รับแปลภาษาดัตช์ บริการรับรองที่ สถานทูตเบลเยี่ยม ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,ใบรับรองความประพฤติ


แปลดัตช์ ดัท ดัช วีซ่าเบลเยี่ยม สถานทูตเบลเยี่ยม

สำนักงานแปลเอกสารที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับทางสถานทูตเบลเยี่ยม

Embassy of Belgium in Bangkok

"ศูนย์แปลบางกอกทรานสเลชั่น "


รับแปลเอกสารภาษาดัทชเพื่อใช้ยื่นขอรับรองเอกสารกับทางสถานทูตเบลเยียม

เช่น ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,

ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,

ใบรับรองความประพฤติ

พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

----------------------------------

*รับแปลภาษาดัตช์ เอกสารราชการ อื่นๆ
*บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตเบลเยียม
*รับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
*****

* วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียมรับแปลเอกสารพร้อมประทับตรารับรองเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า
-----------------------------


รับทำวีซ่าแต่งงานติดตามคู่สมรส


รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าถาวร วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียน วีซ่ายุโรป วีซ่าทำงาน   วีซ่าครอบครัว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าเชงเก้น

ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า (ถูกยกเลิก, ถูกปฏิเสธ และถูกเนรเทศ)    

(Visa denied, Visa Cancelled and Deportation)       

วีซ่าชั่วคราว (ท่องเที่ยว, นักเรียน และธุรกิจ)    Non-Immigrant Visa (Tourist, Student, Business)
วีซ่าถาวร (คู่หมั้น, แต่งงาน, เยี่ยมญาติ) Immigrant Visa (Fiance K-1/K-2, Marriage K-3, Relative and Lottery)

ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ ณ สถานทูต Pre-interviews with Embassy

------------------------------


บริการทำเรื่องจดทะเบียนสมรสกับชาวเบลเยี่ยมBANGKOK TRANSLATION SERVICE
ศูนย์แปลบางกอกทรานสเลชั่น  เซอร์วิช
870 (ชั้นลอย) ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
โทร/Tel. 094-3988339 

Id line: 094-3988339 

E-mail: bkk1999@gmail.com
เว็บไชต์ www.bangkoktranslation1999.com

--------------------------------------------------------

TAG

 


รับ ทำวีซ่าเบลเยี่ยม.วีซ่าเบลเยี่ยม.สถานทูตเบลเยี่ยม.วีซ่าท่องเที่ยวเบล เยี่ยม.วีซ่าเยี่ยมเยือนเบลเยี่ยม.วีซ่าคู่หมั้นเบลเยี่ยม.วีซ่าแต่งงานเบล เยี่ยม.ขอวีซ่าเบลเยี่ยม


รับ ทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์.วีซ่าเนเธอร์แลนด์.สถานทูตเนเธอร์แลนด์.วีซ่าท่อง เที่ยวเนเธอร์แลนด์.วีซ่าเยี่ยมเยือนเนเธอร์แลนด์.วีซ่าคู่หมั้นเน เธอร์แลนด์.วีซ่าแต่งงานเนเธอร์แลนด์.ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์


 

------------------------