แฟ้มสะสมผลงาน
นางสาว ไพลิน ตะโกโล
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร