โครงการประจำปีการศึกษา 2555

       โครงการวันไหว้ครู
       โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน
       โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
       โครงการออมทรัพย์
       โครงการวันสำคัญ วันเข้าพรรษา
       โครงการวันสำคัญ วันแม่
       โครงการทัศนศึกษา
       โครงการจัดระบบการทำงานในสถานศึกษา
       โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
       โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
       โครงการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นว้ครู
       โครงการหนูน้อยมารยาทงาม
       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
       โครงการประชุมผู้ปกครอง (1/2555)
       โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (1/2555)
       โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
       โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       โครงการวิจัยในชั้นเรียน
       โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       โครงการอาหารกลางวัน
       โครงการอาหารเสริม (นม)
       โครงการวันสำคัญ ขึ้นปีใหม่
       โครงการกีฬาสีภายใน
       โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
       โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
       โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
       โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้เรียน
       โครงการเข้าค่ายอนุบาล
       โครงการจักซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
       โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
       โครงการบัณฑิตน้อย
       โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
       โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
       โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       โครงการอาหารกลางวัน
       โครงการอาหารเสริม (นม)
       โครงการประชุมผู้ปกครอง (1/2555)
       โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (1/2555)