TET CD & P 101 to

102

ஒரு நல்ல சமூக அமைப்புக்கான நுண்ணறிவின் பங்கைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக உதவும் முறை

பரிசோதனை முறை

103

தேர்வு அடைவுச் சோதனையில் நுண்ணறிவின் பங்கைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக உதவும் முறை

பரிசோதனை முறை

104

பிறப்பிலிருந்து முதுமை வரைக்கும் ஒருவரது கற்றல் அனுபவங்களை விவரிப்பதுதான் கல்வி உளவியல் என்று கூறியவர்

ஏ.குரோ, சி.டி.குரோ

105

வாக்கெடுப்பு எந்த உளவியல் முறையின் ஒர் வகை

வினாவரிசை முறை

106

இரண்டு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை நன்கு தூங்கிய குழந்தை, மற்றொன்று தூங்காத குழந்தை இவர்களின் கற்றலை ஒப்பிடுவதற்கு உதவும் முறை

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்று நோக்கல் முறை

107

நாம் கோபத்தில் இருக்கும்போது நமது முகம் சிவப்பாகிறது, இந்த நடத்தையின் தன்மைகளை அறிய உதவும் முறை

அகநோக்கு முறை

108

எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருடைய நடத்தையை அறிந்துகொள்ள உதவும் முறை

போட்டி முறை

109

உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, மனித உறவு முறைகளைப் பற்றியப் படிப்பாகும் எனக் கூறியவர்

குரோ, குரோ

110

உளவியல் என்பது ஆன்மா பற்றியது அல்ல என்று கூறியவர்

கான்ட்

111

''உளவியல் என்பது நனவு நிலை பற்றியது'' இதனை வலியுறுத்தியவர்

வாட்சன்

112

மனிதனின் புலன் உறுப்புகள்

அறிவின் வாயில்கள்

113

புலன்காட்சியை முறைப்படுத்தும் நியதிகள் எத்தனை

ஐந்து

114

ஒப்புடைமை விதி என்பது

குழுவாக எண்ணுதல்

115

ADOLESENCE என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் அடிப்படைப் பொருள் என்ன

வளருதல்

116

பிராட்பென்ட் என்பவரது கோட்பாடு

தற்காலச் செய்திக் கோட்பாடுகள்

117

சில சமயங்களில் நமது கவனத்தைக் கவரும் பொருள்களின் தன்மைகளை

பொருள்கள் காரணிகள்

118

தொடர்ந்து ஒரு பொருளின் மீது 10 விநாடிகளுக்கு மேல் நாம் கவனம் செலுத்த முடியாது

கவன மாற்றம்

119

முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவனின் கவனம்

7

120

குமாரப் பருவத்தில் நடத்தையை பெருமளவு நிர்ணயிப்பது

ஒப்பார் குழு

121

குழந்தைகளின் இரண்டாம் பிறப்பு எனப்படுவது

குமாரப்பருவம்

122

ஸ்கீமா எனப்படுவது

முந்தைய அறிவு

123

மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்று கூறியவர்

அரிஸ்சாட்டில்

124

குழந்தை காதால் கேட்கும் மொழியின் அளவும், தரமும் குழந்தையின் அறிதல் திறன் செயல்பாடுகளுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கின்றன என்று கூறியவர்

நெஸ் மற்றும் ஷிப்மேன்

125

தனியாள் வேற்றுமைப் பண்புகள் மாறுபடக் காரணம்

நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் மாறுபட்ட செயல்கள்

126

தீவிர மனநோய்க்கு எடுத்துக்காட்டு

மனச்சிதைவு

127

தன்னையே ஆராயும் முறை என்பது

அகநோக்கு முறை

128

உன்னையே நீ அறிந்து கொள் என்று கூறியவர்

சாக்ரடீஸ்

129

ஒருவனது உள்ளத்தில் உள்ளவற்றை தானே விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆராய்ந்து முடிவுக்கு வரும் முறை

உற்றுநோக்கல் முறை

130

மாணவனின் முழு வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பு ஏற்பது

ஆசிரியர்

131

மனிதனின் வளர்ச்சியையும், நடத்தையும் நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது

மரபுநிலையும், சூழ்நிலையும்

132

ஆக்கச் சிந்தனையில் எத்தனை படிகள் உள்ளதாக கிரகாம் வாலஸ் தெரிவித்தார்

நான்கு

133

நுண்ணறிவு ஏழு வகையானது என்றவர்

வெஸ்ச்லர்

134

பிறக்கும் குழந்தை பெற்றோர்களை ஒத்திருக்கும்

ஒத்திருக்கும் விதி

135

ஒத்த இயல்பு ஒத்தியல்பினை உருவாக்கும் என்ற கோட்பாட்டினை கூறியவர்

கிரிகோர் மெண்டல்

136

ஒரு தாயின் இரு குழந்தைகளில் ஒருவன் நல்லவனாகவும், ஒருவன் தீயவனாகவும் இருப்பது

வேற்றுமுறை விதி.

137

மேதைகள் மேதைகளிடமிருந்து தான் உருவாகின்றனர் என்பதை ஆய்வு செய்தவர்

கால்டன்

138

கார்ல் பியர்சன் ஏழு தலைமுறைகளில் ஆராய்ந்த நண்பர்களின் எண்ணிக்கை

1260

139

அறிவு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக உள்ளவை

சமூகம், வானொலி, தொலைக்காட்சி, ஆசிரியர்

140

அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு

சிந்தனை

141

ஆரம்பக் கல்வி வயதினர்

பின் குழந்தைப் பருவம்

142

ஒப்பர் குழு என்பது

சமவயது குழந்தைகள்

143

அகநோக்கு முறையின் ஆய்வுக்களம் என்பது

உள்ளம்.

144

உளவியல் கற்காத ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது மாணவர்களின் கற்றலில் ஏற்படுவன

பயம் மற்றும் வெறுப்பு, கழிவு, தேக்கம்

145

குழந்தைகளிடம் உயர்வான தன் மதிப்பீட்டை உருவாக்க ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியது

பாராட்டும், ஊக்கமும்

146

தன்னைப் பற்றி குழந்தை என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பது

தன் தூண்டல்

147

சிக்கலான மனவெழுச்சி

பொறாமை

148

மன உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கும் நிலை

மனவெழுச்சி

149

மிகை நிலை மனம் ஏற்படும் வயது

3-6

150

அடிப்படை மனவெழுச்சி

சினம்

151

அகநோக்கு முறையின் மூலம் தங்களது நடத்தையினை அளந்தறிய முடியாதவர்கள்

மாணவர்கள், மனநிலை குன்றியவர்கள், நெறிபிறழ் நடத்தையுள்ளவர்கள்

152

வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளில் அசைவுகள் ஏற்படுத்துவது

பேசுதல்

153

மொழி வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான திறன்களை வரிசைப்படுத்துக

கேட்டல், பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல்

154

பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியில் தொட்டு உணரும் பருவம் எனப்படுவது

பிறப்பிலிருந்து 18 மாதம் வரை

155

குழந்தைகள் தன் சமூகத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பது -

அன்பும், அரவணைப்பும்.

156

மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த கற்றுக் கொள்ளும் பருவம் -

குமரப்பருவம்

157

வயதின் அடிப்படையில் பல்வேறு படிநிலைகள் அமைவது -

ஒழுக்க வளர்ச்சி.

158

குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது -

நிபந்தனையற்ற அன்பு

159

சிறு குழந்தைகள் சமூகவியல்பு பெறுவதற்கு முக்கிய இடம் வகிப்பது -

குடும்பம்.

160

குழந்தைகளின் அறிவாற்றலின் வளர்ச்சி குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் -

பியாஜே.

161

அறிவு வளர்ச்சியின் நான்காம் நிலை 12 வயதிற்கு மேல் எனப்படும் முறையான செயல் நிலையானது கூறியவர்

பியாஜே

162

அக நோக்கி முறை என்பது -

மனிதனின் சொந்த அனுபவங்களின் சுய வெளிப்பாடு.

163

அகநோக்கு முறையானது -

அகவய தன்மை கொண்டது.

164

மனித நடத்தையை அளந்தறிய பயன்படும் உளவியல் முறைகளில் பிறரால் சரிபார்க்க முடியாத முறை -

அகநோக்கு முறை

165

உற்றுநோக்கல் முறையின் முதற்படி -

உற்று நோக்குதல்

166

தேசிய கலைத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்ப்பட்ட ஆண்டு -

2005

167

மனிதனின் வளர்ச்சியை எத்தனை பருவங்களாக பிரிக்கலாம் -

8

168

சிசுப் பருவம் என்பது -

0-1 ஆண்டுகள்

169

குறுநடைப் பருவம் என்பது -

1- 3 ஆண்டுகள்

170

பள்ளி முன் பருவம் என்பது

3-6 ஆண்டுகள்

171

பள்ளிப்பருவம் என்பது -

6- 10 ஆண்டுகள்

172

குமாரப் பருவம் என்பது -

10-20 ஆண்டுகள்

173

கட்டாய இலவசக் கல்வி வழங்கப்படுவது -

14 ஆண்டுகள் வரை

174

ஒரு குழந்தை வரிசைத் தொடர் கிராமப்படி சிந்திக்கத் தொடங்கும் காலம் -

7-8 ஆண்டுகள்

175

குழந்தைகள் தர்க்க முறை சிந்தனை வளர்ச்சியை எதன் மூலம் ஆரம்பிக்கின்றார்கள் -

அனுமானம்

176

குழந்தை இவ்வுலகத்தை புரிந்து கொள்ள உதவுவது -

இடைவினை ஆற்றல் மற்றும் உள்ள முதிர்ச்சி

177

குழந்தை வெளியுலகத்தில் இருந்து பிரிந்து தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்வது.

தன்னடையாளம்

178

தன்னடையாள உணர்வு ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் மாறுபடுவது என்று கூறியவர் -

எரிக்சன்

179

குழந்தைகள் தானே தொடங்கும் திறனை பெறுவது -

4-6 ஆண்டுகளில்

180

உடலால் செய்யும் செயல்கள் -

நடத்தல், நீந்துதல்

181

நடத்தையைப் பற்றி ஆராயும் இயல்

உளவியல்

182

வெகுநாட்கள் வரை நமது மனச்சுவட்டில் இருப்பவை -

பல்புலன் வழிக்கற்றவை

183

பாடம் கற்பித்தலின் முதல் படி -

ஆயத்தம்

184

புலன் உணர்வும் பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானது -

புலன் காட்சி

185

நினைவு கூர்தலின் முதல் நிலையாக கருதப்படுவது  -

கற்றல்

186

தவறுகள் செய்யும் மாணவனை திருத்த ஏற்றது -

நல்வழி காட்டுவது

187

பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுக்கு முன் உதாரணமாகத் திகழ்வது -

பின்பற்றிக் கற்றல்

188

செயல் வழிக் கற்றல் என்பது -

தொடர் கற்றல்

189

மனிதனின் முதல் செய்தல் -

ஆராய்ச்சி

190

இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்த செயல்

கற்றல்

191

கருத்தியல் நிலை தோன்றுவது -

10 வயதுக்கு மேல்

192

ஒழுக்க வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது -

பற்றுகள்

193

நல்லொழுக்கத்திற்கான விதைகள் நன்கு ஊன்ற கூடிய நிலை -

ஆரம்பக் கல்வி.

194

கற்கும் பொருளுக்கு வளமாக அமைவது -

இயற்கை பொருட்கள்

195

வடிவமைப்புக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் -

டிட்ச்னர் (Edward Bradford Titchener)

196

மானிட உளவியல் Humanistic Psychology -

கார்ல் ரோஜர்ஸ்,  மாஸ்கோ

197

உளவியல் பரிசோசனைகள் -

வெபர் (E.H.Weber)

198

உள இயற்பியல் (PSYCHOPHYSICS) -

ஃபெச்சனர் (Gustav.T.Fechner)

199

முதல் உளவியல் ஆயாவகத்தை உருவாக்கியவர் -

வல்கம் வுண்ட் Wilhelm Wundt

200

தனியாள் வேறுபாடுகளை அளவிட்டவர் -

சர். பிரான்ஸிஸ் கால்டன், ஆர்.பி.காட்டல்

201

மருத்துவ உளவியல் முறைகள் -

மெஸ்மர்

202

அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கோட்பாடு (Congnitive Development)

பியாஜே Jean Piaget,  புரூணர் Jerome S.Bruner.

203

நுண்ணறிவுச் சோதனைகள் -

பினே Alfred Binet,  சைமன் Theodore Simon

204

கருவிசார் (அ) செயல்பாடு ஆக்காநிலையிறுத்தக் கற்றல் -

ஸ்கின்னர் (B.F.Skinner)

205

மறைமுக அறிவுரைப் பகர்தல்

(நெறி சாரா அறிவுரைப் பகர்தல் - கார்ல் ரோஜர்ஸ் (Carl .R. Rogers)

206

சமரச அறிவுரைப் பகர்தல் -  

F.C. தார்ன் F.C.Thorne

207

முழுமைக்காட்சிக் கோட்பாடு - கெஸ்டால்ட் Gestalt.  இது ஒரு ஜெர்மன் சொல் உளவியல் அறிஞர் பெயர் அல்ல.

கெஸ்டால்ட் Gestalt.

208

ஆக்க நிலையிறுத்தக் கற்றல் - பாவ்லவ் Irvan petrovich Pavlov

பாவ்லவ் Irvan petrovich Pavlov

209

முயன்று தவறிக் கற்றல் -

தார்ண்டைக்

210

நடத்தையியல் (Behaviourism) -

வாட்சன், டோல்மன், ஸ்கின்னர், ஹப்

211

உந்தக் குறைப்புக் கற்றல் கோட்பாடு -

ஹல்

212

உட்காட்சி மூலம் கற்றல் -

கோலர்

213

நுண்ணறிவுச் சோதனையின் தந்தை -

ஆல்பிரட் பீனே

214

நுண்ணறிவுச் கட்டமைப்பு கோட்பாடு -

ஜே.பி.கில்போர்டு

215

நுண்ணறிவு படிநிலைக் கோட்பாடு - 

ஸிரில் பர்ட் - வெர்னன்

216

நுண்ணறிவு பலகாரணிக் கொள்கை -

தார்ண்டைக்

217

நுண்ணறிவு குழுகைரணிக் கொள்கை -

எல்.எல்.தார்ஸ்டன்

218

நுண்ணறிவு இரு காரணிக் கொள்கை -

ஸ்பியர்மென் (Charles Spearman)

219

இயல்பூக்கக் கொள்கை -

வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்

220

குறிக்கோள் கோட்பாடு -

பாக்லி W.C.Bagley

221

பொதுமைப் படுத்தல் கோட்பாடு -

ஜட்

222

ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு -

தார்ண்டைக்

223

மறத்தல் சோதனை -

எபிங்காஸ் - H.Ebbinhaus

224

மறத்தல் கோட்பாடு -

பார்ட்லட்

225

அடைவூக்கம்

டேவிட் மெக்லிலெண்ட்

226

படிநிலைக் கற்றல் கோட்பாடு -

காக்னே

227

களக்கோட்பாடுக் கற்றல் கொள்கை - 

குர்த் லெவின்

228

அவாவு நிலை அல்லது விருப்ப அளவு -

டெம்போ (Dembo)

229

பார்வைத் திரிபுக் காட்சி -

முல்லர், லயர்

230

முதன்மைக் கற்றல் விதிகள் -

தார்ண்டைக்

231

நவீன உளவியலின் தந்தை -

பிராய்டு

232

குமரப்பருவத்தினரின் பிரச்சனைகள் -

ஸ்டான்லி ஹால்

233

கட்டுப்பாடற்ற இணைத்தறிச் சோதனை -

யூங்

234

பொருளறிவோடு இணைத்தறிச் சோதனை -

முர்ரே - மார்கன்.

235

மைத்தடச் சோதனை -

ஹெர்மான் ரோர்சாக்

236

பகுப்பு உளவியல் -

கார்ல் ஜி யூங்

237

தனி நபர் உளவியல் -

ஆட்லர்

238

உளப்பகுப்புக் கோட்பாடு -

சிக்மண்ட் பிராய்ட்

239

வளர்ச்சி ஆளுமைக் கொள்கை -

சிக்மண்ட் பிராய்டு,  ஆட்லர்,  யூங்

240

வகைப்பாடு - அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை -

ஐசன்க்(H.J.Eysenck)

241

அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை -

G.W.ஆல்போர்ட்  , R.B.காட்டல்

242

வகைப்பாடு ஆளுமை கொள்கை -

ஹிப்போக்ரைட்ஸ், கிரெட்சுமர், ஷெல்டன்.

243

மனப்பாண்மை அளவிடும் முறையை உருவாக்கியவர்கள் -

தர்ஸ்டன், லிக்கர்ட்

244

தொழில் ஆர்வ மனப்பான்மை அளவுகோலை உருவாக்கியவர் -

பிரெஸ்ஸி

245

தொழில் ஆர்வ பட்டியலை உருவாக்கியவர் -

ஸ்டிராங்

246

தொழில் ஆர்வ வரிசைப் பதிவேட்டை உருவாக்கியவர் -

கூடர் (G.F.Kuder)

247

இயல்பூக்கக் கொள்கை -

வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்

248

படிநிலைத் தேவைகள் கோட்பாடு -

மாஸ்லோ

249

அடவூக்கம் -

டேவிட் மெக்லிலெண்ட்

250

மறத்தல் கோட்பாடு -

பார்ட்லட்

251

மறத்தல் சோதனை -

எபிங்காஸ்

252

ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு -

தார்ண்டைக்

253

பொதுமைப் படுத்துதல் கோட்பாடு -

ஜட்

254

குறிக்கோள் கோட்பாடு -

பாக்லி

255

படிநிலைக் கற்றல் கோட்பாடு -

காக்னே

256

குமரப் பருவனத்தினரின் பிரச்சனைகள் -

ஸ்டான்லி ஹால்

257

நவீன உளவியலின் தந்தை -

பிராய்டு

258

முதன்மைக் கற்றல் விதிகள் -

தார்ண்டைக்

259

அவாவு நிலை அல்லது விருப்ப அளவு -

டெம்போ

260

களக்கோட்பாடுக் கற்றல் கொள்கை -

குர்த் லெவின்

261

ஒழுக்கம் சார்ந்த சார்பு நோக்கத்தை அடைய தேவையான வயது -

11-12

262

ஒரு கரு இரட்டையர் சோதனை நிகழ்ந்த இடம் எது?  -

அயோவா

263

உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, நடத்தையின் காரணங்கள், நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் படிப்பதாகும் எனக் கூறியவர் -

மக்டூகல்

264

தற்கால உளவியல் கோட்பாடு என்ன? -

மனிதனின் நடத்தைக் கோலங்கள் பற்றியதாகும்.

265

உளவியல் என்பது மனிதனின் நனவற்ற நிலையே எனக் கூறியவர் -

சிக்மண்ட் பிராய்டு.

266

உளவியல் என்பது மன அறிவியல் அல்ல என்று கூறியவர் -

வாட்சன்.

267

பண்டைக் காலத்தில் உளவியல் என்ற சொல்லின் பொருள் -

ஆன்மா.

268

பண்டைக் காலத்தில் ஒருவரது நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை-

அகநோக்குமுறை.

269

மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை -

மதிப்பீட்டு முறை

270

வகுப்பில் மாணவர்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை -

உற்று நோக்கல் முறை

271

உயிரினங்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை - 

பரிசோதனை முறை

272

அறிவு வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக இருப்பது -

மரபு + சூழ்நிலை

273

கோபம், மகிழ்ச்சி, கவலை, பயம் இவை எதனால் செய்யப்படும் செயல்கள் -

மனவெழுச்சி வளர்ச்சி.

274

சிந்தித்தல், கற்பனை போன்றவை எதனால் செய்யப்படும் செயல்கள் -

அறிவுத் திறனால்.

275

உடலால் செய்யப்படும் செயல்கள் எது? -

நீந்துதல்.

276

அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கொள்கையை உருவாக்கியவர் -

பியாஜே

277

மரபின் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யார? -

கால்டன்.

278

வாழ்க்கையில் சிற்ப்பாக வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் உளவியல் காரணி எது? -

நுண்ணறிவு.

279

கற்றல் - கற்பித்தல் நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு

கல்வி உளவியல்

280

பிறரைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளப் பயன்படும் உளவியல் முறை - 

அகநோக்கு முறை.

281

தர்க்கவியல் எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் -

மெய்விளக்கவியல்.

282

உன்னையே நீ அறிவாய்' எனக் கூறியவர் -

சாக்ரடீஸ்

283

உற்றுநோக்கலின் படிகள் -

ஏழு

284

உற்றுநோக்கலின் இறுதிப்படி -

நடத்திய ஆய்வு செய்தல்

285

வாழ்க்கைச் சம்பவத் துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிக தொடர்புடையது? - 

உற்று நோக்கல் முறை.

286

மனிதன் சிந்தனை செய்வதன் வாயிலாக பல வாழ்வியல் உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறுவது -

தர்க்கவியல்

287

அனிச்சைச் செயல்கள் நிறைந்த பருவம் -

தொட்டுணரும் பருவம்.

288

குற்றம் புரியும் இயல்பு பரம்பரைப் பண்பாகும் எனக் கூறியவர் -

கார்ல் பியர்சன்

289

அடலசன்ஸ் எனப்படும் சொல் எந்தமொழிச் சொல் -

இலத்தீன் மொழிச் சொல்

290

குரோமோசோம்களில் காணப்படுவது -

ஜீன்ஸ்

291

குழந்தைகளை நல்ல சூழலில் வளர்க்கும்போது நுண்ணறிவு ஈவு கூடியது எனக் கூறியவர் -

லிப்டன்

292

திரிபுக் காட்சி அல்லது தவறான புலன்காட்சி ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணம் -

சூழ்நிலை

293

ஒருவர் புளிய மரத்தின் மீது பேய்கள் நடமாடுவது போன்று எண்ணுதல் -

இல்பொருள் காட்சி

294

புலன்காட்சிவழி முதலில் தோற்றுவித்த ஒருபொருள் அன்றியே அப்பொருள் பற்றிய உணர்தலை ....... என்கிறோம்.

மனபிம்பம்

295

பொதுமைக் கருத்து என்பதின் பொருள் என்ன -

புத்தகம்.

296

புருனரின் பொதுமைக் கருத்து உருவாகும் படிநிலைக் கோட்பாட்டு நிலைகள் எத்தனை -

மூன்று நிலைகள்.

297

ஜீன் பிலாஹே என்பவர் எந்த நாட்டு அறிஞர் -

சுவிட்சர்லாந்து

298

புலன்களின்றும் மறைக்கப்பட்டவை, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10 மாதங்கள் சென்றபின் -

பொருள்களின் நிலைத்தனமை பற்றி குழந்தை அறிகிறது.

299

குழந்தைகளின் மொழி வளர்ச்சி தங்கள் தேவைகளை பிறருக்குத் தெரிவிக்க -

பேச்சுக்கு முந்தைய நிலை

300

கற்பனை பிம்பங்கள் அல்லது சாயல்களின் துணைக்கொண்டு திகழும் சிந்தனை -

கற்பனை

Comments