เรียนภาษาพม่า

     
  คำศัพท์คำอ่านเสียง
 สวัสดีมิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
 ขอบคุณเจซูติน บาแดเจ-ซู-ติน-บา-แด
 สบายดีไหมเนก็องบาตะล้าเน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
 ยินดีที่ได้รู้จักตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแดตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
 พบกันใหม่อะติดตุ๊ยอะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
 ลาก่อนเจ๊ะ โจร แม่เจ๊ะ-โจน-แม่
 นอนหลับฝันดีอิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะอิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
 เชิญดี เน ยา มาดี-เน-ยา-มา
 ใช่โฮ๊ะ เดโฮ๊ะ-เด
 ไม่ใช่มาโฮ๊ะบูมา-โฮ๊ะ-บู
 อากาศดีจังยาดิอุตุเกาแน่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
 อากาศร้อนมากยาดิอุอุตุปูแด่ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
 อากาศหนาวมากยาดิอุตุเอแด่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
 ไม่เป็นไรปามามับชิบบูปา-มา-มับ-ชิบ-บู
 ขอโทษเตา บั่น บ่า เต่เตา-บั่น-บ่า-แด่
 สวัสดีตอนเช้ามะแนะมิงกะลาบาชิ่นมะ-แนะ-คีน-มิง-กะ-ลา-บา-ชิ่น
 สวัสดีตอนเที่ยงเนะเหล่มิงกะลาบา เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา 
 สวัสดีตอนบ่ายนิเหล่มิงกะลาบา เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา   
 สวัสดีตอนเย็นเงียะเหน่มิงกะลาบา หยะ-เหน่-คีน-มิง-ก-ะลา-บา 
 ราตรีสวัสดิ์เอ็กแมต กองบ่าเซ่ เอ็ก-แมต-กอง-บ่า-เซ่ 
 คุณสบายดีไหมเนเก้าบาตะล่า เหน่-กอง-แยะ-ลา
 ฉันสบายดี ขอบคุณเนก็องบาเด เจซูบ่าแบเน-กอง-บ่า-แด่- เจ-ซู-แบ        
 งานยุ่งเชาเด่โชะ-แด่
 ฉันชื่อ…จะมะ/จะหน่อ น่าแมก๊ะ ... จะ-มะ/จะ-หน่อ หน่า-แหม่-กะ ... 
 ฉันเป็นคนไทยจะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แดจะ-มะ/จะ-หน่อ โย-เดีย-ลู-เมียว พะ-หยิ่ด แด
 ฉันอายุ...ปีจะมะ/จะหน่อ อเต๊ด ... นิดจะ-มะ/จะ-หน่อ อะ-แต๊ะ ... นิด 
 ยินดีที่ได้รู้จักเตว้ ยะต่าวานต่าบ่าแด่ตะ-เว้-ยะ-ต่า-วาน-ต่า-บ่า-แด่
 ลาก่อนต๊า ตา  ต๊า-ตา  
 ดูแลตัวเองนะดู้ดู่ดู่กะยิ้วไซ้นาตุ้-ห่า-ตู่-กะ-ยุ-ไส้-บ่า   
 ขอโทษกะด้อกะ-ด้อ
 กรุณาช่วยฉันหน่อยเจซูพิ่วบี กูยีบา จะมะ/จะหน่อเจ-ซู-พิ่ว-บี กู-ยี-บา
 ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหมเองตาตัวเคว่นพิ่วบ่าเอง-ตา-ตัว-เคว่น-พิ่ว-บ่า
 ขอให้มีความสุข(คำอวยพร)ปายเส่ ชาน-ต่า-บ่า-เส่
 คุณพูดอังกฤษได้ไหมอิงลิชสะก้าเปียวตัดล่าอิง-ลิด-สะ-กา-เปียว-ตัด-ล่า
 เปิดพ้วยพวิ้น
 ปิดเป้กเป้ก
 ทำงานอะลกลกอะ-โละ-โล่ะ
 หิวไบซ้าเดะ ไบ้-ส่า
 กินซาซา
 กระหายหยี่ส่าเด่เหย่-ส่า-เด่
 ดื่มเต้าเต้า
 อิ่มวะบีวะ-บี
 ร้อนปู่เด่ปู่-แด่
 หนาวชานเด่ชาน-แด่
 ง่วงนอนเอ๊กไง่เด่เอ๊ก-ไง่-แด่
 สบายเหน่เหน่
 ไม่สบายเหน่มะเก๊าบู๊เหน่-มะ-เกา-บู
 มีความสุขเซ็กเปี่ยวเด่แซะ-เปี่ยว-แด่
 เหนื่อยม๊อเหน่มอ แด่
 ชอบใจ้เด่ใจ้-แด่
 ไม่ชอบมะใจ้บู๊มะ-ใจ้-บู
 นั่งไถ่ไถ่
 นอนเอ๊กเอ๊ก
 ยืนท่ะท่ะ
 เดินลางเช่าลาน-เช่า
 วิ่งปีปี
 ฉันทำงานจะนออะลกลกจะ-มะ-อะ-โละ-โละ-เหน่-แด่
 ฉันทานข้าวจะนอเทเมซาจะ-มะ-ทะ-มิน-ซา-เหน่-แด่
 เธอทำงานเหนื่อยคัมยาม๊อเหน่อะลกลกจะ-มะ-อะ-โละ-มอ-แด่
 เขาหิวน้ำตูหยี่ส่าเด่ตู่-เหย่-ส่า-แด่


Credit  :  http://www.ais.co.th/Interservice/AEC/myanmar.html
Comments