พระไตรปิฏก-อัฏฐกถาปาฬิ 48 เล่ม

พระไตรปิฏก-อรรถกถา ๔๘ เล่ม :