Keresztút

keresztúti ájtatosság: elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus →keresztútjának történéseit. - Végzéséhez hozzátartozik a →mozgás, azaz végig kell járni a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Betegség v. más súlyos akadály esetén ez elhagyható, s egy-egy szentképet v. ún. →stációs feszületet szemlélve is végezhető. A megfelelő fölkészültséggel végzett ~ →teljes búcsúval jár. - A közösen végzett ~ot vezetheti pap, de laikus is. VI. Pál p. (ur. 1963-78) óta Rómában, a Colosseumban a nagypéntek esti ~ot a pápa vezeti. - Végezhető imakönyvből, keresztút-gyűjteményekből, v. kötött szöveg nélkül, saját szavakkal. Az elmélkedő szövegek összeállíthatók teljes egészében a Szentírásból is (ÉE 1059. o.), a 6. stáció kivételével valamennyi stáció közvetlenül v. közvetve az evang-ra épül. - A ~ sajátos napja a →péntek (bármely más napon is végezhető, főként magánáhítatból). Nagyböjt péntekjein az egyh. közösségben végzi, különleges jelentőségű a nagypénteken de. 9 vagy du. 3 órakor végzett ~ (lehetőleg pap vezeti). - A ~ra lelkiismeretvizsgálattal és a →tökéletes bánat felindításával jó készülni. A ~ot keresztúti ének vezeti be (Jézus szenvedéséről, bűnösök emlékezzünk, v. Szívünk, lelkünk most kitárjuk: ÉE 695, 696). A stációk előtt a keresztúti ének egy-egy vsz-át éneklik (a stáció történését tartalmazza), majd térdet hajtunk, és az „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged” verzikulusra mindenki válasza: „Mert szent kereszted által megváltottad a világot”. Ezután köv. az elmélkedő szöveg (szenvedéstörténet részletei stb.) olvasása, majd rövid, csöndes, belső elmélkedés. A stációt a Miatyánk, Üdvözlégy, Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb vsz-a elvezet a köv. stációhoz. - A ~ fontos az Egyh. életében: a lit. cselekmények (→szentmise, →zsolozsma, →szentségek) után és a →rózsafüzér mellett a ~ a leghatékonyabb imádságos gyakorlat. Célja, hogy a keresztút gyümölcsei az imádkozó lelkében is megteremjenek.

A keresztúton nem egy halott emléke előtt tiszteleg a lélek. Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének termfölötti hatásai, kegyelmei adatnak a megfelelő módon közeledő léleknek. Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek a saját életének keresztútján. Ugyanis Krisztus követése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá, hasonlóvá formáló benső tevékenység (vö. Fil 2,58). A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet (ki-ki a hite, ill. hitbeli fölkészültsége szerint), hogy megismerje, megszeresse és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára. - Egyh. rendelkezések a ~ról: XII. Kelemen p. (ur. 1730-40) 1731. I. 16: megerősítette a ~hoz fűzött búcsúkat; IV. 3: a köv. szabályokat adta ki: a) keresztutat csak az obszerváns és reformált ferencesek állíthatnak; b) állítását csak r. elöljáró engedélyezheti; c) a szokásos formában 14 stációval kell fölállítani, keresztek v. kpnák jelenítsék meg a szenvedés misztériumait; a tp-on kívüli ~ tp-ban kezdődjék v. végződjék. - d) ha lehet, külön keresztutat állítsanak a ffiaknak és a nőknek; e) a ~ot mindenütt a már bevezetett forma szerint, egyformán végezzék, s a vez. előtte mindenkit buzdítson, hogy csendben és összeszedetten vegyenek részt. - f) nem kell minden stációnál 6 Miatyánkot és 6 Üdvözlégyet elmondani, hanem rövid elmélkedés után a bűnbánat fölindítása mellett elegendő egy-egy. - g) ha a tp-ban zsolozsma v. mise van, ne végezzenek ~ot. - h) ne hirdessék ki és ne írják ki sem a kpnákban, sem a stációkra a nyerhető búcsúkat, hanem csak szóban közöljék, hogy aki részt vesz a ~on, a p. engedélye alapján ugyanazokat a búcsúkat nyerheti el, mint azok, akik Jeruzsálemben járják végig a keresztút állomásait. - 1750: a mariánus tart. kápt. elrendelte, hogy havonta egyszer minden konventben végezzék el a ~ot. - 1999-es szabályozás szerint: a) a ~ot szabályosan fölállított stációk előtt kell végezni; b) ált. elmélkedési anyagot olvasnak könyörgéssel, de végzéséhez elegendő a Jézus szenvedéséről és haláláról való elmélkedés; c) járni kell stációról stációra, közös végzésnél legalább a vez. járja végig a stációkat; d) a betegek a ~ búcsúját félórányi Jézus szenvedéséről szóló olvasással és elmélkedéssel elnyerhetik. **

Fridrich I:65. - ~. Pest, 1870 k. (2. kiad. 1896; Miskolc, 1904; Eger, 1925, 1936; Gyula, 1927, 1938) - ~. Eger, 1925. - Szt keresztút örvendetes gyakorlása, mely húsvét után való 40 napokban minden kálvárián használható. Bp., 1928. (Jánoshalma, 1941) - A máriabesnyői kegyhelyen végezni szokott szt ~ kézikv-e. Máriabesnyő [1928] (8. kiad. 1938) - ~. Győr, 1938. - A szt ~ a bp-terézvárosi plébtp-ban. 2. kiad. Bp., 1939. - ~ háború idején. Győr, 1943. - Radó 1961:453. - Szilágyi 1980:9. - Búcsúk kézikönyve. Bp., 2000.
 

Keresztúti Énekek

 

Ho. 63.

A keresztfához megyek,

mert máshol nem lelhetek

Nyugodalmat lelkemnek.

S ott talállak, ó szűz Anya,

fájdalomtól bágyadozva.

Tőr veré át lelkedet.

Mely gyötrelem volt neked,

isteni szülöttedet

Látni szegény jászolban.

S midőn annyi ellenségek

romlására esküvének:

Tőr veré át lelkedet.

De midőn ezek felett láttad,

mennyit szenvedett,

Szenvedett az ártatlan;

Láttad őt a Kálvárián,

két lator közt a keresztfán:

Kínodat ki mérje meg!

A nap elsötétedett,

ennyi kínt nem nézhetett!

Borzadván rengett a föld.

Sírt, kesergett, gyászolt minden

az egész nagy természetben;

De gyötrelmed nagyobb volt.

 

 

Ho. 67. B.

Gyászba borult Isten csillagvára,

függönyt vontak mennynek ablakára,

Meghalt, meghalt az ártatlan Bárány,

Vértől ázott szent kereszt oltárán.

Temetésre lejön a mennyország,

Könnytől áznak az angyali orcák.

Sír, zokog a fiavesztett gerle,

Égig ér a Szűzanya keserve.

 

 

Élet Ura, meghaltál lelkünkre, A Sátánnak országa most dőlt le. Szűz Anyádnak fájdalmát tekintsed, Add meg nekünk a mennyei kincset.

 

Ho. 82.                                              

Királyi zászló jár elöl,

Keresztfa titka tündököl.

Melyen az élet halni szállt,

S megtörte holta a halált.

Kegyetlen lándzsa verte át

Gonosz vasával oldalát.

S mely szennyet, vétket eltörölt,

Belőle víz és vér ömölt.

Az ősi jóslat itt betelt,

Mit a hű Dávid énekelt.

„Az Úr, halljátok, nemzetek:

Kereszten trónol köztetek.”

Rajtad tündöklik, drága fa,

Királyi vérnek bíbora.

Ó választott jeles faág,

Ki szent testét karoltad át!

Világ bűnének zálogát,

Ó boldog ág, te hordozád.

Az ellenség gonosz fejét

Megváltónk rajra zúzta szét.

Ó kereszt, áldunk, szent remény,

A szenvedés ez ünnepén.

Kérünk, kegyelmet adj nekünk,

Add vétkünkért vezeklenünk.

 

Szentháromság, dicsérjenek, Üdvösség kútja, mindenek. Legyen győzelmünk, add meg ezt,

A diadalmas szent kereszt.

 

Ho. 71.

Keresztények, sírjatok,

Mélyen szomorkodjatok.

Keseregjen minden szív,

Aki Jézusához hív.

Nincsen abban irgalom,

Hozzád buzgó fájdalom,

Aki téged meg nem szán,

Ó Jézus a keresztfán.

Szent testednek sebeit,

Vérrel folyó kékeit

Aki látja és nem sír,

Élő hittel az nem bír.

A kősziklák repednek,

Nap és hold sötétednek,

Minden élő megindul,

Csak a bűnös nem búsul.

Szállj szívedbe, sirasd meg

Vétkeidet, s fontold meg,

Hogy az Isten Fia volt,

Aki érted így megholt.

 

Ho. 70.

Jézus, világ Megváltója,

Üdvözlégy, élet adója,

Megfeszített Istenfia,

Szent kereszted szívem hívja.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Általszegve kezed, lábad,

Átvert tested roskad, bágyad,

Mezítelen tépett melled,

Ó siratlak, ó ölellek!

Jézus, add…

Virágoknak szép virága,

Honnét orcád sárgasága?

Hegyes tövis koronázott,

Édes orcád vérrel ázott.

Jézus, add…

Asszú földet harmatozván,

Vérzel, vérzel a keresztfán.

Úgy piroslik tested róla,

Mint a most nyílt piros rózsa.

Jézus, add…

Szent karjaid széjjeltárod,

Tán az embereket várod,

Kiken vérrel könyörültél,

Betegekért betegültél.

Jézus, add…

Jézusom, ha jön a végnap,

Ismerj engem magadénak.

Homlokomon piros véred,

Tied vagyok, úgy ítélj meg!

Jézus, add…

 

Ho. 78. Keresztúti ének

Bev. Szívünk, lelkünk most kitárjuk, - Utad, Jézus, veled járuk. - Kérünk, mélyen belevéssed - Szíveinkbe szenvedésed.

 1. áll. Áll a gyilkos nagy ítélet, - Rajtunk immár igaz véred. – Valahányszor szavam vétett – Pilátusod lettem néked.
 2. áll. Itt van már a kereszt fája, - Hurcolnod kell Golgotára. – Uram, én meg puhán, restül – Vonakodom a kereszttül.
 3. áll. Botlik, roskad szegény tested, - Nem bírja a nagy keresztet. – Földre sujtód, jaj! Én voltam, - Ki oly sokszor elbotoltam.
 4. áll. Ó jaj, látod jönni szemben – Édesanyád, gyötrelemben. – Ó csak én is véle járnék – Krisztus után, mint az árnyék.
 5. áll. Vinni terhed, segítségül – Itt van Simon Kirenébül. – Bárcsak én is, bűnös lélek, - Keresztemmel követnélek.
 6. áll. Jámbor asszony siet hozzád, - Kendőjével törli orcád. – Vajjon hát én, kőszívemmel, - Mennyi könnyet törültem fel?
 7. áll. Földre roskadsz másodízben, - Értem tűrő, kegyes Isten – Hát én hányszor tántorultam! – Bűneimbe visszahulltam.
 8. áll. Sírva jöttök ki elébe, - Jeruzsálem asszonynépe. – Jaj, rám is szól, ami rátok: - Magatokat sirassátok!
 9. áll. A keresztnek szörnyű terhe – Harmadszor is földre ver le. – Ested adjon szent kegyelmet, - Hogy a bűnből talpra keljek.
 10. áll. Megcsúfoltak ruha nélkül, - Borzad szájad vad epétül, - Tisztes mérték, szent szemérem, - Mindig, mindig maradj vélem!
 11. áll. Édes Jézus drága testét – Véres fára fölszegezték. – Mi egyetlen boldogságunk, - Szent keresztfa, sírva áldunk.
 12. áll. Megváltásunk már betelve: - Jézus lelkét kilehelte. – Újra élek kegyelméből – Ki szakaszt el szerelmétől?
 13. áll. Keresztfádról már levesznek – Szent Szűz szívén pihen tested, - Bár pihennél mindig nálam, - Tiszta szívem templomában.
 14. áll. Már a szent test sírba téve – Újon metszett szirt ölébe, - Onnan kél fel harmadnapra, - Halált, pokolt letiporja.

Záróének: Uram, hiszek, és remélek, - Én szerelmem, neked élek. – Szánom, bánom minden vétkem, - Légy az enyém egykor égben.

Comments