =84 = 0.595 mol/dm3

                           50

2NaHCO3(s)   Þ   Na2CO3(s) + CO2(g) + H2 O(g)

 

เริ่มต้น           0.595                -               0                     0

เปลี่ยนแปลง      -2x                  -               +x                 +x

สมดุล                    -                    -                 x                    x

                 K = [ CO2][H2 O ]

             0.04 = x2

                 X = 0.2

NaHCO3 สลายตัว 2x = 2× 0.2 = 0.4 mol ในปริมาตร1 dm3

                              = 0.4×84 = 33.6 g ในปริมาตร 1 dm3

                          % = 33.6×  100

                                        50

                 =67.2 %

5. 2NH3(g) +  2 O2(g)   Þ     2NO2(g) + 3H2 O(g) + พลังงาน

                       7

               ( 11 mol)                                        (5 mol)              

            2                                                      

 

จากสมการเป็นระบบคายความร้อน(เพราะคายพลังงานออกมา)

ข้อ ก. ผิด เพราะ เมื่อเพิ่มความดันสมดุลจะเลื่อนไปทางขวา(เลื่อนทาง mol น้อย)

ข้อ ข. ผิด เพราะ ระบบคายความร้อน การลดอุณหภูมิ(แช่น้ำแข็ง)สมดุลเลื่อนไป

ทางขวา

ข้อ ค. ถูก เพราะ การเพิ่มความเข้มข้น(เพิ่มจำนวนโมเลกุล)ของ NH3 สมดุลจะเลื่อน

ไปทางขวา ทำให้ H2O และ NO2 เพิ่มมากขึ้น

ข้อ ง. ผิด เพราะค่าคงที่สมดุล ขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้น

 
ตอบ ข้อ ค. ถูกต้อง
Comments