Here is the homepage of  Si Dayong,  who is a teacher in Jinlin University, China.

 

Published papers----

          

Si Dayong, Guo Yingjie, Zhang Yifan, Yang Lei, Zhou Hui*, Zhong Dafang. 
 Identification of a novel variant CYP2C9 allele in Chinese.
Pharmacogenetics
(Pharmacogenetics and Genomics). 2004 Jul;14(7):465-9.   

Zhang Yifan, Zhong Dafang*, Si Dayong, Guo Yingjie, Chen Xiaoyan, Zhou Hui
 Lornoxicam pharmacokinetics in relation to cytochrome P450 2C9 genotype.
Br J Clin Pharmacol
. 2005 Jan;59(1):14-7.

 Guo Yingjie, Zhang Yifan, Wang Ying, Chen Xiaoyan, Si Dayong, Zhong Dafang, Fawcett JP, Zhou Hui*.
Role of CYP2C9 and its variants (CYP2C9*3 and CYP2C9*13) in the metabolism of lornoxicam in human.  
Drug Metab Dispos
.  2005 Jun;33(6):749-53.

Guo Yingjie, Wang Ying, Si Dayong, Fawcett PJ, Zhong Dafang, Zhou Hui*.  
Catalytic activities of human cytochrome P450 2C9*1, 2C9*3 and 2C9*13.
Xenobiotica 
2005 Sep 1;35(9):853-861.

Zhang Yifan,  Chen Xiaoyan, Guo Yingjie, Si Dayong, Zhong Dafang*, Zhou Hui.
Impact of cytochrome P450 CYP2C9 variant allele CYP2C9*3 on the Pharmacokinetics of glibenclamide and Lornoxicam in Chinese subjects,

Acta Pharmaceutica Sinica (药学学报)
2005, 40(9):796-799

Zhou Yihan; Zheng Qingchuan; Li Zesheng*; Zhang Yuan; Sun Miao;  Sun Chia-Chung;
Si Dayong; Cai Lei; Guo Yingjie; Zhou Hui*,
On the human CYP2C9 variant *13 activity reduction: a molecular, dynamics simulation and docking study,
Biochimie
,  2006 Volume 88, Issue 10, :1457-1465

Yifan Zhang, Dayong Si, Xiaoyan Chen, Nan Lin, Yingjie Guo, Hui Zhou, Dafang Zhong*
Impacts of CYP2C9 and CYP2C19 genetic polymorphisms on pharmacokinetics of gliclazide MR in Chinese subjects
The British Journal of Clinical Pharmacology,
2007 Jul;64(1):67-74.


Dayong Si, Ying Wang, Yi-Han Zhou, Yingjie Guo, Juan Wang, Hui Zhou*, Ze-Sheng Li, and J. Paul Fawcett,
Mechanism of CYP2C9 Inhibition by Flavones and Flavonols ,
Drug Metabolism and Disposition 2009 37: 629-634

Ruimei Yuan, XianweiZhang*, QianDeng,DayongSi,YuanWu,Feng Gao, and Biyun Zhou,
Two Novel SCN9A Gene Heterozygous Mutations May Cause Partial Deletion of Pain Perception
Pain Medicine 2011; 12: 1510–1514   

Hongjie Li, XinZhao, Yongbin Zhao, Chunxiang Li, DayongSi, HuiZhou and Yinqiu Cui,
Genetic characteristics and migrationhistory of a bronze culture population in the West Liao-River valley revealedby ancient DNA,
Journalof Human Genetics 2011 Dec;56(12):815-22  

Dayong Si, Juan Wang, Yifan Zhang, Dafang Zhong and Hui Zhou,
Distribution of CYP2C9*13 allele in the Chinese Han and the long-range haplotype containing CYP2C9*13 and CYP2C19*2,
Biopharmaceutics & Drug Disposition33: 342–345 (2012)

email to me yunxiang987@hotmail.com