Projekt MAS Horný Liptov

Projekt  „Podpora cestovného ruchu - Horný Liptov“

Zámerom projektu je posilnenie marketingu regiónu Horný Liptov a zvýšenie povedomia regiónu ako rekreačnej destinácie prostredníctvom prípravy a distribúcie propagačných materiálov a videozáznamu o regióne Horný Liptov a jeho premenách počas roka ako aj vytvorením inovatívneho marketingového nástroja - mobilnej aplikácie.

Projekt „Podpora cestovného ruchu - Horný Liptov“ realizovalo Občianske združenie dobrej vôle v rámci Programu rozvoja vidieka SR.

Podpora projektu bola poskytnutá z Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie osi 3 č. 3.2 B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho CR implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, ktorú realizuje MAS Horný Liptov. MAS Horný Liptov loga