Imádságok

A Segítő Szűzanyához

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied életbe-halálba, tied jó és balsorsba. Tied küzdve, szenvedve, tied most és mindörökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek!

Anyám, benned bízok, remélek,

Anyám, utánad epedek.

Anyám, te jóságos, kegyelmes,

Anyám, te hatalmas, védelmezz!

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni.

Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni,

Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz is segíteni, ó, hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas.

Kell is segíteni, ó hűséges,

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes.

Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,

szomorúk vigasztalója.

Bűnösök oltalma, menedéke,

Föld reménye, mennynek ékessége.

Ki kérte segélyedet hasztalanul,

távozott tőled meghallgatatlanul,

Azért bizton mondom minden szenvedésemben, Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életembe, halálomba, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, ha meghalok ezen hitembe, Veled leszek, ó anyám, fenn az égbe. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek!

Tied életbe-halálba,

Tied jó és balsorsba,

Tied küzdve, szenvedve,

Tied most és örökre!

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen

Oltalmad alá futunk

Oltalmad alá futunk,

Istennek szent Szülője,

könyörgésünket meg ne vesd

szükségünk idején,

hanem oltalmazz meg minket

minden veszedelemtől,

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,

Mi Asszonyunk,

mi Közbenjárónk,

mi Szószólónk,

engeszteld meg nekünk Szent Fiadat,

ajánlj minket Szent Fiadnak,

mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen

Loyolai Szent Ignác napi imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem!

Krisztus teste, üdvözíts engem!

Krisztus vére, ihless meg egem!

Krisztus oldalából folyó víz,

moss tisztára engem!

Krisztus kínszenvedése,

erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!

Halálom óráján hívj magadhoz engem!

Add, hogy eljussak hozzád,

és szentjeiddel dicsérjelek téged,

mindörökkön-örökké. Ámen.

Imádság a Nagyboldogasszonyhoz

Szűz Mária, te vagy az én királynőm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem.  Ámen

Vigasztaló szózat

Csináljatok utat, nyissatok utat,

egyengessétek az ösvényt és távolítsatok el

népem útjából minden akadályt!

Mert ezt mondja a Fölséges és Magasztos,

aki az örökkévalóságban lakik

és akinek Szent a neve: Én a magasságban, a szent helyen lakom,  de a megtört és alázatos szívűekkel is ott vagyok,  hogy új életet adjak az alázatos lelkeknek,  és új életre keltsem a megtört szíveket. Nem akarok én örökké perlekedni, és nem haragszom mindvégig.

Mert akkor elepedne színem előtt a lélek,

a lélek, amelyet én teremtettem.

Gonosz kapzsisága miatt haragudtam meg népemre, azért rejtettem el arcomat, és haragomban sújtottam le rá.  Mint a lázadó, ment a maga választotta úton,  de én láttam az utat, amelyen elindult. Meggyógyítom azért és megvigasztalom, vigasztalást nyújtok neki és azoknak is, akik gyászolják. A hála gyümölcsét teremtem meg ajkán. Békesség, békesség a távol és közel levőknek! - mondja az Úr.

Igen, meggyógyítalak. De az istentelenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem bír megnyugodni, csak sarat és iszapot vetnek fel hullámai. Nincs békéjük az istenteleneknek

ezt mondja az én Istenem.

Egyetlen a lelkem

Egyetlen a lelkem, várja őt az ég,

Megmenteni időm, ki tudja lesz-e még?

Oly rövid az élet, oly biztos a halál,

Az utolsó óra, vajon hogyan talál?

Megváltó Jézusom add kegyelmedet,

Engedd, hogy megmentsem egyetlen lelkemet.

Ámen.

 

 

A Niceai Hitvallás

HISZEK AZ EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

 

Meghalt hívekért

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét, akikért szent véredet kiontottad.

Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen széthordja szirmaikat.

Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot, és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és kegyelmesen oldozd fel a világból elhunyt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak között részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat,

 és az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében, Jézus, Mária szent nevében. Ámen.

Az Úrangyala (Angelus)


V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...

V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

 

Isten, te vagy az én Istenem,

Virrasztva kereslek.

Neked mondok áldást, amíg csak élek

A te nevedben tárom imára kezemet.

(62. zsoltár – részlet)

 

SZENT FOGADÁS

 

Katolikus vagyok,

katolikus maradok.

Az apostolok szent hitétől

soha el nem szakadok!

 

Comments