II. DIAGNÒSTIC

1.    Introducció: reflexions prèvies a la diagnosi.

2.    Indicadors de referència sobre l’èxit educatiu. Per què aquests indicadors com a marc de referència?

o   I  Abandonament educatiu prematur

§  Anàlisis sobre el fracàs escolar

§  Dades conflictivitat

§  Abandonament educatiu

§  L’èxit educatiu

§  Debat sobre la formació del professorat.

o   II  Assoliment d’estudis superiors per part de la població jove.

§  Estudis universitaris

§  Estudis superiors a les Illes

§  Estudis superiors a Menorca

o   III Participació en l’educació preprimària. Taxa d’escolarització als 4 anys. Taxa d’escolarització 0-2 anys.

§  Matrícula a les escoles d’educació infantil.

§  Informe mapa escolar Menorca 0-3. 2012.

o   IV Adquisició de competències bàsiques als 15 anys: percentatge inferior al nivell 1 de les proves PISA en comprensió lectora.

§  Dades per illes

§  Dades per sexe

§  Evolució del rendiment escolar

§  Exemplificació dels resultats.

§  Resultats en ciències.

§  Resultats en lectura.

§  Resultats PISA generals.

o   V Participació de la població de 25 a 64 anys en la formació al llarg de la vida.

§  Atur a l’illa de Menorca

§  El paper de l’educació en el mercat de treball

§  La formació al llarg de la vida I.

§  La formació al llarg de la vida II.

§  La necessitat de formació al llarg de la vida.

3.    Crisi social i educació.

o   Repartiment equitatiu

o   Índex de desenvolupament humà.

o   La desigualtat socioeconòmica.

o   La població a l’illa de Menorca.

o   La pobresa a l’illa de Menorca.

o   Menors en situació de pobresa.

4.    Dades i xifres del sistema educatiu.

o   Alumnes amb nee

o   Alumnes per aula

o   Avaluació, promoció i titulació.

o   Educació de persones adultes

o   Ensenyaments postobligatoris

o   EOI i Conservatori.

o   Alumnat nouvingut.

o   Matrícula per municipis i per etapes.

o   Professorat de les diferents etapes.

5.    La innovació: una clau de l’èxit.

o   Apunts i notes sobre la innovació educativa.

o   Educació sostenible.

o   El debat de la inclusivitat.

6.    La comunitat educativa: la participació.

o   La participació de les famílies.

o   Sobre la responsabilitat educadora dels pobles i ciutats.