โครงการประจำปีการศึกษา 2555

     โครงการวันไหว้ครู
     โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน
     โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
     โครงการออมทรัพย์
     โครงการวันสำคัญ วันเข้าพรรษา
     โครงการวันสำคัญ วันแม่
     โครงการทัศนศึกษา
     โครงการจัดระบบการทำงานในสถานศึกษา
     โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
     โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
     โครงการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นว้ครู
     โครงการหนูน้อยมารยาทงาม
     โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
     โครงการประชุมผู้ปกครอง (1/2555)
     โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (1/2555)
     โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
     โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     โครงการวิจัยในชั้นเรียน
     โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     โครงการอาหารกลางวัน
     โครงการอาหารเสริม (นม)
     โครงการวันสำคัญ ขึ้นปีใหม่
     โครงการกีฬาสีภายใน
     โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
     โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
     โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
     โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้เรียน
     โครงการเข้าค่ายอนุบาล
     โครงการจักซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
     โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
     โครงการบัณฑิตน้อย
     โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
     โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
     โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     โครงการอาหารกลางวัน
     โครงการอาหารเสริม (นม)
     โครงการประชุมผู้ปกครอง (1/2555)
     โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (1/2555)