Characteristic

 Modern ขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
          
 
 ภาพรวมชุมชน
        1. งานด้านรีสอร์ท เพราะการเกษตรค่อนข้างไม่สำเร็จ โดยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นช่างก่อสร้าง ส่วนผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านทำสวน

        2. ด้านการเกษตร ได้แก่ วัวนมและวัวนื้อ แบ่งเป็นครึ่งๆ
 
 
        อาชีพรองลงมาจากข้างต้นคือการเกษตรสวนผัก มีทั้งทำสวนผักเอง และรับจ้างทำสวน
 
 
        เย็บผ้าโหล ส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างจากงานหลัก แต่บางครัวเรือนเย็บเป็นอาชีพ 
 
 
ประวัติชุมชน
        ก่อนจะมีชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่กันดารพระภิกษุสงฆ์ ชาวบ้านเลยขนานกันว่าอย่าทนงที่จะเห็นพระ ต่อมาเพี้ยนเป็นคนงพระเหนือ กลาง และใต้ที่เป็นเหนือเพราะอยู่ต้นน้ำมากที่สุด เดิมขึ้นกับตำบลปากช่อง
 
ประเพณี และวัฒนธรรม
        หล่อเทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา
 
        ข้าวกระยาสารท (ช่วงกลางเดือนสิบ)
 
        ลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ธิดาช้าง ร้องเพลง
 
        สงกรานต์ (ที่นี่จะสรงน้ำผู้สูงอายุ ไม่มีการเล่นรื่นเริง และไม่มีอบายมุข สุรา บุหรี่ ไปเจือปน)
 
 
สัญลักษณ์ชุมชน
        จักสานสุ่มไก่
 
        ขนมนางเล็ด
 
        ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
 
ภูมิศาสตร์
สภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ
 
            อากาศสบาย (อยู่ใกล้ภูเขา)
 
พื้นที่ไม่ราบ และไม่สูง
มีหมอกในช่วงเช้าประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมง
 
 
       การคมนาคม
ไม่เชิงคล่องตัว (มีหลุมและบ่อเยอะ เนื่องจากมีรถบรรทุกผ่านเข้าออกเป็นประจำ)
 
 
ป้ายไม่ชัดเจน (คนหลงประจำ)
ไปมาหาสู่กันได้ทั่วถึง เพราะมีเส้นทางทะลุกันได้หลายทาง
สะพานข้ามลำธารยังเป็นแบบเก่า (เลนส์เดียว รถต้องรอให้เลนใดเลนหนึ่งไปก่อน จึงจะไปได้)
 
 
ทรัพยากร
แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ (ต้นน้ำเขาใหญ่)
 
 
ประชากร
ประมาณพันสี่ร้อยกว่าคน (360ครัวเรือน)
 
ภาษา
ไม่ใช่ภาษากลางและไม่ใช่ภาษาอีสาน จะพูดง่ายๆ เหน่อโคราชนิดหน่อย ภาษาจะใกล้เคียงกับสี่คิ้ว และปากช่อง
 
ศาสนา
ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มีอิสลามประมาณ 1-2 ครัวเรือน
 
การศึกษา
ส่วนใหญ่จบมัธยมต้น และปวช. รองลงมาจะจบประถม ปริญญาตรีไม่ค่อยมี
 
       บุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน

          ปัจจุบันไม่มีใครโดดเด่น

เศรฐกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน, การเกษตร
 
          ไม่ค่อยยั่งยืน มีโรงสีข้าว แต่ไม่มีข้าวให้สี
          
          - ปลูกผักสวนครัว แต่ไม่ถาวร ส่วนใหญ่ซื้อจากตลาด
 
แหล่งท่องเที่ยว (แสดงใน GOOGLE MAP)
 
 
Comments