Videozáznam - Pamiatky Horného Liptova

Súčasťou projektu Podpora cestovného ruchu - Horný Liptov, ktorý realizovalo Občianske združenie dobrej vôle bolo vytvorenie videozáznamu o Horno-liptovskom regióne a jeho premenách v štyroch ročných obdobiach ako propagačné video regiónu. Vytvorený videozáznam a fotografie zhromaždené v rámci projektu majú nasledovne slúžiť ako podklady pre publikácie o regióne, prípadne jednotlivý obcí, alebo pri zahraničných návštevách na propagáciu regiónu. 

          Vytvorilo Občianske združenie dobrej vôle v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov.

Podpora projektu bola poskytnutá z Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie osi 3 č. 3.2 B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho CR implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, ktorú realizuje MAS Horný Liptov.Comments