คู่มือศึกษาฉันท์-วุตโตทัย

05. วุตโตทยโพธินี

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:00 von Sowat Tongchai


04. ฉันทลักษณ์

veröffentlicht um 21.01.2019, 04:56 von Sowat Tongchai


03. วุตโตทัยฉันท์ ๔ คัมภีร์

veröffentlicht um 27.10.2018, 00:13 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 07.01.2019, 00:25 ]


02. ฉนฺโทสารตฺถเมทินี

veröffentlicht um 27.10.2018, 00:08 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 07.01.2019, 00:23 ]


01. วุตโตทัยมัญชรี

veröffentlicht um 27.10.2018, 00:01 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 07.01.2019, 00:21 ]


1-5 of 5