Palijativa 2018
Okrugli stol - V. Jureša, M. Hanževacki, A. Balenović, A. Ivančić, B. Vrabec

Z. Lončar
Z. Lončar
S. Predavec
D. Pezelj Duliba
J. Stepan
S. Fehlen
N. Miličević
O. Sinanović

Domjenak

Poster prezentacije - S. Bareta
Anica Jušić - predavanje
Z. Lončar, M. Domijan, A. Glavočić, S. Bareta

Anica Jušić i David OliverPalijativni Centar YouTube
Establishing palliative care in Croatia: memories of a pioneer

Croatian neurologist and palliative care pioneer Anica Jušić, now in her late 80s, has recently published her autobiography. Here she recalls the emergence and development of hospice and palliative care in Croatia from the early 1990s to the present day, with the help of her colleague and friend David Oliver

EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 2016; 23(4)

Link to the Publikacije page for download of the EJPC article


Sažeci - Summaries

PowerPoint presentations

Report of Scientific and Organisational Board of Palliative Conference in Zagreb 2016 to EAPC


Poštovane kolegice i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast pozvati vas na Konferenciju Univerzalni pristup palijativnoj skrbi - I tvoja je pomoć potrebna, koja će se održati u Hrvatskom liječničkom zboru u Zagrebu, 8.listopada 2016.g., u organizaciji Hrvatskog centra za palijativu i Sekcije za bol Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZa, a povodom obilježavanja svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi.

Nadamo se da će konferencija okupiti veliki broj sudionika, koji će svojim sudjelovanjem doprinijeti daljnjoj senzibilizaciji stručne i svekolike javnosti te još boljoj inkorporaciji palijativne skrbi u zdravstveni sustav RH.

Veselimo se Vašem dolasku.

mr. sc. Lidija Fumić Dunkić, dr. med
doc. dr. sc. Zoran Lončar, prim. dr. med.POZVANI PREDAVAČI:

 1. David Oliver, University of Kent; Visiting Professor Universitys Zagreb; Wisdom Hospice Consultant in Palliative Medicine
 2. Tricia Wilcocks, Head of Development and Quality at Ellenor Lions Hospices, Dartford, United Kingdom, Fund-Raising
 3. Zlatka Rakovec Felser,Head of Deaprtment of Psychology, Faculty of Medicine, University of Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenia
 4. Jasenka Markeljević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Šalata 3b, Zagreb
 5. Renata Martinec, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. Mirza Bojić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zavod za farmaceutsku kemiju
PROGRAM SKUPA:
Teme predavanja 
Moderator: Angela Vukman

 • • Palliative care - who, where, when? - Using our experience in UK (David Oliver)
 • • Having the courage to care to the end (Tricia Wilcocks)
 • • Adherence and Motivation in Chronic Pain Management (Zlatka Rakovec Felser)
 • • Etika i palijativna skrb – civilizacijski doseg u povijesnom i kulturološkom kontekstu (Jasenka Markeljevic)
 • • Indijska konoplja (Cannabis sativa subsp. indica) – quo vadis? (Maleš, Ž., Bojić, M., Bach-Rojecky, L)
 • • Farmakološki principi u palijativnoj medicini s aspekta ljekarnika (Grahovac, I)
 • • Psihološki pristup kod bolesnika s neizliječivom bolesti (Bilić, M.)
 • • Suočavanje s neizliječivom bolešću i smrti; psihosocijalna skrb (Havelka Meštrović, A)
 • • Suportivna psihoterapija u palijativnoj skrbi (Marinić R.)
 • • Jedanaest prevladavajućih simptoma, suportivna onkološka terapija (Vazdar, Lj.)
 • • Potreba učinkovite kontrole boli krajnjeg stadija neizliječive bolesti (Lončar, Z.)
 • • Invazivne tehnike u liječenju boli kod palijativnog bolesnika (Fumić, L.)
 • • Dentalna medicina u palijativnoj skrbi (Krupić, I.)
 • • Fizikalna terapija i rehabilitacija u palijativnoj medicini (Uremović, M.)
 • • Pokret, dodir, imaginacija i progresivna relaksacija u palijativnoj skrbi (Martinec, R.; Miholić, D.)
 • • Radna terapija u palijativnoj skrbi (Šantek, V., Njegovan Zvonarević, T., Pulić, E.)
 • • Sustavna edukacija i organizacija palijativne skrbi u Europi i svijetu. (Brkljačić, M.)
OKRUGLI STOL SA SUDIONICIMA, NOSITELJIMA ALTERNATIVNIH TEMA:
Moderatori okruglog stola: Robert Marinić i Ana Havelka Meštrović
TEME OKRUGLOG STOLA:
 1. Palijativna skrb u kućnim uvjetima; kordinacija s PZZ i SZZ (Ljiljana Hoic, Renata Marđetko)
 2. Sadašnjost organizacije pedijatrijske palijative u HR (Jasminka Stepan)
 3. Volonteri u zdravstvenim ustanovama i zajednici (Ljiljana Vukota)
 4. Hitna stanja i/ili terminalni stadij u palijativnoj skrbi (Luka Djulabic, Matija Rimac, Sasa Bareta)
Skup će biti bodovan za predavače i slušače sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske psihološke komore 
Popis predavača s adresama:
Saša Bareta, dr.med. spec. anesteziolog, Zavod za anesteziologiju Klinika za traumatologiju KBCSM, Zagreb, Draškovićeva 19 
Morana Bilić, prof.predavač Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, Zagreb
Doc. dr. sc. Mirza Bojić; Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zavod za farmaceutsku kemiju, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr.med. Poliklinika Sveti Rok, M.D., Zagreb Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oliver David, MD; University of Kent; Visiting Professor Universitys Zagreb; Wisdom Hospice Consultant in Palliative Medicine, High Bank, Rochester, UK
Luka Djulabić, dr. med.; spec. anesteziolog, Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinika za traumatologiju Zagreb, Draškovićeva 19
Mr. sc. Lidija Fumić Dunkić, dr. med., spec. anesteziolog; Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli, KBCSM, Vinogradska cesta 29
Irena Grahovac, mag.pharmPalijativni tim istarske županije, Pula, Trg 1. Istarske brigade 5 
Ivana Krupić, dr. med. dent.Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb, Kurelćeva 3
Prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, dr.med., Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Šalata 3b, Zagreb
Dr.sc. Ana Havelka Meštrović, klinički psihologKlinika za psihijatriju, Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb
Ljiljana Hoićmed.sestra u palijativnoj skrbi, DZ Zagreb Centar
Doc. dr. sc. Zoran Lončar, prim. dr. med. spec. anesteziolog, Zavod za anesteziologiju, reanimatologijui intenzivno liječenje Klinika za traumatologiju, KBCSM, Zagreb, Draškovićeva 19, Medicinski fakultet Sveučilšta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Željan Maleš Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zavod za farmaceutsku botaniku, Schrottova 39, 10000 Zagreb, 
Renata Marđetkomagistra palijativne skrbi, Kordinator palijativne skrbi grada Zagreba; 
Robert Marinić, dr.med, spec.psihijatar Neuropsihijatrijske bolnice Dr. I. Barbot, Popovača
Izv. prof. dr. sc. Renata MartinecOdsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska 83f, 10 000 Zagreb 
Doc. dr. sc. Damir MiholićOdsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska 83f, 10 000 Zagreb, 
Zlatka Rakovec Felser, Ass. Prof., Clinical Psychologist, Department of Psychology, Faculty of Medicine, University of Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenia
Matija Rimac, dr.med., spec. hitne medicine, magistra palijativne skrbi, Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba, Heinzelova 88 
Doc. dr.sc. Jasminka Stepan Giljević, prof.v.š., Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zavod za onkologiju i hematologiju
Vjeročka Šantek, prof, viši predavač; Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, 
Prim. Ljubica Vazdar, dr. med.spec.internist, uži spec. internističke onkologije Odjel za internističku onkologiju, Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju, Klinika za tumore, KBC Sestre milosrdnice Ilica 
Prim. dr. sc. Melita Uremović, dr. med; spec. fizijatar, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb
Ljiljana Vukota, prof. psih.Udruga SVE za NJU; Voditeljica Centra za psihološku pomoć: Kontakt
Tricia Wilcocks Head of Development and Quality at Ellenor Hospice, Gravesend, United Kingdom. 


Organizatori:
Hrvatski centar za palijativnu skrb
Zagreb, Trpimirova 11-13
i
Sekcija za bol 
Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a
Zagreb, Šubićeva 9
 
Znanstveni odbor:
doc. dr. sc. Zoran Lončar, prim. dr. med.
dr. sc. Ana Havelka Meštrović, prof. 
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, dr.med.
dr.sc. Melita Uremović, prim.dr. med.
doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med. 

Organizacijski odbor:
mr. sc. Lidija Fumić Dunkić, dr.med. 
Robert Marinić, dr. med. 
prim. Ljubica Vazdar, dr.med.
Ivana Krupić, dr. med. dent.
Morana Bilić, prof. v.š.
Renata Marđetko, mag. palijativne skrbi
Angela Vukman, mag. pharm.