BENVINGUDA‎ > ‎PRESENTACIÓ‎ > ‎

PRESENTACIÓ: BENVINGUT A GREC EN XARXA

Grec en xarxa és una eina paral·lela al treball d'aula per als alumnes de Grec de l'IES FRANCESC RIBALTA de Castelló. En ella es poden trobar, agrupats per apartats, materials de les assignatures de Grec I i Grec II que serveixen per a ampliar, profunditzar, repassar i preparar les respectives assignatures.

GREC AL CURRICULUM

La matèria de Grec en el batxillerat aporta les bases lingüístiques i culturals necessàries per a entendre aspectes essencials de la civilització occidental que s’han mantingut vigents al llarg de la nostra història, com a resultat d’una llarga tradició que va sorgir de Grècia i Roma i en la qual encara hui vivim immersos. D’ací el gran interés de la seua presència en el currículum i, en especial, en el d’aquells estudiants que realitzen un primer aprofundiment en el camp de les Humanitats, les Ciències Socials o la Lingüística.

 

CURS ACADÈMIC 2018-2019


CULTURA CLÀSSICA EN LA LOMQE

Cultura Clàssica

L'assignatura de Cultura Clàssica té com a finalitat facilitar a l'alumnat una visió inicial i global de les civilitzacions grega i romana en els àmbits literari, artístic, filosòfic, científic i lingüístic, perquè, a partir de l'estudi deis seus principals aspectes, puga prendre consciencia de la pervivència i actualitat d' aquests en la cultura occidental. Es pretén iniciar l'alumnat en un exercici de reflexió i anàlisi més precís i crític del seu entorn sociocultural i lingüístic, així com fomentar l'interés per la conservació del patrimoni cultural i artístic heretat. Aquesta matèria contribuirà a la consecució d'aquells objectius de l'etapa d'ESO que es relacionen amb les habilitats lingüístiques, els valors de tolerància i respecte, el desenrotllament de les capacitats afectives personals i en relació als altres, les destreses en el camp de les tecnologies, la reflexió crítica, el control del propi aprenentatge i el respecte a les manifestacions culturals.

Els continguts de l'assignatura estan dissenyats de manera seqüencial i organitzats per blocs temàtics, que amb lleugers matisos, es reparteixen en els diferents cursos. Els blocs pertanyen a dos àmbits distints, però complementaris en l'estudi de qualsevol civilització i el seu llegat: el lingüístic i el no lingüístic.

En el primer bloc apareixen els continguts transversals que impregnen la metodologia de la matèria i que fan referencia a la creació de contextos comunicatius específics, la utilització de les TIC en les aules, la gestió o planificació de projectes i tasques, tan importants en la programació competencial, les tècniques d'aprenentatge cooperatiu o a la presa de decisions personals o acadèmiques. El segon i tercer bloc, que tenen un caràcter introductori, estan destinats a contextualitzar en el temps i en l'espai els esdeveniments més importants de la historia de les civilitzacions grega i romana.

Els tres blocs següents es dediquen a l'estudi d'aspectes netament culturals de mitologia i religió, art, societat i vida quotidiana i literatura. És important la mitologia per la seua decisiva influencia en la configuració de l'imaginari artístic i literari occidental, l'art pels vestigis que conformen el patrimoni històric, l'estudi de la vida social i familiar per la comparació d'èxits i problemes entre la societat grecollatina i l'actual, i la literatura, perquè la seua configuració en generes determina la nostra tradició literària.

Finalment, l'últim bloc comprén els continguts lingüístics, que parteixen del concepte de família lingüística, per a centrar-se en les llengües indoeuropees, especialment el grec i el llatí, de les quals deriven gran part de llengües europees. S'inclou també els distints sistemes d'escriptura i la introducció de l'alfabet realitzada pels grecs. Finalment, en relació a les llengües modernes, destaca l'aportació del grec al lèxic científic i la creació de les llengües romàniques, a partir del llatí.

GREC EN LA LOMQE

L’assignatura de Grec en l’etapa de Batxillerat té com a finalitat introduir l’alumnat en el coneixement bàsic dels diferents aspectes lingüístics i culturals de llengua i la civilització gregues a fi de permetre-li accedir directament a la riquesa de la tradició literària clàssica en què han begut en major o menor mesura les diverses manifestacions culturals occidentals i que han conformat el pensament i la base de la civilització actual. L’estudi de la llengua grega és propedèutic per a l’aprenentatge d’altres llengües estrangeres, per a augmentar el cabal lèxic amb més riquesa i matisos i el bagatge cultural de l’alumnat, i ajudar-lo a comprendre millor els mecanismes de la llengua pròpia i a reconèixer els referents culturals que conformen la seua tradició, dels quals s’ha proveït tota la cultura occidental.

Així és com aquesta matèria contribuirà àmpliament a la consecució dels objectius de l’etapa de Batxillerat que estan relacionats amb el domini de les destreses lingüístiques, amb la presa de consciència de les realitats que sustenten i conformen el món en què viu, tant en l’aspecte social com en el polític, artístic, literari, etc., amb la capacitat d’adoptar criteris que l'ajuden en l'anàlisi crítica, i amb les que es relacionen amb l’adquisició de maduresa personal i social i d’autonomia.

L’estudi de l’assignatura s’ha organitzat en blocs de continguts que tenen un caràcter seqüencial i acumulatiu i que, amb lleugers matisos, es repeteixen en els dos cursos.